Σημαντικά σημεία και αλλαγές για την Ιδιωτική Εκπαίδευση με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης


Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις και αλλαγές για την ιδιωτική εκπαίδευση:
  • Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 1 που περιγράφει το πεδίο εφαρμογής για τις υποστηρικτικές δομές αναφέρεται με σαφήνεια πως οι δομές αυτές υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτική εκπαίδευση. Ως σημαντικό παράδειγμα (στο άρθρο 4) αναφέρονται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των οποίων ως αποστολή περιγράφεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
  • Στο άρθρο 2 ορίζεται σαφώς ως «εκπαιδευτική υπηρεσία» η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Επομένως, η υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση προσμετράται πλέον για την επιλογή στελεχών στη δημόσια εκπαίδευση.
  • Στο άρθρο 37, παρ. 2, αναφέρεται σαφώς πως οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στην αξιολόγηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης (κεφάλαιο Δ του σχεδίου νόμου) εφαρμόζονται για τους Διευθυντές, ή Προϊσταμένους και τους Υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
  • Σημαντικές οι προβλέψεις για το Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 54 προβλέπεται ότι ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του ΙΕΠ μπορεί να επιλέγονται και εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με το άρθρο 59 προβλέπεται ότι προσλαμβάνονται στο ΙΕΠ ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ως Ειδικοί Σύμβουλοι, ενώ με το άρθρο 64 θεσπίζεται η συμμετοχή μας σε ομάδες εργασίας του Ινστιτούτου. Τέλος, με το άρθρο 68 ορίζεται πως το ΙΕΠ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για ζητήματα μείζονος σημασίας, ζητά τη γνώμη των οργανώσεων των εκπαιδευτικών(ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).
  • Στην παράγραφο 3 του άρθρου 84 προβλέπεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου (θεσμού ο οποίος καταργείται με το παρόν σχέδιο νόμου) στο νέο θεσμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ακόλουθες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56 του Ν. 4472/2017:
Α) Τη συγκρότηση του ΕΩΠΔ
Β) Την σύνταξη έκθεσης για την καταγγελία σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας και επαγγελματικής ασυνέπειας.

  • Με το άρθρο 107 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η εκκίνηση εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος από το Υπουργείο Παιδείας που θα συνδέεται με άλλα συστήματα του δημόσιου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εποπτεία του χώρου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
Δείτε εδώ το Σχέδιο Νόμου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web