Δύο σημαντικές εγκύκλιοι εκδόθηκαν για την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΔΩΣΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ Δ/ΝΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Δύο σημαντικά έγγραφα εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Το πρώτο αφορά εγκύκλιο (Φ.17/161776/Δ5/20-12-2012) του Ειδ. Γραμματέα που αφορά τη μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Ο Ειδικός Γραμματέας έκανε αποδεκτό το αίτημα της ΟΙΕΛΕ για παράταση των κατατάξεων, καθώς η προθεσμία της 31ης/12 ήταν εξαιρετικά πιεστική, με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα η καταληκτική ημερομηνία των κατατάξεων μετατίθεται για τις 15 Φεβρουαρίου 2013.
Το δεύτερο έγγραφο (Φ.18/161858/Δ5/20-12-2012) που εξεδόθη από την Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης, ενημερώνει ότι για τις κατατάξεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια αποφαίνονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ).
Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα
Διαβάστε εδώ το έγγραφο της Δ/νσης Ιδ. Εκπ/σης.

Μισθοί εκπαιδευτικών στην Ευρώπη - έκδοση ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ (με βάση στοιχεία του Eurydice Report:«Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2011/12»)Η μελέτη των στοιχείων της ΕΕ για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη κατατάσσει τους Έλληνες εκπαιδευτικούς στις χαμηλότερες θέσεις αποδεικνύοντας πως φέρουν εις πέρας το λειτούργημά τους  κυρίως από αξιοπρέπεια και αγάπη για τα παιδιά. Βασικός ανασταλτικός παράγοντας της βελτίωσης των ελληνικών εκπαιδευτικών πραγμάτων είναι η ίδια η πολιτεία και οι αποφάσεις των εκάστοτε Υπουργών της. Για να διαβάσετε την πλήρη μελέτη πατήστε εδώ.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μονομερής από τον εργοδότη μείωση του συμβατικού μισθού  • Η μείωση του συμβατικού μισθού (δηλαδή του μισθού που έχει ενσωματωθεί στην ατομική σύμβαση του εκπαιδευτικού) προϋποθέτει νέα συμφωνία των μερών, δηλαδή εργοδότη και εργαζομένου, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν προσκρούει σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή στα χρηστά ήθη, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από τον εργοδότη.

  • Όλες οι πρόσφατες αλλεπάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις, ΠΥΣ και ΠΝΠ δεν έχουν καταργήσει/τροποποιήσει την ακόλουθη διάταξη του ν.1876/1990 περί Συλλογικών Διαπραγματεύσεων (νόμος που εκδόθηκε κατά ρητά συνταγματική επιταγή και προστασία):
Άρθρο 7
Ισχύς συλλογικής σύμβασης εργασίας.

1.  Οι κανονιστικοί όροι  της  συλλογικής  σύμβασης  εργασίας  έχουν
άμεση και αναγκαστική ισχύ.

2.   Οι  όροι  ατομικών  συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν από τους
κανονιστικούς   όρους    συλλογικών    συμβάσεων    εργασίας,    είναι
επικρατέστεροι,   εφ`   όσον   παρέχουν   μεγαλύτερη  προστασία  στους
εργαζόμενους.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε απάντηση του εργατολόγου Δημήτρη Περπατάρη, ύστερα από ερώτημα της ΟΙΕΛΕ για την εφαρμογή της εγκυκλίου Φ.18/150576/Δ5/29-11-2012 του Υπουργείου Παιδείας, σχετική με την ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του δημοσίου (ν.4024/2011), κατά τη γνωμοδότηση 4/2012 του Ν.Σ.Κ., που έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας.
Η γνώση του νομικού πλαισίου από όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι προϋπόθεση για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας.
Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απάντηση–γνωμοδότηση του Δημήτρη Περπατάρη.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που ρυθμίζει εκκρεμή μισθολογικά ζητήματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών


Με την υπ. αριθμ. Φ.18/150576/Δ5/29-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας επιχειρείται να ρυθμιστούν εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το μισθολόγιο-βαθμολόγιο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ‘Υστερα από την αποδοχή της Γνωμοδότησης 214/2012 από τον τέως Υπουργό κ. Γ. Μπαμπινιώτη, που ενέταξε τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο (ν. 4024/2011) των δημοσίων εκπαιδευτικών.
ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
·         Η ένταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε βαθμούς και κλιμάκια, καθώς και η εν γένει υπηρεσιακή τους εξέλιξη θα γίνεται μέσω των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ).
·         Για το ζήτημα των αποδοχών γίνεται σαφές πως η ένταξή μας στο μισθολόγιο είναι «πλασματική» και θεωρείται ως ελάχιστο νόμιμο όριο αποδοχών το μισθολόγιο των δημόσιων εκπαιδευτικών. Οι μισθοί μας δύνανται να είναι υψηλότεροι, ως αποτέλεσμα της ατομικής μας σύμβασης ή συλλογικών συμφώνων που υπογράφουν σωματεία εκπαιδευτικών με την ιδιοκτησία των σχολείων. Έτσι επαναβεβαιώνεται και ενισχύεται το πνεύμα του άρθρου 37 του ν. 682/77 («1. Οι Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς των ομοιοβάθμων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων»).
·         Δικαιώνεται η Ομοσπονδία που επέμενε πως το παλιό μισθολόγιο εξακολουθούσε να ισχύει μέχρι τη λήξη της συλλογικής μας σύμβασης (ΔΑ 31/2010). Η Υπουργική Απόφαση ρητά ορίζει πως από την 1η Νοεμβρίου του 2011 (όταν πολλοί σχολάρχες αυθαίρετα και παράνομα ενέταξαν τους εκπαιδευτικούς τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο) μέχρι και την 15η Ιουνίου του 2012 όταν έληξε και η μετενέργεια της συλλογικής μας σύμβασης, λογίζεται ως βάση υπολογισμού των ελάχιστων νόμιμων αποδοχών μας το προϊσχύσαν μισθολογικό σύστημα των δημοσίων εκπαιδευτικών (ν. 3205/2003).
·         Καταργούνται αυθαίρετες πράξεις Διευθυντών Εκπαίδευσης και σχολαρχών (όπως του  Διευθυντή Εκπαίδευσης ΔΕ Γ’ Αθήνας Γ. Ζαφειρακίδη) που ενέταξαν, χωρίς να έχει προηγηθεί διοικητική εντολή από το Υπουργείο Παιδείας και χωρίς προηγουμένως να συγκληθεί το ΠΥΣΔΕ, τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια.
·         Οι επιπλέον του Ενιαίου Μισθολογίου αποδοχές που έχουν καταβληθεί σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς έως την 5ηΣεπτεμβρίου 2012 θεωρούνται μη απαιτητέες και μη συμψηφιστέες.

ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
·         Η Εγκύκλιος ορίζει πως αυθαίρετες και παράνομες περικοπές μισθών που έκαναν στο διάστημα μεταξύ 1/11/2011 και 15/6/2012 θεωρούνται επίσης μη απαιτητέες και μη συμψηφιστέες. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την άμεση επιστροφή των κλεμμένων, που ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ, στους δικαιούχους τους. Άλλωστε ήδη έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις (α.α. 6796/2012, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) και διαιτητικές αποφάσεις που δικαιώνουν προσφεύγοντες εκπαιδευτικούς και επιτάσσουν την επιστροφή αποδοχών που παράνομα περιεκόπησαν από την αυθαίρετη  υπαγωγή ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο.
·         Τα εποπτικά όργανα του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να ελέγχουν μόνο τις ελάχιστες νόμιμες αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (Ενιαίο Μισθολόγιο) κι όχι το σύνολο των νόμιμων αποδοχών που προβλέπονται από την ατομική τους σύμβαση ή από συλλογικά σύμφωνα. 
·         Ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 15η Δεκεμβρίου για την κατάθεση αιτιολογικών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (όπως προϋπηρεσία, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) και  η 31η Δεκεμβρίου για την κατάταξή τους σε βαθμούς και μισθολογικά κλιμάκια από τα υπηρεσιακά συμβούλια. Ο μικρός αριθμός αιρετών της ΟΙΕΛΕ που θα υποχρεωθούν να παραβρεθούν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε υπηρεσιακά συμβούλια σε όλη την Ελλάδα και η μεσολάβηση της περιόδου των εορτών, καθιστά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδόν αδύνατη.
·         Ενώ στο άρθρο 39 του Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται στη Βουλή προβλέπεται η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η οργανική ένταξη στην ιδιωτική εκπαίδευση με βάση όσα ορίζει ο ν. 682/77 εκπαιδευτικών (νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά)  που, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, εργάστηκαν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, στην  εγκύκλιο αναφέρεται ότι η προϋπηρεσία αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη και προαγωγή. Η ΟΙΕΛΕ θα ζητήσει την άρση της αντίφασης και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων και για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.


Διαβάστε εδώ την επιστολή της ΟΙΕΛΕ.


Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web