Κωδικοποίηση αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών

Ο ΣΙΕΛΒΕ πιστεύοντας ότι η ενημέρωση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συλλογικής ζωής παρουσιάζει κωδικοποιημένες τις αλλαγές που ο νέος νόμος 3848/2010, αλλά και πιο πρόσφατες εξελίξεις φέρνουν στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Βάσει του Ν.3848/2010 ή «Νόμου Διαμαντοπούλου»


1.     Από 1-9-2010 και μετά, κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους μπορεί να απολύεται ένας (1) εκπαιδευτικός ανά εκπαιδευτική μονάδα ή βαθμίδα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού στα πρακτικά της Βουλής της 9-9-2010 κατά την κατ’ άρθρο ψήφιση του ν/σ για την δία βίου εκπαίδευση, η απόλυση αυτή δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την ύπαρξη «σαφούς και επαρκούς αιτίας». Παράλληλα, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ οι διατάξεις για απολύσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της διετίας ή στη λήξη της διετίας, λόγω διατάραξης εκπαιδευτικού κλίματος (μέσω τριμελούς επιτροπής), κατάργησης σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων.
2.     Μετά την διετία, όσοι δεν απολύονται λαμβάνουν διοριστήριο αορίστου χρόνου.
3.     Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ μετά την ψήφιση του Ν.3848/2010 (πιθανόν στα τέλη του 2011 ή αρχές του 2012) οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύονται  βάσει των διατάξεων του νόμου 3194/2003, άρθρο 5, παρ. 1 (κατάργηση σχολ. τάξεων ή τμημάτων ή καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου) και «εφόσον έχουν αποκτήσει αυτή την ιδιότητα (του απολυμένου) μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους» διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση χωρίς ΑΣΕΠ με «απόφαση του Υπουργείου Παιδείας βάσει των υφισταμένων εκπαιδευτικών αναγκών» και σε αριθμό που το Υπουργείο Παιδείας ορίζει και με σειρά που εξαρτάται από κριτήρια ακαδημαϊκά, κοινωνικά και προϋπηρεσίας (οι συνάδελφοι αυτοί διορίζονται σε μόνιμες οργανικές θέσεις και όχι σε προσωποπαγείς, όπως μέχρι σήμερα).  Σε αυτή την ιδιότυπη επετηρίδα εγγράφονται και α) πολύτεκνοι, β) εκπαιδευτικοί με μόνιμη αναπηρία άνω του 67%, γ) εκπαιδευτικοί με τέκνο που έχει μόνιμη αναπηρία άνω του 67%. Έτσι, όσοι απολύθηκαν το καλοκαίρι του 2010 μπορούν να εγγραφούν σε αυτή την επετηρίδα, ενώ όσοι απολυθούν το καλοκαίρι του 2011 θα εγγραφούν στην επετηρίδα μόνον εφόσον ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ γίνει μετά την 1-9-2012.
4.     Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έως την 1-7-2010 διαθέτουν τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία (όχι απαραιτήτως πλήρους ωραρίου) μεταβαίνουν χωρίς ΑΣΕΠ στη δημόσια εκπαίδευση μόνο στην περίπτωση που θα καταργηθεί (αν καταργηθεί ποτέ) η σχολική μονάδα στην οποία εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση (της κατάργησης σχολικής μονάδας), όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν μικρότερη υπηρεσία, αλλά τουλάχιστον 24μηνη προϋπηρεσία την 1-7-2010 «θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας 50 μονάδες, έστω κι αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και εγγράφονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης που θα συνταχθούν» μετά τον πρώτο και τον δεύτερο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
5.      Όσοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θέλουν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους υποβάλλουν αυτοπροσώπως αίτηση για τροποποίηση του διοριστηρίου τους στον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης.
6.     Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων, ο διευθυντής του σχολείου, µε σύµφωνη γνώµη του εκπαιδευτικού, µπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συµβούλιο πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη µικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες. Επισημαίνεται ότι «η μείωση ωρών διδασκαλίας λόγω αναστολής λειτουργίας τμημάτων δεν αποτελεί αιτία απόλυσης» (Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαιδευσης, Τμήμα Β’ Φ8/424/98805/Δ5/13-9-2010), ενώ μονομερής, χωρίς τη συναίνεση του ιδ. εκπαιδευτικού, μείωση ωρών διδασκαλίας για λόγους που αφορούν τον ιδιώτη (π.χ. αναστολή τμήματος μιας τάξης), με αντίστοιχη μείωση αποδοχών δεν είναι θεμιτή (369/Φ.49/1987/20-6-1988). Επιπλέον, «από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ότι ο ιδ. εκπαιδευτικός οφείλει, προκειμένου να μην απολυθεί, να δεχθεί την απασχόλησή του με μειωμένο ωράριο (λόγω αναστολής ή κατάργησης τμήματος), η τυχόν δε απασχόλησή του με μειωμένο ωράριο χωρίς τη συναίνεσή του αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να δικαιούται ολόκληρο το μισθό, που αντιστοιχεί στο πλήρες ωράριό του, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των δύο πλευρών η απασχόληση με μειωμένο ωράριο με ανάλογη μείωση μισθού» (Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ Φ17/77936/Δ5/31-8-2010).
7.     Μετά από 4 χρόνια περίπου(τους 2 πρώτους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ που θα γίνουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου) οι προσλήψεις στα ιδιωτικά σχολεία θα γίνονται μόνο για όσους έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αλλά χωρίς να απαιτείται επιτυχία στο ΑΣΕΠ.
8.     Για τους δύο πρώτους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ δεν είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
9.      Μετά την 1-9-2010 η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψιν ως εκπαιδευτική.
10.   Στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Σχολικοί Σύμβουλοι) διορίζονται μόνο εκπαιδευτικοί του δημόσιου, κάτι, όμως, που τελεί προς διευκρίνιση. Αν διαθέτουν προϋπηρεσία ιδιωτικού εκπαιδευτικού, αυτή αναγνωρίζεται.


 

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web