Απόφαση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων -- 26/2/2009

ΠΡΑΞΗ 4η

Στα Τρίκαλα και στο γραφείο της Δ/νσης Δ.Ε. Τρικάλων σήμερα την 26-2-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 μ.μ. το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Ε. (ΠΥΣΔΕ) Ν. Τρικάλων, που επανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. 9729/02-01-2009 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας, "Συγκρότηση……ΠΥΣΔΕ", αποτελούμενο από τους:
1. Γουγουλάκη Ευαγγελή, Διευθύντρια της Δ/νσης Δ. Ε., ως Πρόεδρο
2. Κουρεντή Νικόλαο, Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δ.Ε., ως Αντιπρόεδρο
3. Μιχάλη Ιωάννη, Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως τακτικό μέλος
4. Κουρουτό Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
5. Σελέκο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ),
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, παρουσία και του γραμματέα αυτού Τσίγκα Δημητρίου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ01-Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
3. Αίτηση για παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
4. Διαβίβαση από το Υπ.Ε.Π.Θ εγγράφου του κ. Αλεξανδράκη Γεωργίου.
5. Έγκριση ωρολόγιου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
.........................................................................

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
…………………………………………………………………………..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Αίτηση για παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν. 682/1977.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 7, του Ν. 2740/1999.
γ) Την υπ’ αριθμ. 90/12-1-2009 αίτηση του κ. Δαΐτση Σιδέρη, κλάδου ΠΕ04.01, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»
δ) Το με υπ’ αριθμ 235/16-1-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα

Προσωρινά να μη γίνει δεκτή η παραίτηση του ανωτέρου εκπαιδευτικού μέχρι να προσκομίσει τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση η οποία ν’ αναφέρει τις ώρες διδασκαλίας του μέχρι 12/1/2009 και
2. Βεβαίωση του σχολείου του όπου θα αναφέρονται οι ανωτέρω ώρες διδασκαλίας του και τα στοιχεία του αντικαταστάτη του.


ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διαβίβαση από το Υπ.Ε.Π.Θ εγγράφου του κ. Αλεξανδράκη Γεωργίου.
Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Το με αριθμ. πρωτ. Φ8/908/160942/Δ5/14-1-2009 έγγραφο του Υπ.Ε.Π.Θ.

Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα

Η υπόθεση αυτή να μπει στο αρχείο γιατί δεν εξετάζονται ανώνυμες καταγγελίες.


ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Έγκριση ωρολογίου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»

1. Μετά από σύγκριση των αναγραφόμενων ωρών του προς έγκριση ωρολογίου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» και των αντίστοιχων διοριστηρίων διαπιστώθηκε αναντιστοιχία των αναγραφόμενων ωρών στα διοριστήρια και των ωρών διδασκαλίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου και το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να γίνει ανακοινοποίηση ως προς το ορθό των παρακάτω διοριστηρίων :

i. Αμπράζης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ03, από 19 σε 18 ώρες.
ii. Γεωργίου Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ11, από 19 σε 15 ώρες.
iii. Γεωργούλα Σοφία, κλάδου ΠΕ05, από 21 σε 14 ώρες.
iv. Γιάγκας Γεώργιος, κλάδου ΠΕ19, από 19 σε 17 ώρες.
v. Μακρής Βησσαρίων, κλάδου ΠΕ02, από 19 σε 17 ώρες.
vi. Μόρφος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ11, από 19 σε 16 ώρες.
vii. Παπαϊωάννου Νικόλαος, κλάδου ΠΕ16, από 19 σε 16 ώρες.
viii. Ρίζος Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ07, από 19 σε 14 ώρες.

2. Μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
α] Ότι οι παρακάτω καθηγητές παρέδωσαν βαθμολογία τετραμήνου χωρίς να έχουν διδάξει τα αντίστοιχα μαθήματα στη Γ’ Λυκείου κι αυτοί είναι:
i. Παππά Παρασκευή, κλάδου ΠΕ01 στο μάθημα των Θρησκευτικών
ii. Αναστασίου Κων/νος, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Κοινωνιολογίας
iii. Καραβασίλη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Λογοτεχνίας
iv. Αλεξανδρής Γεώργιος, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Ιστορίας
v. Σπύρου Βασίλειος, κλάδου ΠΕ04.04 στο μάθημα της Βιολογίας
vi. Γιαννούλης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ04.01 στο μάθημα της Φυσικής και
vii. Μαργαρίτη Σοφία, κλάδου ΠΕ09 στα μαθήματα των Οικονομικών και της Κοινωνιολογίας

β] Μετά από παρατηρήσεις της κ. Γουγουλάκη και του κ. Βελεσιώτη το εμφανιζόμενο πρόγραμμα παρέκκλισης απορρίφθηκε αλλά το σχολείο εμφανίζεται να το εφαρμόζει.
Το Συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα

Η Διεύθυνση Δ.Ε Ν. Τρικάλων να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο.


Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη και υπογράφεται:


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ

Συνάντηση του ΔΣ της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον ΥΠ.Ε.Π.Θ.

ΟΙΕΛΕ -- ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2009, σε θετικό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Παιδείας κ. Aρη Σπηλιωτόπουλου και του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ. Εκτός του υπουργού, στη συνάντηση συμμετείχε ο Υφυπουργός κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, η Γενική Γραμματέας κ. Νίκη Γκοτσοπούλου και ο Ειδικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Γούσης.
Συζητήθηκε το θέμα του διαλόγου για την εκπαίδευση και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί για να αποβεί θετικός και παραγωγικός. Τέθηκαν επίσης τα θέματα αιχμής της ιδιωτικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με την τήρηση του νομικού πλαισίου και της επόπτευσης από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.
Ο Υπουργός τόνισε σχετικά την επιθυμία του για πλήρη διαφάνεια και εφαρμογή του νομικού πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι και τα ιδιωτικά σχολεία είναι πρωτευόντως σχολεία. Διαβεβαίωσε το Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ ότι δεν τίθεται θέμα νομοθέτησης ρυθμίσεων που αλλοιώνουν το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως άλλωστε και κάθε νέου μέτρου, εφόσον δεν έχει προηγουμένως διεξοδικά συζητηθεί.
Τέλος η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αναπτυχθεί τακτική επικοινωνία και συνεργασία με την ΟΙΕΛΕ.

Η επιστολή - απάντηση του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε. στο Δ/ντη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Θεσ/νίκης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 249\1975
Μέλος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Λέοντος Σοφού 10 (5ος όροφος), 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 530533

e-mail: info@sielbe.gr, sielbe@gmail.com
mailing-list: sielbe-mailing-list@googlegroups.com
web site: www.sielbe.gr

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣ: Τον Προϊστάμενο Δνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
κ. Θ. Ταπανίδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Περιφερειακό Δντη Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιο
• Προϊστάμενο Δνσης Ιδιωτικής Εκπ/σης κ. Ν. Καλογεράκο
• ΟΙΕΛΕ


Κύριε Διευθυντή

Κάθε υπενθύμιση των νόμων και των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και το εργασιακό καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αποτελεί για τον ΣΙΕΛΒΕ ευπρόσδεκτο εργαλείο στον καθημερινό μας αγώνα για την τήρηση της νομιμότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εξάλλου, προσφάτως και ιδίοις όμμασι, έχετε διαπιστώσει, στην περίπτωση του κ. Π. Παράσχου, την απαρέγκλιτη στάση μας υπέρ των όσων οι νόμοι ορίζουν.
Ωστόσο, στην με Α.Π. 1101/16-2-2009 εγκύκλιό σας, διαπιστώνουμε δύο βασικές αδυναμίες. Πρώτη, η δυσμενής διάκριση εις βάρος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως οι νόμοι να ισχύουν μόνον για αυτούς και όχι καί για τους συναδέλφους τους στον δημόσιο τομέα. Δεύτερη, η a priori έκπτωση όλων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών σε υπολόγους για παραβάσεις που δυνητικά μπορούν να κάνουν.
Επειδή και οι δύο αστοχίες της εγκυκλίου καταργούν θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας, παρακαλούμε για τις δικές σας δέουσες ενέργειες.

Ο Πρόεδρος Απόστολος Βουρκούδης

Ο Γ. Γραμματέας Τάσος Μπάρμπας

Προσοχή: Δηλώσεις Νομιμοφροσύνης!!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πριν από μερικές μέρες η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης έστειλε επιστολή - εγκύκλιο μόνο στα ιδιωτικά σχολεία της ευθύνης της με την οποία:
Α) Ενημερώνει τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το νομικό πλαίσιο
που απαγορεύει σε συγγενείς ιδιοκτητών ή διευθυντών ιδιωτικών σχολείων
να ιδρύουν φροντιστήρια και στους ίδιους να διδάσκουν σ' αυτά καθώς
και τον πειθαρχικό έλεγχο που προβλέπεται για τους παραβάτες των
σχετικών διατάξεων.
Β) Ζητά από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να υπογράψουν δήλωση του
Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν εμπλέκονται με οποιοδήποτε
τρόπο (ιδιοκτησία, διδασκαλία, οικοδιδασκαλία) σε κανένα από τα
ανωτέρω.

Συνάδελφοι προσοχή!
Σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται να υπογράψουμε τέτοια δήλωση
νομιμοφροσύνης.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία της Δ/νσης να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για το νομικό πλαίσιο που διέπει τα παραπάνω. Θεωρούμε όμως παράλληλα, ότι η απαίτηση της Δ/νσης να υπογράψουμε τη δήλωση του Ν. 1599/86 είναι υπερβολική και δυσμενώς διακριτική για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καθώς μας υποβιβάζει σε βεβαιωμένους υπολόγους δυνητικών παραβάσεων! Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα ή όχι πολλαπλής απασχόλησης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαρτάται από
διάφορους παράγοντες και γίνονται υπό προϋποθέσεις.

Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ αντέδρασαν ακαριαία στέλνοντας επιστολή - απάντηση στην εγκύκλιο της Δ/νσης στον Δ/ντη της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Θ. Ταπανίδη την οποία κοινοποίησε και στους: Yφ/γό ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Λυκουρέντζο, Γ.Γ. κ. Νίκη Γκοτσοπούλου, Ειδικό Γραμ. ΥΠΕΠΘ κ. Γ. Γούση Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Καρατάσιο και προϊστάμενο Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπαιδ/σης κ. Ν. Καλογεράκο.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web