Γενική Συνέλευση ΣΙΕΛΒΕ Πέμπτη 10-6-2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΕΛΒΕ καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί (όσα μέλη κι αν παρίστανται) την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010, στην ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51, και ώρα 19:30. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Τροποποίηση Καταστατικού του ΣΙΕΛΒΕ
2. Ο νέος νόμος 3848/2010 ή «Νόμος Διαμαντοπούλου»

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας και των δύο προς συζήτηση θεμάτων. Το Δ.Σ. προσβλέπει στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή συναδέλφων από τη επαρχία ώστε να εμπλουτιστεί η συζήτηση με τις απόψεις τους.

Ακολουθούν οι αλλαγές και οι προσθήκες νέων άρθρων του καταστατικού που το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα θα προτείνει για να υπερψηφιστούν στη Γενική Συνέλευση της 10-6-2010 :

  • Στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 22 προστίθεται στην έκτη σειρά (με έντονα στοιχεία η προσθήκη) : «…που γνωστοποιείται με ανακοινώσεις στους τόπους εργασίας των μελών του Συλλόγου, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μελών του και στον τοπικό τύπο.
  • Άρθρο 16, 2η πρόταση: Η λέξη αναζήτηση αντικαθίσταται από τη λέξη συζήτηση.
  • Προστίθενται τα παρακάτω άρθρα :

ΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 27

Για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου το Δ.Σ. μπορεί να προτείνει και η Γ.Σ. να αποφασίζει τη σύσταση Παραρτημάτων του Συλλόγου (ΠτΣ) σε όποια πόλη κρίνει σκόπιμο.

Άρθρο 28

Μέλη του ΠτΣ είναι τα ταμειακά εντάξει μέλη του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε., που εργάζονται σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της πόλης, ή της ευρύτερης περιοχής του παραρτήματος.

Άρθρο 29

Τα ΠτΣ διοικούνται από πενταμελή επιτροπή, την Τοπική Διοικούσα Επιτροπή. Τα μέλη της Τ.Δ.Ε. εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από την Τοπική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια σφραγισμένα με τη σφραγίδα του Συλλόγου. Την εκλογή εποπτεύει Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γ.Σ. του Συλλόγου. Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε., αντιπροσώπων για το εργατικό κέντρο και το συνέδριο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.. Εκλογές για Τ.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει το Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε. σε έκτακτες περιπτώσεις όπου η Τ.Δ.Ε. είναι ανενεργή.

Άρθρο 30

Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση, που πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τις εκλογές, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γ. Γραμματέα, τον Ταμία και το μέλος.

Άρθρο 31

1. Οι Τ.Δ.Ε. έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων του Συλλόγου όπως περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α, άρθρο 2 και 3 του καταστατικού, σε επίπεδο παραρτήματος, καθώς και των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. του Συλλόγου. Μέλη της Τ.Δ.Ε. που δεν ενεργούν σύμφωνα με τα παραπάνω, εκπίπτουν με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου από το αξίωμα τους και αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
2. Όλα τα παραρτήματα και οι Τ.Δ.Ε. κρατούν βιβλία αντίστοιχα με αυτά που κρατά και το Δ.Σ. του σωματείου και έχουν σφραγίδα που φέρει από πάνω το έμβλημα του σωματείου και από κάτω την επωνυμία του παραρτήματος.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε. μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Τ.Δ.Ε. και έχουν δικαίωμα λόγου.
4. Η Τ.Δ.Ε. αποφασίζει για τη συμμετοχή του παραρτήματος σε οποιαδήποτε αγωνιστική κινητοποίηση του τοπικού Εργατικού Κέντρου, αφού πρώτα πάρει την έγκριση από το Δ. Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε.

Άρθρο 32

1. Τα μέλη των ΠτΣ συγκροτούν την Τοπική Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο από την Τ.Δ.Ε. ή έκτακτα όταν το επιθυμήσουν γραπτώς τα 2/3 των μελών του ΠτΣ. Τα μέλη προσκαλούνται σε αυτές με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική επιστολή, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο ή στην ηλεκτρονική σελίδα του συλλόγου).
2. Η Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με τη συμμετοχή του 1/3 των μελών του ΠτΣ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται πάλι μέσα σε δέκα ημέρες οπότε βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Οι αποφάσεις των Τ.Γ.Σ. έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα για το Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε. Στις Τ.Γ.Σ. μπορούν να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και μέλη άλλων τοπικών παραρτημάτων, που είναι μέλη του Σ.Ι.Ε.Λ.Β.Ε.

Άρθρο 33

Το παράρτημα υποστηρίζεται οικονομικά από το ταμείο του ΣΙΕΛΒΕ και από εθελοντικές και έκτακτες εισφορές των μελών του.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους, για όποιες περαιτέρω αλλαγές ή προσθήκες
να επικοινωνήσουν με το σύλλογο, στο email:

sielbe@gmail.com

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web