Απόφαση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων -- 26/2/2009

ΠΡΑΞΗ 4η

Στα Τρίκαλα και στο γραφείο της Δ/νσης Δ.Ε. Τρικάλων σήμερα την 26-2-2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.30 μ.μ. το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ.Ε. (ΠΥΣΔΕ) Ν. Τρικάλων, που επανασυγκροτήθηκε με την αριθμ. 9729/02-01-2009 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας, "Συγκρότηση……ΠΥΣΔΕ", αποτελούμενο από τους:
1. Γουγουλάκη Ευαγγελή, Διευθύντρια της Δ/νσης Δ. Ε., ως Πρόεδρο
2. Κουρεντή Νικόλαο, Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δ.Ε., ως Αντιπρόεδρο
3. Μιχάλη Ιωάννη, Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως τακτικό μέλος
4. Κουρουτό Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
5. Σελέκο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ),
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, παρουσία και του γραμματέα αυτού Τσίγκα Δημητρίου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕ01-Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
3. Αίτηση για παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
4. Διαβίβαση από το Υπ.Ε.Π.Θ εγγράφου του κ. Αλεξανδράκη Γεωργίου.
5. Έγκριση ωρολόγιου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
.........................................................................

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών.
…………………………………………………………………………..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Αίτηση για παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν. 682/1977.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 7, του Ν. 2740/1999.
γ) Την υπ’ αριθμ. 90/12-1-2009 αίτηση του κ. Δαΐτση Σιδέρη, κλάδου ΠΕ04.01, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»
δ) Το με υπ’ αριθμ 235/16-1-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα

Προσωρινά να μη γίνει δεκτή η παραίτηση του ανωτέρου εκπαιδευτικού μέχρι να προσκομίσει τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση η οποία ν’ αναφέρει τις ώρες διδασκαλίας του μέχρι 12/1/2009 και
2. Βεβαίωση του σχολείου του όπου θα αναφέρονται οι ανωτέρω ώρες διδασκαλίας του και τα στοιχεία του αντικαταστάτη του.


ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Διαβίβαση από το Υπ.Ε.Π.Θ εγγράφου του κ. Αλεξανδράκη Γεωργίου.
Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Το με αριθμ. πρωτ. Φ8/908/160942/Δ5/14-1-2009 έγγραφο του Υπ.Ε.Π.Θ.

Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα

Η υπόθεση αυτή να μπει στο αρχείο γιατί δεν εξετάζονται ανώνυμες καταγγελίες.


ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Έγκριση ωρολογίου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»

1. Μετά από σύγκριση των αναγραφόμενων ωρών του προς έγκριση ωρολογίου προγράμματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» και των αντίστοιχων διοριστηρίων διαπιστώθηκε αναντιστοιχία των αναγραφόμενων ωρών στα διοριστήρια και των ωρών διδασκαλίας στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου και το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να γίνει ανακοινοποίηση ως προς το ορθό των παρακάτω διοριστηρίων :

i. Αμπράζης Νικόλαος, κλάδου ΠΕ03, από 19 σε 18 ώρες.
ii. Γεωργίου Αθανάσιος, κλάδου ΠΕ11, από 19 σε 15 ώρες.
iii. Γεωργούλα Σοφία, κλάδου ΠΕ05, από 21 σε 14 ώρες.
iv. Γιάγκας Γεώργιος, κλάδου ΠΕ19, από 19 σε 17 ώρες.
v. Μακρής Βησσαρίων, κλάδου ΠΕ02, από 19 σε 17 ώρες.
vi. Μόρφος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ11, από 19 σε 16 ώρες.
vii. Παπαϊωάννου Νικόλαος, κλάδου ΠΕ16, από 19 σε 16 ώρες.
viii. Ρίζος Ευάγγελος, κλάδου ΠΕ07, από 19 σε 14 ώρες.

2. Μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
α] Ότι οι παρακάτω καθηγητές παρέδωσαν βαθμολογία τετραμήνου χωρίς να έχουν διδάξει τα αντίστοιχα μαθήματα στη Γ’ Λυκείου κι αυτοί είναι:
i. Παππά Παρασκευή, κλάδου ΠΕ01 στο μάθημα των Θρησκευτικών
ii. Αναστασίου Κων/νος, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Κοινωνιολογίας
iii. Καραβασίλη Ευαγγελία, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Λογοτεχνίας
iv. Αλεξανδρής Γεώργιος, κλάδου ΠΕ02 στο μάθημα της Ιστορίας
v. Σπύρου Βασίλειος, κλάδου ΠΕ04.04 στο μάθημα της Βιολογίας
vi. Γιαννούλης Ιωάννης, κλάδου ΠΕ04.01 στο μάθημα της Φυσικής και
vii. Μαργαρίτη Σοφία, κλάδου ΠΕ09 στα μαθήματα των Οικονομικών και της Κοινωνιολογίας

β] Μετά από παρατηρήσεις της κ. Γουγουλάκη και του κ. Βελεσιώτη το εμφανιζόμενο πρόγραμμα παρέκκλισης απορρίφθηκε αλλά το σχολείο εμφανίζεται να το εφαρμόζει.
Το Συμβούλιο
αποφασίζει ομόφωνα

Η Διεύθυνση Δ.Ε Ν. Τρικάλων να προβεί σε ενδελεχή έλεγχο.


Ύστερα από τα ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη και υπογράφεται:


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web