ΠΕΡΙ FREE/OPEN DAYS ΚΑΙ BAZAAR: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΟΤΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ) ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΜΟΙΒΗ


Μετά από πολλές ερωτήσεις συναδέλφων για τις περίφημες “open days”, ή «ελεύθερες ημέρες», ή τα bazaar κάθε είδους (που λαμβάνουν χώρα κυρίως Σαββατοκύριακα) των ιδιωτικών σχολείων, όπου συνήθως οι εκπαιδευτικοί υποχρεώνονται από πολλούς σχολάρχες να συμμετέχουν χωρίς να τους καταβάλλεται αμοιβή, ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στις συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι προαιρετική και τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το νόμο υπερωριακή αμοιβή. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 73 του νόμου 4310/14 προβλέπει τα εξής:
«Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές».
Συμπερασματικά:
Α) Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δραστηριότητές αυτές (open days, «ελεύθερες ημέρες», bazaar) είναι προαιρετική.
Β) Προαιρετική εργασία δεν σημαίνει μη αμειβόμενη εργασία. Αμείβεται ως υπερωριακή Κυριακάτικη εργασία.
Γ) Άρα η κάθε ώρα απασχόλησης αμείβεται με το 1/280 του μισθού που αντιστοιχεί στο ΜΚ του κάθε εκπαιδευτικού προσαυξημένο κατά 40% όπως προβλέπεται για τις Κυριακές (άρθρο 20 του νόμου 4354/15)
Επειδή η κατάσταση με τους απλήρωτους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες έχει ξεπεράσει κάθε όριο και το θράσος ορισμένων σχολαρχών περισσεύει, η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους των αρμόδιων αρχών στις ημέρες που θα διεξάγονται τέτοιου τύπου δραστηριότητες. Ζητούμε, επίσης, από τους συναδέλφους να καταγγέλλουν περιπτώσεις όπου οι εργοδότες τους υποχρεώνουν να συμμετέχουν σ’ αυτές τις δραστηριότητες χωρίς να τους καταβάλλουν τη νόμιμη αμοιβή.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web