Το νέο μισθολόγιο από 1/1/2024 για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ιδιωτικά σχολεία με διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας

 Όπως είναι γνωστό, από 1/1/2024 με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυξάνεται ο βασικός μισθός και τα επιδόματα του Ενιαίου Μισθολογίου στο οποίο είναι ενταγμένοι και οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.

Επειδή υπάρχουν ερωτήματα συναδέλφων που πληροφορούνται από κάποιες διοικήσεις σχολείων ότι είτε “δεν γνωρίζουν για κάποια αύξηση” είτε ότι η αύξηση “δεν αφορά στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς”, να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 682/1977 “Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων:

«1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαµβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των οµοιοβάθµων των δηµοσίων εκπαιδευτικών µετά των πάσης φύσεως επιδοµάτων».

2. Στο άρθρο 34 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:
«1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προάγονται ή λαµβάνουν τον µισθόν του ανωτέρου µισθολογικού κλιµακίου, αναλόγως προς τα προσόντα, το ευδόκιµον και τον χρόνον υπηρεσίας των εις τον αυτόν βαθµόν ή κλιµάκιον κατά τα ισχύοντα εκάστοτε δια την προαγωγήν των δηµοσίων εκπαιδευτικών λειτουργών».

3. Στο άρθρο 11, παρ. 3 του Ν. 4354/2015 (Ενιαίο Μισθολόγιο), αναφέρεται ρητά ότι:

«Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί:

  • Παίρνουν κατ’ ελάχιστον τις αποδοχές των δημόσιων εκπαιδευτικών που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.
  • Η εξέλιξη του ΜΚ αποφασίζεται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία ενημερώνει το σχολείο. Επειδή κάποιες Διευθύνσεις καθυστερούν στην έκδοση του νέου ΜΚ ή κάποια σχολεία εσκεμμένα καθυστερούν την καταβολή, πρέπει να σημειώσουμε ότι θα πρέπει η πρόσθετη αμοιβή να καταβληθεί αναδρομικά από την ημέρα ένταξης στο νέο ΜΚ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζητούμε από τους συναδέλφους που δεν λάβουν τις αυξήσεις που αναφέρονται πιο κάτω (βασικό μισθό, επίδομα τέκνου, επίδομα θέσης) στο μισθό του Ιανουαρίου, να ενημερώσουν άμεσα την ΟΙΕΛΕ, ώστε να υπάρξει καταγγελία στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τι προβλέπεται με τη νέα εγκύκλιο – Οι νέοι μισθοί

Η νέα εγκύκλιος προβλέπει την οριζόντια προσθήκη 70 ευρώ (μεικτά) στο βασικό μισθό κάθε ΜΚ. Η μεταβολή είναι από 3,25% για όσους έχουν το τελευταίο ΜΚ και φθάνει στο 6,41% για τους νεοδιοριζόμενους. Είναι ευνόητο ότι με την καλπάζουσα ακρίβεια και συνυπολογιζομένου ότι οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είτε λόγω του προβληματικού αναλυτικού προγράμματος είτε στο πλαίσιο ενός νοσηρού και αντιπαιδαγωγικού ανταγωνισμού, έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, οι αυξήσεις θεωρούνται ελάχιστες. Δεν καλύπτουν τις μεγάλες ανάγκες των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους και, φυσικά, δεν ανταποκρίνονται στην ειδική αξία του εκπαιδευτικού λειτουργήματος.

Οι αναγραφόμενες αποδοχές είναι μεικτές. Από αυτές αφαιρείται το 13,87% (κρατήσεις ΕΦΚΑ) και ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) που δεν είναι σταθερός, αλλά εξαρτάται από το σύνολο του εισοδήματος του φορολογούμενου.


Μεικτή είναι η καταβαλλόμενη αύξηση στην οικογενειακή παροχή (επίδομα τέκνου).


Αύξηση (μεικτή) προκύπτει και για τις θέσεις ευθύνης (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι) που ανέρχεται στο 30%.

Μπορούμε να λάβουμε αμοιβές πάνω από το Ενιαίο Μισθολόγιο;

Στο ερώτημα μπορούν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να λάβουν αποδοχές πάνω από το Ενιαίο Μισθολόγιο, η απάντηση είναι θετική. Ακόμη και η επί Υπουργίας Μπαμπινιώτη Γνωμοδότηση 214/2012 ΝΣΚ (που έχουμε πολλάκις αναφέρει πώς εκδόθηκε) και με την οποία επεβλήθη η ένταξή μας στο Ενιαίο Μισθολόγιο, ομολογεί ότι:

«Εξυπακούεται, όµως, ότι η τυχόν καταβολή σε αυτούς, από τους εκάστοτε
εργοδότες τους, και άλλων ποσών, επιπλέον των ως άνω διαµορφούµενων νοµίµων ελαχίστων αποδοχών, (λόγω συµφωνιών, επιχειρησιακής πρακτικής κλπ.), που επικυρώνεται κάθε φορά µε την ατοµική σύµβαση εργασίας, εξακολουθεί να εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια και δεν επηρεάζεται από την εφαρµογή των ερµηνευοµένων κρισίµων διατάξεων».

Για το λόγο αυτό η ΟΙΕΛΕ το επόμενο διάστημα θα εντείνει τις προσπάθειές της μέσω των σωματείων της για συντονισμένη δράση στα ιδιωτικά σχολεία. Είναι ιστορικά καταγεγραμμένο ότι σε ιδιωτικά σχολεία που υπάρχει συσπείρωση των εκπαιδευτικών γύρω από την ΟΙΕΛΕ και τα πρωτοβάθμια σωματεία, έχουν επιτευχθεί καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβής. 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web