Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του ΣΙΕΛΒΕ για τις αρχαιρεσίες του συλλόγου Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε ο ΣΙΕΛΒΕ με τρόπο πάγιο τηρεί απαρέγκλιτα τις διαδικασίες που το καταστατικό του και οι νόμοι ορίζουν για κάθε ζήτημα της οργάνωσης και λειτουργίας του. Πριν δύο χρόνια περίπου (28-3-2019 μέχρι και 6-4-2019), διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου μας για την ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης (Διοικητικό συμβούλιο και Εξελεγκτική επιτροπή) και των εκπροσώπων του στον ΕΚΘ και το συνέδριο της ΟΙΕΛΕ. Οι θητείες των οργάνων αυτών έληξαν, αλλά τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας Covid-19 καθιστούσαν την διενέργεια των εκλογών αδύνατη. Για αυτόν τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ που συνήλθε την 30-1-2021 αποφάσισε ομόφωνα να επικαλεστεί το άρθρο 72, του Ν. 4756/2020 και να παρατείνει την θητεία των οργάνων διοίκησης μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

 Εντούτοις, η άρση των περιοριστικών μέτρων δεν ήταν τέτοια που να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου μας. Η πάγια τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια διεξαγωγή των εκλογών κυρίως εντός των χώρων των ιδιωτικών σχολείων που μαζικοποιούσαν την συμμετοχή των συναδέλφων και έδιναν την δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων γινόταν αμφίβολη. Επιπλέον, η περίοδος των πανελλαδικών εξετάσεων εμπόδιζε ποικιλοτρόπως ένα τέτοιο εγχείρημα.

Για τους παραπάνω λόγους το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ, αφού συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα σε δύο συνεδριάσεις του, στα τέλη Μαΐου και στα μέσα Ιουνίου, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης του συλλόγου μας μέχρι την 31-10-2021 βάσει του άρθρου 133 του Ν.4808/2021 ΦΕΚ Α 101/19.6.2021 που τροποποίησε το άρθρο 72, του Ν. 4756/2020, με απώτερο στόχο την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του συλλόγου το αργότερο μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που καταβάλλουν τις συνδρομές τους μέσω πάγιων τραπεζικών εντολών να ανανεώσουν τις εντολές αυτές, καθώς ο σύλλογος στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνδρομές των μελών του.

Η συνδρομή του Συλλόγου είναι 3 ευρώ ανά μήνα, & οι λογαριασμοί του

GR2101102100000021048098582 της Εθνικής Τράπεζας

GR6801407200720002002009378 της Alpha Bank


Ακολουθεί το σχετικό άρθρο 133 του Ν.4808/2021 ΦΕΚ Α 101/19.6.2021

Άρθρο 133

Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4756/2020

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31η.10.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», καθώς και των αιρετών οργάνων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων μελών αυτής, όπως και των μελών Δ.Σ. της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2. Εξαιρετικά, έως την 31η.10.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.».

2. Το άρθρο 73 του ν. 4756/2020 καταργείται.

 


Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web