Υπουργική εγκύκλιος για την πρόσληψη και το ωράριο ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν Φ.18/115147/Δ5 που εξέδωσε στις 21-09-2009 η γεν. Γραμματέας Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης κ. Γκοτσοπούλου ισχύουν τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 682/77 (Φ.Ε.Κ. 244 τ Α) το εβδομαδιαίο ωράριο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους απασχόλησης είναι το ισχύον εκάστοτε για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.

Όπως ορίζεται στα με αριθ. 249/86(20/86) και 50/1191 γνωμοδοτικά έγγραφα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ., δεν επιτρέπεται η πρόσληψη νέου διδακτικού προσωπικού όταν στο σχολείο υπηρετούν εκπαιδευτικοί των ιδίων ειδικοτήτων με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. Η πρόσληψη δεύτερου εκπαιδευτικού της αυτής ειδικότητας καθίσταται δυνατή, εφόσον ο πρώτος έχει καλύψει το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης (21 ώρες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 24 ώρες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), και υπάρχουν ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα οι οποίες πρέπει να διατεθούν.

Όπως αναφέρεται στη με αριθμ. 2517/2008 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. δεν επιτρέπεται η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού με μειωμένο ωράριο, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί με πλήρες ωράριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 682/77(Φ.Ε.Κ. 244 τ Λ), στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα είναι ο αυτός με των δημοσίων σχολείων, δυνάμενος να υπερβαίνει κατά 10% τον εκάστοτε οριζόμενο για τα δημόσια σχολεία. Δεν επιτρέπεται δηλαδή η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών ή άλλων μαθημάτων, η οποία συνεπάγεται την πρόσληψη πολλών εκπαιδευτικών της αυτής ειδικότητας με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. 545/1998 Γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. απαγορεύεται η απόλυση και επαναπρόσληψη εκπαιδευτικού στο αυτό εκπαιδευτήριο. Σας εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την έκδοση των διοριστηρίων εγγράφων.

Επίσης, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων υποχρεούνται να υποβάλλουν μισθοδοτικές καταστάσεις στις Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Εκπαίδευσης, τις οποίες πρέπει να θεωρούν οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις πρέπει να φέρουν την υπογραφή των δικαιούχων και σφραγίδα και υπογραφή από το υποκατάστημα της Τραπέζης που κατετέθηκαν οι αποδοχές. Σχετικό το με αριθμ. 14/Δ5/29-01-2002 έγγραφο της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web