ΩΡΑΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων, ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισύουν τα εξής:

Διδακτικό ωράριο – Συμπλήρωση ωραρίου
Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και στην περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το πλήρες ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως: ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο.
Επίσης υπάρχουν δύο ακόμη τρόποι συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών:
  1. Για τις εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος του Ιδιωτικού σχολείου (με maximum 40 ώρες/εβδομάδα) απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
  1. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Η διδασκαλία πρόσθετης ξένης γλώσσας σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες γίνεται κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται, αν θα μπορούν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς εκτός της σχολικής μονάδας, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΑΡΝΗΤΙΚΗ!
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριό τους με τους τρόπους που περιεγράφησαν ανωτέρω. Επίσης με το νέο νόμο 4472/2017 (άρθρο 56, παρ. 12) απαγορεύεται, οι συνάδελφοι να «παραιτηθούν» (με τη γνωστή μέθοδο πίεσης από τους εργοδότες) από το ωράριό τους. Άρα καθίσταται αδύνατον να προτιμηθεί εκπαιδευτικός εκτός σχολικής μονάδας, αν οι υπηρετούντες στο σχολείο εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους.
Έτσι παίρνει ΤΕΛΟΣ ο εκβιασμός των Ιδιοκτητών προς Εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν από μέρος του ωραρίου τους.

Η παραίτηση Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από το σχολείο του γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ εφόσον υποβληθεί από τον Εκπαιδευτικό στον Διευθυντή του σχολείου του και ταυτόχρονα στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web