Διευκρινίσεις για την Υπουργική Απόφαση - Νόμο

Απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων σχετικά με την πρόσφατη Υπουργική απόφαση,  αλλά και προς απάντηση εγγράφου του Δ.Σ. του ΣΚΦΕ (Συλλόγου Καθηγητών Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας) προς τους εκπαιδευτικούς των Αρσακείων (έγγραφο που δείχνει ότι το Δ.Σ. του ΣΚΦΕ έχει παρερμηνεύσει σε πολλά σημεία,  αλλά και στην ουσία της την Υπουργική απόφαση, όχι από πρόθεση αλλά πιθανότατα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης), διευκρινίζουμε τα εξής:
  1. Η Υπουργική απόφαση ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης  4 της υποπαραγράφου Θ2 του ν. 4152/2013 και δημοσιεύεται  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επομένως δεν είναι εγκύκλιος , αλλά νόμος του Κράτους.
  2. Στην Υπουργική απόφαση συμπεριλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των συμφωνηθέντων στις συναντήσεις μας με τον Υπουργό Παιδείας και η στόχευσή της είναι διπλή:
α) να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας που απειλούνται λόγω αύξησης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) να δηλώνονται στην οικεία Δ/νση  Εκπαίδευσης όλες οι πέραν  του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος σχολικές δράσεις και να μπαίνουν στο διοριστήριό μας.
Πρόκειται, λοιπόν, για μία σημαντική αλλαγή στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αφού δράσεις που λάμβαναν χώρα στα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία της  χώρας και δεν δηλώνονταν, δεν αναγνωρίζονταν και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν αμείβονταν, τώρα εντάσσονται σε ένα νέο καθεστώς.
Μέχρι σήμερα ο ιδιοκτήτης αποφάσιζε παρεκκλίσεις  από το υποχρεωτικό ωρολόγιο χωρίς τη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων. Από εδώ και στο εξής η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται είναι:
  1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει  και αποφασίζει να προτείνει στον ιδιοκτήτη δράσεις όπως αυτές που ορίζονται στις παραγράφους 1α έως και 1ε  της
Υπουργικής  απόφασης
  1. Όλες οι ώρες διοριστηρίου που προκύπτουν από τις παραπάνω δράσεις αθροίζονται με τις ώρες διοριστηρίου που προκύπτουν από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου και ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με βάση  τα προβλεπόμενα από το ν. 1566/85, η ανάθεση δηλαδή όλων των διαθέσιμων ωρών γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. («Όλες οι παραπάνω, εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε σχολικού έτους και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που γνωστοποιείται  στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης»).
  2. Καταρτίζεται ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που περιλαμβάνει και τις ώρες του υποχρεωτικού προγράμματος, αλλά και πέραν τούτου και όλες τις άλλες σχολικές δράσεις που έχουν αποφασιστεί από τον ιδιοκτήτη μετά από πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων. Το πρόγραμμα αυτό γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι ουδείς εκπαιδευτικός επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 30 ώρες παρουσίας στο σχολείο εβδομαδιαίως με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος δράσεις. Ανάλογο κλάσμα επί των 30 ισχύει αν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.
Οι ώρες απασχόλησης στις προαναφερθείσες σχολικές δράσεις αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μάλιστα σε δωδεκάμηνη βάση.  Τονίζουμε ότι καμία δράση δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα στο σχολείο χωρίς να δηλώνεται.
Συνάδελφοι,
Η Υπουργική απόφαση-νόμος λύνει πολλά προβλήματα, αλλά η εφαρμογή της χρειάζεται τη δική μας ενεργή παρέμβαση.
Η παρέμβαση αυτή είναι καθήκον όλων μας.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web