ΔΕΝ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Με αφορμή τη μεταβίβαση άδειας (αλλαγή ιδιοκτησίας) ιδιωτικού σχολείου της επαρχίας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας διαδικασίας δεν απολύεται κανείς εκπαιδευτικός. Μάλιστα η υπηρεσία του στο σχολείο θεωρείται συνεχής.
Για την περίπτωση αυτή, το άρθρο 5, παρ. 8 του Ν. 682/77 ορίζει με σαφήνεια τα ακόλουθα:
  1. Εις περίπτωσιν μεταβιβάσεως του σχολείου, ουδεμία απόλυσις του προσωπικού επιτρέπεται, η δε υπηρεσία του εις το σχολείον θεωρείται συνεχής. Ως μεταβίβασις δια την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου, θεωρείται και η ίδρυσις νέου σχολείου υπό συζύγου ή συγγενούς μέχρι δευτέρου βαθμού του ιδιοκτήτου εφ’ όσον το σχολείον λειτουργήση εις τον αυτόν χώρον εντός διετίας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web