ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018


Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2017-2018.
Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ! ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ, Η ΟΙΕΛΕ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ


Στην Ομοσπονδία έφθασαν συγκεκριμένες καταγγελίες εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τις οποίες ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων δεν καταβάλλουν τη νόμιμη αποζημίωση που προβλέπει η νομοθεσία (2 μήνες μικτών αποδοχών συν το 1/6 του ποσού αυτού) μετά από καταγγελία σύμβασης διετίας. Ταυτοχρόνως, οι ιδιοκτήτες καταγγέλλουν τις συμβάσεις, οφείλοντας μισθούς μηνών, ή ακόμη και ετών στους εκπαιδευτικούς.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ
Αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε σε συναδέλφους και μη:
Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 1 του Ν. 4415/2016:
Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
• Με βάση την εργατική νομοθεσία, η απόλυση είναι έγκυρη μόνο όταν καταβληθεί η αποζημίωση ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.Επίσης, είναι άκυρη η καταγγελία σε περίπτωση που δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οφειλές δεδουλευμένων!
• Η αποζημίωση που δικαιούται η εκπαιδευτικός μετά από δύο έτη εργασίας ισούται με δύο μικτούς μισθούς (υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο καταβληθέντα μικτό μισθό) συν τη προσαύξηση του 1/6 του ποσού αυτού.
Από τη στιγμή που δεν συντρέξουν όλες οι πραναφερθείσες προϋποθέσεις, η καταγγελία είναι άκυρη και η σύμβαση του εκπαιδευτικού, από τη στιγμή που έχει παρέλθει η 31η Αυγούστου, αυτοδικαίως μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4415/2016.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ Η ΟΙΕΛΕ
Σε περίπτωση που Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλύψουν τέτοιες περιπτώσεις και οι Διευθυντές τους εκδώσουν διαπιστωτική πράξη απόλυσης, η ΟΙΕΛΕ θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος και εξυπηρέτηση συμφερόντων τρίτων εναντίον του δημόσιου συμφέροντος.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Πριν από λίγες ημέρες το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα βασικά σημεία της πρότασης για τη «Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου και Νέο Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
(Προς ενημέρωση των συναδέλφων, η ΟΙΕΛΕ έχει καταθέσει πλήρη και αναλυτική πρόταση για την «Αναβάθμιση του μορφωτικού και κοινωνικού ρόλου του Γενικού Λυκείου» – Οκτώβριος 2012, εδώ).
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η πρόταση του Υπουργείου εστιάζει την προσοχή της στη μείωση των μαθημάτων στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με ταυτόχρονη αύξηση των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα και στην εξεταστική διαδικασία λήψης του Απολυτηρίου και εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ
Στην πρόταση της ΟΙΕΛΕ έχουν εντοπισθεί τα δύο χαρακτηριστικά του Λυκείου:
• η θέση του στο εκπαιδευτικό σύστημα
• η σύνδεση του πτυχίου που παρέχει το Λύκειο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Τα χαρακτηριστικά αυτά αντιμετωπίζονται, όχι ως οδηγοί, αλλά ως σημεία – κλειδιά για το σχεδιασμό ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο αναδεικνύει τη διακριτή και συμπληρωματική τους θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1. Ως προς τη θέση του Γενικού Λυκείου στο εκπαιδευτικό σύστημα, η πρόταση της ΟΙΕΛΕ επικεντρώνεται στο ότι το Γενικό Λύκειο (αλλά και η ΤΕΕ) αποτελεί κατεξοχήν εκπαιδευτική βαθμίδα εφήβων. Αυτό τη διαφοροποιεί τόσο από το Γυμνάσιο (προεφηβεία), όσο και από την τριτοβάθμια εκπαίδευση (νεότητα). Επομένως το πρόγραμμα σπουδών τους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις βασικές βιολογικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικίας, για διαφοροποίηση, προσωπική έκφραση και δημιουργία, συλλογική έκφραση και δράση.
2. Ως προς τη σύνδεση του πτυχίου του Γενικού Λυκείου με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η πρόταση της Ομοσπονδίας επικεντρώνεται στο ότι η μορφωτική διαδικασία του Γενικού Λυκείου θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από το σύστημα πρόσβασης και αντίθετα να επικεντρωθεί στους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί στην κοινωνική συνείδηση η πιστοποίηση των γνώσεων/ στάσεων/ ικανοτήτων/ δεξιοτήτων των αποφοίτων της. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια του κράτους θα πρέπει να επικεντρώνεται στην κατοχύρωση του «αδιάβλητου» της διαδικασίας πιστοποίησης των αποφοίτων του Γενικού Λυκείου, και όχι στην επιχειρηματολογία για «το αδιάβλητο» του συστήματος πρόσβασης. Είναι αδιανόητο να χορηγείται κρατικός τίτλος, με συλλογική απόφαση κρατικών λειτουργών, και εκ των προτέρων να δηλώνεται αδυναμία του κράτους να ελέγξει, να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την αξιοπιστία του συγκεκριμένου τίτλου και του αδιάβλητου χαρακτήρα του τρόπου έκδοσής του. Το εκπαιδευτικό σύστημα, αντί να δαπανά χρήματα δημιουργώντας αλλεπάλληλα εξεταστικά κέντρα ελέγχου των ακαδημαϊκών τίτλων που το ίδιο εκδίδει σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες, οφείλει να θεσπίσει συγκεκριμένες δομές και διαδικασίες διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού του έργου.
Η ΟΙΕΛΕ ΖΗΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η Ομοσπονδία θα συμμετέχει στη διαβούλευση, αφού πρώτα μελετήσει διεξοδικά το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου.
Όπως είναι γνωστό, οι θέσεις της ΟΙΕΛΕ διαμορφώνονται πάντοτε μέσα από ένα ζωντανό διάλογο με όλους τους συναδέλφους. Προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι μέχρι τώρα καταγεγραμμένες θέσεις της Ομοσπονδίας και να προστεθούν νέες για το ζήτημα, καλούμε όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους στην Ομοσπονδία, στο email: oieleomospondia@gmail.com με τίτλο «Θέσεις για Λύκειο και Εξεταστικό Σύστημα».

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ;


Η ιδιοκτησία ενός ιδιωτικού σχολείου δικαιούται να ζητήσει την αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης, ή και ολόκληρης της σχολικής μονάδας, ή και την κατάργησή της. Τι σημαίνει όμως αυτό για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς;

ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 682/77, η αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης, ή ολόκληρου του σχολείου ή η κατάργηση αυτού δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο νομοθέτης δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να καταθέσει αίτηση αναστολής, ή κατάργησης μέχρι και 5 ημέρες από τη λήξη των εγγραφών. Σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ η αναστολή λειτουργίας τμήματος, τάξης ή σχολείου έχει διάρκεια ενός σχολικού έτους, σε περίπτωση κατάργησης του σχολείου αυτό δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει πριν από το πέρας τριών σχολικών ετών.
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ
Από τη στιγμή που αναστολή λειτουργίας τάξης, τμήματος, σχολείου, ή κατάργηση της σχολικής μονάδας δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είναι εύλογο ότι απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για το συγκεκριμένο λόγο δεν μπορεί να γίνει πριν από την 31η Αυγούστου του σχολικού έτους. Αυτό είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί, διότι σε περιπτώσεις τέτοιες κάποια ιδιωτικά σχολεία απολύουν παράνομα (λόγω αναστολής, ή κατάργησης) τους εκπαιδευτικούς στη λήξη του διδακτικού έτους (τέλη Ιουνίου) για να αποφύγουν την πληρωμή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Σε ό, τι αφορά τις αποζημιώσεις, οι ιδιοκτησίες των σχολείων που αναστέλλουν τη λειτουργία μέρους του σχολείου, ή ολόκληρης της μονάδας, ή προχωρούν στην κατάργησή της, οφείλουν να καταβάλλουν στους εκπαιδευτικούς την αυξημένη αποζημίωση (ενός μικτού μήνα για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας) που προβλέπει ο Ν. 682/77, σύμφωνα με την απόφαση του Α.Π. 30/2005.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
Από τη στιγμή που ιδιωτικός εκπαιδευτικός απολύεται για λόγους αναστολής, ή κατάργησης λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου, η απόλυσή του διαπιστώνεται με πράξη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τούτο σημαίνει ότι, σε περίπτωση που έχει συμπληρωμένα δύο πλήρη έτη υπηρεσίας στο σχολείο αυτό (με αναγωγή στο 18ωρο), μπορεί να χρησιμοποιήσει την προϋπηρεσία του για ένταξη στον Πίνακα Αναπληρωτών.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΕΛΕ
Προκειμένου να αποφευχθούν οδυνηρά φαινόμενα εκμετάλλευσης των συναδέλφων από κάποιους επιτήδειους ιδιοκτήτες σε τέτοιες περιπτώσεις, καλούμε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που πληροφορούνται πιθανή αλλαγή όρων λειτουργίας του σχολείου τους να επικοινωνήσουν με την ΟΙΕΛΕ για να υποβάλλουν τις απορίες τους και να τους δοθούν οδηγίες.

Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Με την ευκαιρία της ψήφισης της τροπολογίας (2 Αυγούστου 2017) η οποία αναγνωρίζει πλήρως την προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση για την μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην δημόσια εκπαίδευση, υπενθυμίζουμε σήμερα στους συναδέλφους όλη τη νομοθεσία που  σχετίζεται με το θέμα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση ορίζει με σαφήνεια πως η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που διανύεται στα ιδιωτικά σχολεία είναι πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και χρησιμοποιείται για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη τόσο στην ιδιωτική όσο και στην δημόσια εκπαίδευση.

Α. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πιο συγκεκριμένα:
 1. Στα άρθρα 2, 3 και 4 του Ν.1600/86 προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, για κάθε περίπτωση.
 2. Με το άρθρο 17 του Ν.2470/97 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδομα) η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης.
 3. Με το άρθρο 6 του ν. 1824/1988 και το άρθρο 15 του ν. 3205/2003 θεσμοθετείται η αναγνώριση της πλήρους προϋπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση.
 4. Με το άρθρο 97, παρ. 2 του Ν. 4310/2014 η συνολική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση συνυπολογίζεται για την υπηρεσιακή εξέλιξη.
 5. Αντίστοιχη είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 33, του Ν. 4386/2016, όπου αναφέρεται πως ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας.
Β. Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ, Ή ΩΣ ΠΡΟΣΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στη χώρα μας εδώ και 40 χρόνια περίπου ισχύει ότι ακριβώς ισχύει και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η προϋπηρεσία, είτε διανύεται στη δημόσια, είτε στην ιδιωτική εκπαίδευση, θεωρείται πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία αναγνωρίζει διαχρονικά τόσο την προϋπηρεσία στα ιδιωτικά σχολεία ως πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία, όσο και τον ενιαίο χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Αναφέρουμε συνοπτικά τις από το 1977 (από τον εκτελεστικό του Συντάγματος νόμο 682 για την ιδιωτική εκπαίδευση) νομοθετικές ρυθμίσεις που καθόριζαν τον τρόπο χρήσης της προϋπηρεσίας που διανυόταν στην ιδιωτική εκπαίδευση ως προσόντος ένταξης σε πίνακα αναπληρωτών, ή ως προσόντος διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.
 • Στην παράγραφο 9 του άρθρου 30 του Ν. 682/77 ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ορισμένου ή αορίστου χρόνου που απολύονται από ιδιωτικά σχολεία ή που οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούσαν καταργούνται μπορούν να προσληφθούν σε δημόσια σχολεία με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, εκτός των περιοχών Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 • Με το άρθρο 62 του Ν. 1566/85 επαναλαμβάνεται η πρόθεση του νομοθέτη να προσλαμβάνονται απολυμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί με τετραετή προϋπηρεσία που έχασαν τη δουλειά τους λόγω κατάργησης σχολικών μονάδων σε θέσεις ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) στην περίπτωση που έχουν διοριστεί σύγχρονοί τους (άνθρωποι από την επετηρίδα διοριστέων που έχουν λάβει την ίδια χρονιά πτυχίο του ίδιου κλάδου) στο δημόσιο. Η πρόσληψη γίνεται σε περίπτωση που υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες εκτός των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
 • Με το άρθρο 7 του Ν.1865/1989 προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση οι απολυμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί «με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν».
 • Με το Ν. 2525/97 του Αρσένη, καταργήθηκε ο θεσμός της επετηρίδας και θεσπίστηκε ως προϋπόθεση διορισμού η επιτυχία στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, επομένως ανεστάλη κάθε προηγούμενη πρόβλεψη για διορισμό των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η σύνδεση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση ως προσόν διορισμού στο δημόσιο επανέρχεται με το Ν. 2986/2002. Στο άρθρο 13 του νόμου προβλέπεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απολύονται και έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο απόλυσής τους εξαετή υπηρεσία στις σχολικές μονάδες αυτές, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, χωρίς να απαιτείται ο διορισμός συγχρόνων τους από τον πίνακα διοριστέων του ν. 1566/1985. Εφόσον είχαν προσληφθεί μετά το 1997, άρα είχαν μικρότερη των έξι ετών προϋπηρεσία, εγγράφονταν στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Το δικαίωμα αυτό δεν ίσχυε σε περίπτωση που ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός παραιτούνταν, γεγονός που επιβεβαιώνει την ειδική αξία που ο νομοθέτης αποδίδει στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση.
 • Με το άρθρο 13 του Ν.2986/2002 προβλέπεται η πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύονται έχοντας τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία σε ιδιωτικό σχολείο. Ταυτόχρονα οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται έχοντας μικρότερη από εξαετή προϋπηρεσία εντάσσονται στον πίνακα αναπληρωτών με αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στην ιδιωτική εκπαίδευση. Την ίδια χρονιά, με το νόμο 3027 (άρθρο 7) άλλαξε η διαδικασία διορισμών εκπαιδευτικών συνολικά.
 • Με το άρθρο 5 του Ν. 3194/2003 οι απολυμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται λόγω καταγγελίας σύμβασης ή κατάργησης τάξης ή τμήματος ή σχολικής μονάδας και έχουν εξαετή υπηρεσία με 18 ώρες την εβδομάδα ή έχουν μειωμένο ωράριο και με αναγωγή αυτού συμπληρώνουν τέσσερα έτη με 18 ώρες την εβδομάδα τοποθετούνται με σχέση ΙΔΑΧ σε προσωποπαγείς προσωρινές θέσεις. Επίσης όσοι συμπληρώνουν δύο έτη πλήρους υπηρεσίας (ή, αν έχουν μειωμένο ωράριο, να συμπληρώνουν τον χρόνο αυτό με αναγωγή στο υποχρεωτικό) εγγράφονται στον Πίνακα Αναπληρωτών. Για κάθε σχολικό έτος λογίζεται προϋπηρεσία δέκα μηνών και ορίζεται εκ νέου ότι η προϋπηρεσία δεν μετρά σε περίπτωση που ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός παραιτηθεί.
 • Με το άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 3391/2005 ορίζεται πως για την εγγραφή στον πίνακα των αναπληρωτών απαιτείται η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση να είναι συνεχής για δύο έτη στην ίδια σχολική μονάδα (είτε με πλήρες ωράριο, είτε με μειωμένο μετά από αναγωγή στο υποχρεωτικό). Ορίζεται επίσης ότι για το διορισμό των εκπαιδευτικών αυτών στο δημόσιο απαιτείται τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στη δημόσια εκπαίδευση.
 • Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και η διασύνδεσή της με την υπηρεσία στην δημόσια πιστοποιείται και με το άρθρο 27 του Ν. 3475/2006 σύμφωνα με το οποίο εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο µε πλήρες ωράριο διδασκαλίας δεν προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δηµόσια εκπαίδευση. Με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξεδόθη στη συνέχεια αποσαφηνίστηκε ότι σε περίπτωση που ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός επιλεγεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ως αναπληρωτής και δεν φύγει από το ιδιωτικό σχολείο, ο χρόνος υπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.
 • Ο Ν. 3848/2010 καταργώντας τις προσλήψεις κατά 40% μέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με βάση την προϋπηρεσία και αντικαθιστώντας τους μόνο με πίνακα κατάταξης με βάση τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ, έδωσε κατ’ εξαίρεση (άρθρο 9, παρ. 5) τη δυνατότητα ένταξης στους πίνακες αυτούς ορισμένων κατηγοριών εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων και των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που απολύθηκαν λόγω κατάργησης τάξης, τμήματος, ή σχολικής μονάδας και τον Ιούλιο του 2010 είχαν συμπληρώσει 24μηνη υπηρεσία. Επίσης, με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου μέχρι τη διενέργεια του πρώτου ΑΣΕΠ από την ψήφιση του νόμου θα μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που περιγράφονται στο άρθρο 5 του Ν. 3194/2003. Τέλος, με την παράγραφο 14 του ίδιου άρθρου, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων το σχολείο έχει καταργηθεί κι έχουν μέχρι τον Ιούλιο του 2010 εξαετή υπηρεσία, διορίζονται στο δημόσιο με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 62 του Ν. 1566/1985, αρκεί να μην έχουν αξιολογηθεί αρνητικά.
 • Οι παράγραφοι 10 και 14 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 καταργήθηκαν με τη μνημονιακή νομοθεσία (Ν. 4093/2012, Θ2, παρ. 1β). Ωστόσο, είναι σε ισχύ το δικαίωμα του απολυμένου ιδιωτικού εκπαιδευτικού να εντάσσεται στους πίνακες αναπληρωτών με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας του, με την προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει δύο πλήρη έτη στην ιδιωτική εκπαίδευση. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η προϋπηρεσία στο ιδιωτικό σχολείο δεν αναγνωρίζεται εαν η εργασιακή σχέση λυθεί λόγω παραίτησης.
 • Με βάση εγκυκλίους που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας το 2015 και το 2016, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004. Η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση που δύναται να προσμετρηθεί είναι αυτή που έχει διανυθεί έως τον Ιούλιο του 2010 και από την 1/9/2012 έως σήμερα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παραίτησης η προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν αναγνωρίζεται για ένταξη στον Πίνακα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τη φιλοσοφία του συνταγματικού νομοθέτη σεβάστηκαν όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος, ακόμα και οι πλέον συντηρητικές και αντιλαϊκές, πλην της τελευταίας (Σαμαρά-Βενιζέλου).
Ο κοινωνικός αυτοματισμός και η διαίρεση των εργαζομένων που επιχειρείται από ορισμένους δεν πρέπει να βρει ανταπόκριση ούτε στην εκπαιδευτική κοινότητα ούτε στην κοινωνία. Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση αποτελούν πυλώνες του Ενιαίου Εκπαιδευτικού Χώρου.
Η ισότιμη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία τόσο για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών όσο και για τη μοριοδότηση για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών αποτελεί αυτονόητη συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας.

ΑΡΘΡΟ DOCUMENTO: ΕΦΤΑΣΕ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ – ΥΦ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΩΡΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ: ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ Η ΠΟΕΔΗΝΗ αταλάντευτη δέσμευση της κυβέρνησης για να προχωρήσει η αποκατάσταση της νομιμότητας για το μείζον ζήτημα των παράνομων τίτλων σπουδών και του διορισμού των κατόχων τους στο δημόσιο αναδεικνύεται σήμερα σε άρθρο της κυριακάτικης εφημερίδας Documento. Στο άρθρο φιλοξενείται δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Μπαξεβανάκη, σύμφωνα με την οποία η επανεξέταση των κατόχων των παράνομων τίτλων από τα 18 «αμαρτωλά» ιδιωτικά ΤΕΕ θα γίνει άμεσα κι ότι η κυβέρνηση δεν θα συμβιβαστεί με τις παρανομίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Το πιο σημαντικό, ίσως, θέμα που προκύπτει από το άρθρο είναι η διακομματική συναίνεση στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Η πρώην Υπουργός Παιδείας και κορυφαίο στέλεχος της ΝΔ κ. Μαριέττα Γιαννάκου που ψήφισε τον πρώτο νόμο για την καταπολέμηση του φαινομένου των παράνομων τίτλων (Ν. 3577/2007 και ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ από τις κυβερνήσεις μέχρι και το 2014) σε μια συμβολική κίνηση πολιτικής γενναιότητας δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη η διαχρονική αδράνεια της Πολιτείας για το θέμα και ότι επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι νόμοι.
Στο άρθρο φιλοξενείται, επίσης, δήλωση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτού, ο οποίος αναφέρεται στην αναγκαιότητα αντιμετώπισης του φαινομένου, διότι η συνέχισή του οξύνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες. Για το θέμα της αγωγής της ΠΟΕΔΗΝ δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολλά να πει κανείς για μια Ομοσπονδία που αποκαλεί «νόμιμα» τα αμαρτωλά ιδιωτικά ΤΕΕ που χορηγούσαν τους παράνομους τίτλους και «ανύποπτους» τους μαθητές που έπαιρναν τα πτυχία χωρίς να παρακολουθούν.
Στο δημοσίευμα γίνονται αναφορές σε εξόφθαλμες περιπτώσεις παρανομίας και γίνεται μια ιστορική αναδρομή του φαινομένου με έμφαση στην πολυετή προσπάθεια της ΟΙΕΛΕ να ξεσκεπαστεί το σκάνδαλο. Τέλος, η ΠΟΕΔΗΝ εμφανίζεται πλήρως απομονωμένη και ο Πρόεδρός της κ. Γιαννάκος εκτίθεται ακόμη περισσότερο δημόσια. Την ώρα που ο πολιτικός κόσμος της χώρας συμφωνεί ότι το θέμα των παράνομων τίτλων πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εμμένει στο γνωστό συντεχνιακό του τροπάριο ότι οι τίτλοι είναι «νόμιμοι». Ευτυχώς, η κοινωνία βγάζει πλέον τα συμπεράσματά της.
Δείτε εδώ το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento

Τράπεζα Αίματος Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε


Συνάδελφοι,
Σε μια εποχή που οι ανάγκες των συνανθρώπων μας σε αίμα είναι αυξημένες, σας ενημερώνουμε πως ο Σύλλογος Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βόρειας Ελλάδας διατηρεί Τράπεζα Αίματος (με ΑΜ Εθνικού Κέντρου Αιμοδοτών 13257).
Η παροχή αίματος είναι η πιο αλτρουϊστική πράξη που μπορεί να κάνει κάποιος και γίνεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο και εξαιρετικά σύντομα...
Δε δίνεις το αίμα σου, δίνεις 10 λεπτά από τον χρόνο σου!
Οι ώρες λειτουργίας των αιμοδοτικών κέντρων, είναι
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Ωράριο Ραντεβού
Σε κάποια νοσοκομεία, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας (λιγότερος χρόνος αναμονής), κάποια νοσοκομεία έχουν καθιερώσει υπηρεσίες προγραμματισμού της αιμοδοσίας (για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα). Αν δεν διαθέτετε παρά ελάχιστο χρόνο, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά.

Διαχειριστής Τράπεζας Αίματος ΣΙΕΛΒΕ: Αηδονίδης Μιλτιάδης, τηλ 6977423180

ΩΡΑΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κατόπιν σχετικών ερωτήσεων συναδέλφων, ενημερώνουμε πως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ισύουν τα εξής:

Διδακτικό ωράριο – Συμπλήρωση ωραρίου
Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και στην περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το πλήρες ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως: ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο.
Επίσης υπάρχουν δύο ακόμη τρόποι συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών:
 1. Για τις εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος του Ιδιωτικού σχολείου (με maximum 40 ώρες/εβδομάδα) απασχολούνται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί της οικείας σχολικής μονάδας για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους.
 1. Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιές και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, πλέον της μίας (1) πρώτης ξένης γλώσσας που προβλέπεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου σχολείου. Η διδασκαλία πρόσθετης ξένης γλώσσας σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες γίνεται κατά προτεραιότητα από εκπαιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας που απασχολούνται για συμπλήρωση των ωρών του διοριστηρίου τους
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επειδή πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται, αν θα μπορούν οι εργοδότες να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς εκτός της σχολικής μονάδας, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΑΡΝΗΤΙΚΗ!
Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνουν το ωράριό τους με τους τρόπους που περιεγράφησαν ανωτέρω. Επίσης με το νέο νόμο 4472/2017 (άρθρο 56, παρ. 12) απαγορεύεται, οι συνάδελφοι να «παραιτηθούν» (με τη γνωστή μέθοδο πίεσης από τους εργοδότες) από το ωράριό τους. Άρα καθίσταται αδύνατον να προτιμηθεί εκπαιδευτικός εκτός σχολικής μονάδας, αν οι υπηρετούντες στο σχολείο εκπαιδευτικοί δεν έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους.
Έτσι παίρνει ΤΕΛΟΣ ο εκβιασμός των Ιδιοκτητών προς Εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν από μέρος του ωραρίου τους.

Η παραίτηση Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού από το σχολείο του γίνεται αποδεκτή ΜΟΝΟ εφόσον υποβληθεί από τον Εκπαιδευτικό στον Διευθυντή του σχολείου του και ταυτόχρονα στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑΤΑ …ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ESOS.GR…


Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που άνοιξαν σήμερα την εκπαιδευτική ιστοσελίδα esos.gr διαπίστωσαν ότι το ζήτημα της αγωγής της ΠΟΕΔΗΝ κατά της ΟΙΕΛΕ καλύπτεται μόνο από την πλευρά της Ομοσπονδίας των εργαζόμενων στο χώρο της δημόσιας υγείας (το δημοσίευμα παραπέμπει στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ) και δεν αναφέρεται καν, έστω και για λόγους στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας, η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, μιας εκπαιδευτικής Ομοσπονδίας που η κάλυψή της αποτελεί αντικείμενο της καλής ιστοσελίδας. Κι όλα αυτά την ώρα που όλα σχεδόν τα ΜΜΕ που αναπαράγουν την είδηση αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο εστάλη σε όλα τα μέσα (και στο esos…) από το μεσημέρι…
Έτσι λοιπόν, στους δεκάδες συναδέλφους που απορημένοι ρωτούσαν σήμερα στα τηλέφωνα της Ομοσπονδίας για ποιο λόγο η ιστοσελίδα esos.gr αναφέρεται μόνο στην ΠΟΕΔΗΝ και όχι στην ΟΙΕΛΕ και στη δική της ανακοίνωση εκφράσαμε την άποψη ότι ενδέχεται οι υπεύθυνοί της να επέλεξαν αλλαγή αντικειμένου και να αποφάσισαν από εδώ και στο εξής να καλύπτουν θέματα Υγείας…
Ελπίζουμε ολόψυχα να έχουν καλή συνεργασία και με τους ιδιοκτήτες των εκεί φορέων.

«ΦΡΕΣΚΑΡΟΥΜΕ» ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΤΟ 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ


Αναφερθήκαμε στην αδιανόητη απόπειρα, μέσω κατάθεσης αγωγής, της ΠΟΕΔΗΝ για πολιτική και οικονομική εξόντωση της ΟΙΕΛΕ. Στο κείμενο της αγωγής είναι εμφανής η πρόθεση της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ να «ξεπλυθεί» ένα από τα μεγαλύτερα μεταπολιτευτικά σκάνδαλα στη χώρα, η έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών από ιδιωτικά σχολεία-φαντάσματα και ο διορισμός των κατόχων τους στο δημόσιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κείμενο της αγωγής τα σχολεία αυτά χαρακτηρίζονται «νόμιμα» και οι μαθητές – που δεν παρακολουθούσαν μαθήματα και εργαστήρια, δεν έδιναν εξετάσεις και έπαιρναν άκοπα το είκοσι που τους εξασφάλιζε 1.000 μόρια στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, άρα και σίγουρο διορισμό – αποκαλούνται «ανύποπτοι»! 
Στην ανακοίνωσή μας αναφέραμε ότι ο μέσος πολίτης που πληροφορείται για την υπόθεση είναι εύλογο να συνδέσει την ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ με περίεργα συμφέροντα, καθώς την τακτική της αγωγής, ώστε να φιμωθεί η ΟΙΕΛΕ ακολούθησαν και οι εκπρόσωποι των σχολαρχών, όταν ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ το 2014 ως εκπρόσωπος των ελλήνων εργαζόμενων στο Advisory Group για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων έφερε αποκαλυπτικά στοιχεία για την έκδοση 2000 παράνομων τίτλων σπουδών μόνο από ιδιωτικά ΤΕΕ της Άρτας!
Προκειμένου να «φρεσκάρουμε» τη μνήμη των εκπροσώπων της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ, αλλά και για να πληροφορηθεί η ελληνική κοινωνία για το μέγεθος του πρωτοφανούς σκανδάλου με τους παράνομους τίτλους, η ΟΙΕΛΕ θα φέρνει στη δημοσιότητα καθημερινά συγκλονιστικά στοιχεία της υπόθεσης που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ στην Κομισιόν. 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ 2014
Η προκλητική αδιαφορία των κυβερνήσεων από το 2010 έως και το 2014 για την αντιμετώπιση του σκανδάλου των παράνομων τίτλων ανάγκασε τον Πρόεδρο της ΟΙΕΛΕ να προβεί στην καταγγελία στην Ε.Ε. Η Κομισιόν με κείμενο-καταπέλτη (δείτε εδώ) πάγωσε την διαδικασία αντιστοίχισης του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και ζήτησε από την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρουσιάσει :
 • Μέτρα Διασφάλισης Ποιότητας σχετικά με το έργο των παρόχων Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
 • Μέτρα για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις διαδικασίες και στην έκδοση των
τίτλων σπουδών από φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΘΜΟ, ΞΑΦΝΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ …ΞΕΦΤΕΡΙΑ ΤΟΥ 20 ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΤΕΕ!
Όπως προαναφέραμε, από σήμερα θα δίνουμε τμηματικά συγκλονιστικά στοιχεία για το σκάνδαλο των παράνομων τίτλων. Ίσως έτσι κάποιοι αντιληφθούν το μέγεθος του ατοπήματος να μηνύσουν την ΟΙΕΛΕ προκειμένου να «ξεπλυθεί» ένα τεράστιο σκάνδαλο…
Μια από τις πολλές κατηγορίες κατόχων παράνομων τίτλων είναι αυτοί που είχαν αποφοιτήσει από το δημόσιο Λύκειο με χαμηλότατους βαθμούς με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απολυτήριό τους για διορισμό. Το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι όμως.
Αποκαλύπτουμε σήμερα λίστα μαθητών (δείτε εδώ), τα ονόματα των οποίων είναι στη διάθεση οποιουδήποτε φορέα, αρχής ή πολίτη επιθυμεί, που λίγα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το δημόσιο λύκειο με κακό βαθμό, πήραν απολυτήριο από αυτά τα ιδιωτικά ΤΕΕ-φαντάσματα της Άρτας. Ως εκ θαύματος, οι μετριότατοι μαθητές του δημόσιου σχολείου μετετράπησαν – προφανώς μετά από θεία επιφοίτηση – σε άριστους και μάλιστα με ολοστρόγγυλα είκοσι! Πολλοί από τους «φωτισμένους» αυτούς εγκεφάλους σήμερα είναι διορισμένοι στο Δημόσιο.
Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν άλλες προκλητικές κατηγορίες κατόχων παράνομων τίτλων που θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΟΙΕΛΕ

ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ: ΖΗΤΑ 200.000 ΕΥΡΩ (!) ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ


Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Σε μια αδιανόητη ηθικά, πολιτικά και συνδικαλιστικά ενέργεια, πλήρως εναρμονισμένη με τις ενέργειες των εκπροσώπων των σχολαρχών, προέβη η ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ που μηνύει την ΟΙΕΛΕ και τον Πρόεδρό της ζητώντας 200.000 ευρώ! Η στοχευμένη αυτή απόπειρα πολιτικής και οικονομικής εξόντωσης της ΟΙΕΛΕ έχει ως στόχο να σταματήσουν οι προσπάθειες της Πολιτείας για καταπολέμηση του σκανδάλου έκδοσης παράνομων τίτλων από φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης και του διορισμού των κατόχων τους στο δημόσιο!
Η αγωγή της ΠΟΕΔΗΝ έρχεται μετά από παρόμοια αγωγή που είχαν καταθέσει οι εκπρόσωποι των σχολαρχών κατά της ΟΙΕΛΕ και του Προέδρου της, επειδή είχαμε καταγγείλει το ζήτημα των παράνομων τίτλων στην Κομισιόν. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αξίζει, επίσης, τον κόπο να διαβάσει κανείς το κείμενο της αγωγής της ΠΟΕΔΗΝ. Σ’ αυτήν χαρακτηρίζονται «νόμιμα» τα 18 ιδιωτικά ΤΕΕ που έκλεισε η πολιτεία λόγω της έκδοσης παράνομων τίτλων και «ανύποπτοι» οι μαθητές που έπαιρναν το ψεύτικο 20άρι χωρίς να φοιτούν, χωρίς να παρακολουθούν εργαστήρια, χωρίς να δίνουν εξετάσεις. Τραγέλαφος…
Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει για το ζήτημα τις θέσεις και την παρέμβαση κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων. Ζήτησε, επίσης, σήμερα από τον Υπουργό Παιδείας να επισπευστούν οι διαδικασίες επανεξέτασης των κατόχων παράνομων τίτλων.
Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΟΙΕΛΕ.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ)Συνάδελφοι,
Η γνώση των δικαιωμάτων μας είναι απαραίτητο εφόδιο για την διεκδίκησή τους και για να έχουμε τη δυνατότητα να αφοσιωθούμε απρόσκοπτα στα εκπαιδευτικά μας καθήκοντα. Το Νομικό πλαίσιο το οποίο σχετίζεται με τις συμβάσεις και τις καταγγελίες συμβάσεων (Ν. 4415/2016, Ν. 4472/2017) είναι το ακόλουθο.

ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διετής Σύμβαση

Είναι η αρχική σύμβαση που υπογράφει ένας εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε ένα ιδιωτικό σχολείο και έχει διάρκεια δύο σχολικά έτη. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Αν δεν καταγγελθεί στο τέλος της, μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας καταβάλλεται αποζημίωση δύο μικτών μισθών προσαυξημένη με το 1/6 του ποσού αυτού.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόλυση, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει εξοφληθεί πλήρως μέχρι και την 31/8 του δεύτερου έτους της σύμβασής του.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Σε περίπτωση που προταθεί υπογραφή μονοετούς σύμβασης αρνούμαστε κατηγορηματικά και το καταγγέλλουμε άμεσα στην Ομοσπονδία (εκτός από περιπτώσεις αναπλήρωσης νομίμως απουσιαζόντων εκπαιδευτικών).
Β. Απαγορεύεται η καταγγελία σύμβασης κατά τη διάρκεια της διετίας.

Σύμβαση Αόριστου Χρόνου

Εφόσον η αρχική διετής σύμβαση δεν καταγγελθεί, μετατρέπεται αυτόματα και αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Η σύμβαση αυτή καταγγέλλεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Αιτιολογημένη διαταραχή εκπαιδευτικού κλίματος. Η καταγγελία γίνεται από τον Ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, ο οποίος «επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εργαζομένου» (Νόμος 4415/2016, άρθρο 28, παρ. 1.3.α).
2. Περίπτωση διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας. Στηρίζεται «σε δύο τουλάχιστον εκθέσεις που αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και η δεύτερη συντάσσεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματικά έκθεση εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά στην περίπτωση που η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή» (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 8). Κατά την σχολική χρονιά 2017-2018 πιθανόν να υπάρξουν εκθέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων (η πρώτη από τις δύο απαραίτητες εκθέσεις), γι’ αυτό, εφόσον προκύπτουν τέτοιες «εκθέσεις», όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με την Ομοσπονδία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι καταγγελίες εξετάζονται από επιτροπή που απαρτίζεται από 3 Πρωτοδίκες και από έναν εκπρόσωπο της ΟΙΕΛΕ και της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης (ΣΙΣ) που όμως έχουν μόνο δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου. Η επιτροπή αποφασίζει υποχρεωτικά μέσα σε 90 μέρες. (Νόμος 4472/2017, άρθρο 56, παρ. 9).
Β. Η επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της και τις υπηρεσιακές εκθέσεις.
Γ. Ο εκπαιδευτικός παραμένει στην θέση του μέχρι την έκδοση της απόφασης. Αρμόδιος για την έκδοσή της απόφασης είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ύστερα από την απόφαση του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.
3. Λοιπές περιπτώσεις. Η σύμβαση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται επίσης με το θάνατο, τη συμπλήρωση των 70 ετών του εκπαιδευτικού, την επιβολή πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο.
Για θέματα κατάργησης σχολείων, κατάργησης τάξεων ή τμημάτων και αναστολής λειτουργίας τμημάτων θα επανέλθουμε αύριο με πλήρη ενημέρωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!

Αποζημίωση απόλυσης
2 έτη συμπλ. έως 4 έτη= αποζ. 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 5 έτη= αποζ. 3 μηνών
5 έτη συμπλ. έως 6 έτη= αποζ. 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη= αποζ. 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη= αποζ. 5 μηνών
10 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 6 μηνών
11 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 7 μηνών
12 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 8 μηνών
13 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 9 μηνών
14 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 10 μηνών
15 έτη συμπληρωμένα = αποζ. 11 μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω = αποζ. 12 μηνών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με τις αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης, ισχύει ότι προβλέπεται για τον ιδιωτικό τομέα.
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν απορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4415/2016 ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Όπως είναι γνωστό ο Νόμος 4415/2016, άρθρο 28 παρ 1.2, ορίζει τα εξής:
«2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.»
Μεγάλα ιδιωτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2016-17, πρότειναν μονοετή διοριστήρια. Ύστερα από παρέμβαση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ Μ. Κουρουτού και του Προέδρου του ΣΙΕΛΒΕ Α. Βουρκούδη, και κατ΄επιταγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαρούλα Ασημακοπούλου «θα προχωρήσει στις αιτούμενες διοικητικές ενέργειες προκειμένου οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί να υπαχθούν στο νόμο 4415/2016», σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην Ομοσπονδία μας.
Χαιρετίζουμε την απόφαση της κ. Διευθύντριας και εξακολουθούμε να επαγρυπνούμε για την τήρηση της νομοθεσίας.

Δείτε εδώ την απόφαση.

ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Η δημοσιοποίηση από την Ομοσπονδία της δικαίωσης από τη δικαιοσύνη συναδέλφου των Αρσακείων σχολείων που είχε απολυθεί παράνομα, αν και ήταν έγκυος, και που απασχολούνταν στο σχολείο με παράνομα μονοετή διοριστήρια, χωρίς να αναπληρώνει κανέναν (!), έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε στην κοινωνία και σε ολόκληρο τον κόσμο της εκπαίδευσης. Τα «χτυπήματα» στην ιστοσελίδα και στο facebook της ΟΙΕΛΕ είναι χιλιάδες ενώ έχουν σπάσει κυριολεκτικά τα τηλέφωνα των γραφείων μας με συναδέλφους να ζητούν περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Η ανάρτηση της Ομοσπονδίας βοήθησε, επίσης, να ανοίξουν κάποια στόματα . Δεκάδες εκπαιδευτικοί που είτε υπηρετούσαν είτε ακόμη υπηρετούν σε σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και γενικότερα των ισότιμων σχολείων, μας ενημέρωσαν ότι τα διοριστήριά τους ήταν αμφισβητήσιμης νομιμότητας. Ορισμένοι από αυτούς κατήγγειλαν ότι είχαν διοριστήριο αναπληρωτή, χωρίς να αναπληρώνουν κάποιο συνάδελφο σε άδεια ανατροφής τέκνου, ή εκπαιδευτική άδεια κ.λπ. Οι καταγγέλλοντες κλήθηκαν επειγόντως στα γραφεία της ΟΙΕΛΕ για να καταθέσουν όλα τα στοιχεία και σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που είχαν τέτοιου τύπου παράνομα διοριστήρια στα Αρσάκεια σχολεία, ή σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό σχολείο να ενημερώσουν άμεσα την Ομοσπονδία (τηλέφωνα:210-5230819,210-5238148, email:oieleomospondia@gmail.com, oiele@ath.forthnet.gr).
Διαβάστε εδώ την ανάρτησή μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥΣ ΡΑΠΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΕΛΥΣΑΝ ΕΓΚΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ! ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΟΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ;Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γ. Μπαμπινιώτης ραπίζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για τρίτη φορά, διότι όχι μόνο απέλυσε παράνομα εκπαιδευτικό που ήταν έγκυος, αλλά μέχρι την απόλυσή της την απασχολούσε εν αγνοία της με παράνομες μονοετείς συμβάσεις ως δήθεν αναπληρώτρια, αν και δεν αναπλήρωνε κανέναν καθώς κάλυπτε οργανική θέση στο σχολείο της!
Δυστυχώς, ο φαρισαϊσμός δεν έχει όριο…. Τις τελευταίες ημέρες ο κ. Μπαμπινιώτης περιοδεύει τα συστημικά πάνελ και εξαπολύει μύδρους κατά του Υπουργείου Παιδείας για την επιλογή των σημαιοφόρων στην παρέλαση επικαλούμενος (όπως και κάποιοι άλλοι) την αριστεία. Εμείς, βέβαια, γνωρίζουμε την αιτία της οργής του. Με τις τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση όλα τα ιδιωτικά σχολεία, όπως βέβαια και τα Αρσάκεια Σχολεία, δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν άναρχα και ασύδοτα, με την καταπάτηση της εκπαιδευτικής και της εργατικής νομοθεσίας, όπως συνέβαινε την πενταετία 2010-2015.
Για να δούμε όμως λίγο τη δράση «αριστείας» του κ. Μπαμπινιώτη στην ιδιωτική εκπαίδευση.
ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η συνάδελφος Ε.Δ. υπηρετούσε ως καθηγήτρια στα Αρσάκεια Σχολεία από τον Σεπτέμβριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2010 (για 3 χρόνια), οπότε και της ανακοινώθηκε αιφνιδίως η απόλυσή της, ενώ μάλιστα ήταν έγκυος! Όταν μετά την απόλυσή της προσπάθησε να προσληφθεί στη δημόσια εκπαίδευση ως αναπληρώτρια, αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις που της έδιναν τέτοια δυνατότητα (τουλάχιστον 2ετή υπηρεσία), διαπιστώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ότι τα διοριστήριά της ήταν παράνομα (3 μονοετείς δήθεν αναπληρώσεις, χωρίς να αναπληρώνει κανέναν), εν αγνοία της!
Γι’ αυτούς τους λόγους προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρώσει την παράνομη απόλυσή της και να επαναπροσληφθεί και στα διοικητικά προκειμένου να αποκαταστήσει τα διοριστήριά της.
Μετά από 5ετή τιτάνιο αγώνα, άνεργη με ένα μικρό παιδί, δικαιώθηκε τόσο από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 567/2014, όσο και από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την απόφαση 433/2015. Παρόλα αυτά, δημιουργήθηκαν αρκετά προσκόμματα στην εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου (για την αποκατάσταση των διοριστηρίων της), ενώ η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία άσκησε έφεση επί της απόφασης 433/2015 που ακύρωνε της απόλυση και διέτασσε την επαναπρόσληψη της εκπαιδευτικού.
Χρειάστηκαν άλλα δύο χρόνια δικαστικών αγώνων ώστε τελικά το Εφετείο Αθηνών με την απόφαση 3270/30-6-2017(δείτε εδώ) να απορρίψει την έφεση της Φιλεκπαιδευτικής και να δικαιώσει πανηγυρικά τη συνάδελφο. Η Φιλεκπαιδευτική του κ. Μπαμπινιώτη αναγκάστηκε να δεχτεί τις υπηρεσίες της, καθώς η απόλυσή της κρίθηκε παράνομη και άκυρη και ήδη η συνάδελφος αναλαμβάνει υπηρεσία στο σχολείο της. Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης της συναδέλφου σε κάθε δικαστική διαδικασία.
Πρόκειται για μια τεράστια νίκη του κόσμου της εργασίας ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Κι όλα αυτά σε ένα σχολείο που θεωρείται ισότιμο των δημοσίων, σε ένα σχολείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Πρόκειται, επίσης, για κόλαφο στους λίγους (ευτυχώς) δημόσιους «λειτουργούς» σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ενέκριναν τις παράνομες πράξεις Μπαμπινιώτη και δεν δίσταζαν να εγκρίνουν παράνομα διοριστήρια προκειμένου να κάνουν το χατίρι του αμύντορα της εκπαιδευτικής …αριστείας…
Ο «ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ» ΤΗΣ …ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ…
Σε μια πράξη επιβράβευσης της …επιχειρηματικής «αριστείας» το 2012 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να τοποθετήσει τον κ. Μπαμπινιώτη στη θέση του Υπουργού Παιδείας προβάλλοντας το ακαδημαϊκό του προφίλ, αλλά «ξεχνώντας» ότι ήταν ταυτόχρονα επικεφαλής 29 ιδιωτικών σχολείων. Ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διήρκεσε η θητεία του ως Υπουργού Παιδείας, προσπάθησε να εξασφαλίσει εκατομμύρια ευρώ για τους επιχειρηματίες της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μπαμπινιώτης ως Υπουργός Παιδείας λειτούργησε ως ιδιοκτήτης ιδιωτικού σχολείου, ικανοποιώντας τα ρουσφέτια του Συνδέσμου των σχολαρχών και στρεφόμενος εναντίον των ιδιωτικών εκπαιδευτικών:
• Η έκδοση και αποδοχή της γνωμοδότησης 214/2012 του ΝΣΚ με την οποία έκανε ένα δώρο 32 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στους σχολάρχες και αφαίρεσε 27 εκατομμύρια ευρώ από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αλλά και 20 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Την εν λόγω γνωμοδότηση την παράγγειλε, την εξέδωσε και την υπέγραψε ο ίδιος την τελευταία κυριολεκτικά ημέρα της θητείας του, λίγες ώρες πριν διαλυθεί η Βουλή το Μάιο του 2012!
Οι απίστευτες παρατυπίες κατά την υπηρεσιακή διακίνηση της σχετικής γνωμοδότησης υποχρέωσαν την ΟΙΕΛΕ να υποβάλει μηνυτήρια αναφορά κατά του κ. Μπαμπινιώτη και κατά παντός υπευθύνου για πιθανή παραποίηση δημόσιου εγγράφου, ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος.
Το καλύτερο, βέβαια, είναι ότι ο επικεφαλής του Συμβουλίου που συνέταξε τη γνωμοδότηση, (προφανώς επειδή αρίστευσε στα «καθήκοντά» του εκδίδοντας νομικό κείμενο που «εξυπηρετούσε» τον τότε Υπουργό Παιδείας) βρέθηκε ξαφνικά μετά από λίγο καιρό στο ΔΣ της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
• Επιχείρησε τρις να προωθήσει τροπολογία στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Παιδείας, με την οποία απελευθερώνονταν οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και αποσυρόταν η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση. Η τροπολογία αυτή τελικά δεν ψηφίστηκε και αποσύρθηκε ύστερα από παρεμβάσεις των πολιτικών κομμάτων και υπό την κατακραυγή της κοινωνίας.
Αυτό ήταν όλο κι όλο το νομοθετικό «έργο» του κ. Μπαμπινιώτη στην ιδιωτική εκπαίδευση…. Μια διευθέτηση εις βάρος των εργαζόμενων…
ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ κ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
Έχουμε πολλάκις προκαλέσει τον κ. Μπαμπινιώτη σε δημόσιο διάλογο, προκειμένου να απολογηθεί για όσα του καταμαρτυρούμε σχετικά με τη δράση του στην Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Όμως ο κ. Μπαμπινιώτης προτιμά το μονόλογο στα γνωστά «στασίδια» ενημέρωσης, όπου ακούγεται μόνο η δική του φωνή και από όπου εξαπολύει, χωρίς ίχνος επιχειρήματος, τις γνωστές ύβρεις εναντίον των κακών «συνδικαλιστών» (ενώ το 2009 επαινούσε την ΟΙΕΛΕ για τις εμπεριστατωμένες θέσεις της στον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία…)
Τον προκαλούμε και πάλι. Έχει το θάρρος δημόσια να αντιπαρατεθεί μαζί μας και να δώσει λόγο για τα έργα και τις ημέρες του, όχι ως καταξιωμένου ακαδημαϊκού (όπου εμείς δεν μπορούμε να τον κρίνουμε), αλλά στην ιδιωτική εκπαίδευση;

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΝΟΜΟ 1566/85, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΗ ΔΝΣΗ ΙΔ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Πριν από μερικές μέρες εκδόθηκε Προεδρικό Διάταγμα που εισάγει ρυθμίσεις για τη λειτουργία νηπιαγωγείων και ιδιωτικών σχολείων.
Είναι γνωστό ότι ο θεμελιώδης νόμος 1566/85, που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Παιδείας Απόστολου Κακλαμάνη κατ’ εφαρμογήν του Συντάγματος, ορίζει ότι δημόσια και ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Η ΟΙΕΛΕ απέστειλε σήμερα επιστολή προς τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με την οποία ζητά να εφαρμοστεί το προαναφερθέν Π.Δ. και στην ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει σειρά ενεργειών της Ομοσπονδίας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, όπως επίσης και η διαφάνεια και η νομιμότητα στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης εν γένει .
Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
H χθεσινή ημέρα ήταν ημέρα χαράς και ημέρα δικαίωσης όχι μόνο για τους συναδέλφους που προέρχονται από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης και υπηρετούν σήμερα στο δημόσιο αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο μας. Η άρση της αδικίας που αποτελούσε ταυτόχρονα μεγάλο κίνδυνο για την υποβάθμιση του στάτους μας από λειτουργούς της Παιδείας σε αναλώσιμους υπαλλήλους, όπως επιδιώκουν εδώ και χρόνια κάποιοι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών, επιβεβαιώνει την ισχύ της συνταγματικής επιταγής και της εδώ και 40 χρόνια κείμενης νομοθεσίας.
Θέλω να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί μου ότι από το 1977 όπου ο κλάδος απέκτησε τον πρώτο νόμο (*682/77)για την ιδιωτική εκπαίδευση με 43 ημέρες απεργία έως την ημέρα που αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία μας ως πραγματική προϋπηρεσία (Ν.1600/86) Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν ο Γ. Φυσάκης που έδωσε αγώνες για να θεμελιωθούν τα βασικά μας δικαιώματα και ενώνει καθημερινά τη φωνή του με τη φωνή μας για να διατηρηθούν.
Παρά το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση από την Μεταπολίτευση και μετά, ακόμη και οι πιο συντηρητικές,  δεν μπόρεσαν να αμφισβητήσουν την ισοτιμία των δημόσιων με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, χθες στη Βουλή κόμματα που μέχρι το 2014 αναγνώριζαν την προϋπηρεσία μας, για αντιπολιτευτικούς λόγους την καταψήφισαν. Αντιθέτως, το ΚΚΕ στήριξε με την ψήφο του την τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή.
Οφείλω να ενημερώσω τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς πώς φτάσαμε μέχρι εδώ γιατί πρέπει να γνωρίζουν…
 Ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης μετά τη ψήφιση του Ν.4415/2016 είχε ετοιμάσει τροπολογία  ίδια με αυτήν που είχε ψηφίσει το 4386/2016. Ωστόσο, λόγω της αλλαγής ηγεσίας στο Υπουργείο Παιδείας παρέμεινε η εκκρεμότητα…
Με το  νέο Υπουργό κ. Γαβρόγλου όταν συναντηθήκαμε, πρώτο θέμα που  του θέσαμε ήταν η αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.  Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα την καταθέσει, με την προϋπόθεση ότι η τροπολογία θα λάβει το πράσινο φως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Η Ομοσπονδία όλο αυτό το διάστημα, από το Νοέμβριο του 2016 μέχρι εχθές, επανειλημμένα ενημέρωνε βουλευτές που γνώριζαν το ζήτημα και βοήθησαν αποφασιστικά να φτάσουμε μέχρι τη χθεσινή αίσια έκβαση της υπόθεσής μας.
Αναφέρω χαρακτηριστικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Τάσο Κουράκη (διαβάστε εδώ το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εξαιρετική ομιλία του στη Βουλή για το ζήτημα της τροπολογίας), τον παλιό συνάδελφο και παλιό  μέλος του Δ.Σ. της ΟΙΕΛΕ Τριαντάφυλλο Μηταφίδη, την πρώην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου και τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη. Η βοήθειά τους μέχρι την ψήφιση της χθεσινής τροπολογίας ήταν σημαντική.
Για συναισθηματικούς λόγους κράτησα για το τέλος τις θερμότερες ευχαριστίες μου σε δύο ανθρώπους. Τον παλιό συνάδελφο από τα εκπαιδευτήρια ΚΩΣΤΕΑ –ΓΕΙΤΟΝΑ με σημαντικούς αγώνες στο πλευρό της ΟΙΕΛΕ, τον  νυν Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα, και τον αγαπητό μου συνάδελφο και φίλο Γιώργο Μπουγελέκα, μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και σημαίνον στέλεχος της ΟΙΕΛΕ, που  έδωσαν στο πλευρό της Ομοσπονδίας συνεπή και συνεχή αγώνα μέχρι να ψηφιστεί η τροπολογία.  Βέβαια, πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με τη σειρά του εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία εναντίον του κλάδου μας και να έρθει αυτή η τροπολογία στη Βουλή έχοντας απέναντί του όχι μόνο αυτούς που τον κατηγορούσαν για δήθεν “σοβιετικού τύπου” ρυθμίσεις αλλά και άλλους…
Όσο για τους λίγους, δύσπιστους και κακοπροαίρετους που έφτασαν στο σημείο ακόμη και να καθυβρίσουν εμένα και την ΟΙΕΛΕ, αν και δεν είχαν ποτέ τους καμία ενεργή ανάμειξη στα κοινά της Ομοσπονδίας, εύχομαι να κατανόησαν μετά το χθεσινό ότι τίποτε δεν είναι αυτονόητο, τίποτε δεν είναι δεδομένο και όλα κερδίζονται με συλλογική προσπάθεια.
Μιχάλης Κουρουτός
Πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ
Μαθηματικός στο Λεόντειο Λύκειο Πατησίων

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΖΗΤΗΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ Η ΝΔ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ, ΥΠΕΡ ΤΟ ΚΚΕΣτιγμή δικαίωσης για τον κλάδο μας, για δεκάδες συναδέλφους που απολύθηκαν τη μαύρη περίοδο Αρβανιτόπουλου και για την Ομοσπονδία η ψήφιση της τροπολογίας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση,  που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας στη Βουλή. Η ψήφιση του νομοσχεδίου και της τροπολογίας έλαβαν χώρα πριν από  λίγο. Πλέον, η τροπολογία είναι νόμος τους κράτους με αποτέλεσμα να αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα και η ισοτιμία δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών που ίσχυε εδώ και 40 χρόνια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για όλο το νομοσχέδιο καθώς και για την τροπολογία, η οποία συμπεριλάμβανε και την δική μας διάταξη και την οποία καταψήφισε! Πρέπει, επίσης, να τονίσουμε ότι   υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν και οι βουλευτές του ΚΚΕ.

Διαβάστε εδώ την τροπολογία.

Αναδημοσιεύουμε το υπόμνημα της ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΚΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Εχθές σε συνεδρίασή του το ΚΥΣΔΕ εξέτασε τις αιτήσεις χορήγησης/ανανέωσης εκπαιδευτικών αδειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που είχαν καταθέσει αίτηση να επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία για να ενημερωθούν σχετικά.
Υπενθυμίζουμε ότι είχε ήδη συνεδριάσει την προηγούμενη εβδομάδα το ΚΥΣΠΕ για τις αιτήσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ : τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ) εξέφρασαν γνώμη για τις αιτήσεις χορήγησης / ανανέωσης εκπαιδευτικών αδειών για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Οι άδειες θα ισχύσουν μόνο μετά την υπογραφή του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web