Για τα επιδόματα σχολείου

Αναδημοσιεύουμε ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ


       Αθήνα,  27/1/2011
        Αρ. Πρωτ.: 20821


ΠΡΟΣ:

Την  Προϊσταμένη Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης  του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ι. Χρήστου
Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Β. Κουλαϊδή
Ειδ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  κ. Μ. Κοντογιάννη


  Κυρίες/Κύριοι Προϊστάμενοι,

  Η συνημμένη απάντηση της αρμόδιας Δ/νσης Αμοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δόθηκε στο ερώτημα της ΟΙΕΛΕ αν είναι στη διακριτική δυνατότητα του ιδιοκτήτη σχολείου να μειώσει ή να αναστείλει επιδόματα σχολείου που χορηγεί προς τους εκπαιδευτικούς επί μακρόν, τακτικώς, αδιαλείπτως και ανεπιφυλάκτως, που υποβλήθηκε με το Α.Π. 20742/4-1-2011 (επίσης συνημμένο) έγγραφο της ΟΙΕΛΕ.
  Σύμφωνα με την παρατιθέμενη εδώ απάντηση, σχετική επιχειρησιακή συνήθεια, όπου αυτή έχει αναπτυχθεί, δημιουργεί συμβατική δέσμευση για τον εργοδότη.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να ελέγχεται, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 682/77, από τους αρμόδιους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης αν τηρείται ή παραβιάζεται η συμβατική αυτή δέσμευση των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων.

 

                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        M. Kουρουτός                                                    Δ. Κάζαγλης

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web