ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΥΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ

Απαντώντας σε απορίες πολλών συναδέλφων για το ζήτημα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ και της δυνατότητας χρήσης της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Η προϋπηρεσία μας στην ιδιωτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως εξής:
• Για την ένταξη στον Πίνακα αναπληρωτών, όπου απαιτείται να ισχύουν δύο προϋποθέσεις (και οι δύο). Μίνιμουμ δύο χρόνια πλήρους, συνεχούς προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και διαπιστωτική πράξη απόλυσης, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή Εκπαίδευσης.
• Σε περίπτωση οποιουδήποτε διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, όπως πάντοτε συνέβαινε, αναγνωρίζεται χωρίς προϋποθέσεις το σύνολο της προϋπηρεσίας μας στα ιδιωτικά σχολεία.
• Μετά από πολυετείς προσπάθειες της ΟΙΕΛΕ, με το Ν. 4485/2017 αναγνωρίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας μας στην ιδιωτική εκπαίδευση για τη μισθολογική και βαθμολογική μας κατάταξη σε περίπτωση που κληθούμε να υπηρετήσουμε στο δημόσιο τομέα.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προϋπηρεσία ΔΕΝ προσμετράται:
 Για ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που παραιτούνται. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που παραιτούνται μηδενίζεται για την ένταξή τους στον πίνακα (προσμετράται όμως για μισθολογική/βαθμολογική κατάταξη κ.λπ.). Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και η ΟΙΕΛΕ διαχρονικά επισημαίνει ότι η παραίτηση, ιδιαίτερα εκπαιδευτικών με μεγάλη προϋπηρεσία, έχει οδυνηρές συνέπειες για τον επαγγελματικό τους βίο.
 Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις περιπτώσεις δ και ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αυτός αναθεωρήθηκε και ισχύει. Επειδή υπήρξαν αρκετές ερωτήσεις συναδέλφων για τη ρύθμιση αυτή, αναφέρουμε αναλυτικά τις περιπτώσεις:
Α. Περίπτωση δ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με το Ν. 4415/2016
Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας τους.
Β. Περίπτωση ε της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 682/77, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει με τους Ν. 4415/2016 και 4472/2017
Πρόκειται για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω:
αα) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου,
ββ) συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους,
γγ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο,
δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εκ των οποίων η πρώτη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.» Τονίζουμε ότι η ΟΙΕΛΕ έχει ως πάγιο αίτημα την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης που αποτελεί «αξιολόγηση» από τον Διευθυντή του σχολείου (που σε πολλές περιπτώσεις είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης) και δεν έχει χαρακτήρα επαγγελματικής βελτίωσης, αλλά οριστικής εξόντωσης του εκπαιδευτικού.
Ωστόσο, όπως είναι αντιληπτό, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Επειδή ήδη υπάρχουν εξελίξεις για τα ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως προέκυψε μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, καλούμε όλους τους συναδέλφους να βρίσκονται σε εγρήγορση, ώστε να προστατέψουμε το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και δίκαιες κατακτήσεις δεκαετιών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web