ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ


Μετά την ψήφιση του Ν. 4589/2019 εστάλησαν πολλά ερωτήματα στην Ομοσπονδία αναφορικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια και τι έχει αλλάξει σε σχέση με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε απλοποιημένες τις δαιδαλώδεις διατάξεις, τονίζοντας ότι αυτές ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για υποψήφιους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.Επομένως, όποια/ος συνάδελφος υπηρετεί ήδη, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του νόμου.
ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Το νέο στοιχείο που φέρνει το άρθρο 66 του Ν. 4589/2019 είναι πως πλέον η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαίο τυπικό προσόν για την πρόσληψη στην ιδιωτική εκπαίδευση και δεν αρκεί η εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η οποία πιστοποιεί πως ο εγγραφόμενος συνάδελφος διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.
Ποιοι θεωρούνται ήδη κάτοχοι παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας:
«Τυχεροί» θεωρούνται αυτοί που την κατέχουν ήδη λόγω του αντικειμένου των σπουδών τους. Έτσι λοιπόν κάτοχοι παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας που δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία είναι όσοι διαθέτουν:
α) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής,
β) πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.3027/2002 (Α’ 152)1,
γ) πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), καθώς και με την κατοχή πτυχίου της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
δ) επίσης, όσοι έχουν εισαχθεί σε καθηγητικές σχολές πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θεωρείται ότι κατέχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για την πρόσληψή τους στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Διευκρινίζεται εδώ ότι, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απόφοιτοι καθηγητικών σχολών θεωρούνται οι πτυχιούχοι των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών  (ήτοι, ΠΕ04.01 Φυσικοί, ΠΕ04.02 Χημικοί, ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες, ΠΕ04.04 Βιολόγοι, ΠΕ04.05 Γεωλόγοι), ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας (μόνο οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Οικιακής Οικονομίας, οι οποίοι εντάσσονταν στο πρώην ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας), ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης (πρώην ΠΕ16.01 Πτυχιούχοι Μουσικής Επιστήμης και ΠΕ16.02 Πτυχιούχοι Παραδοσιακής/Λαϊκής Μουσικής), ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών (πρώην ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών), ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας, ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας, ΠΕ86 Πληροφορικής (μόνο οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οι οποίοι εντάσσονταν στον πρώην ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ), και των κλάδων ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83 και ΠΕ84 (μόνο οι πτυχιούχοι της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) του πρώην ΠΕ17.
Από αυτή τη ρύθμιση για τις καθηγητικές σχολές εξαιρούνται οι πτυχιούχοι της περίπτωσης γ που θεωρούνται ότι κατέχουν την επάρκεια ανεξαρτήτως έτους εισαγωγής.
ε)όσοι κατά τη δημοσίευση του ν. 4547/2018 (Α’ 102/12-6-2018) είχαν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απένειμε παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3848/2010 (Α’ 71), όπως ίσχυε έως τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, ή είχαν εισαχθεί σε Τμήματα των περιπτώσεων β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου και έλαβαν μεταγενέστερα τη σχετική βεβαίωση ή πτυχίο, θεωρείται ότι έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.
στ) Οι κάτοχοι πτυχίων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ζ) Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και, προκειμένου για την πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ύστερα από γνώμη του ειδικού εισηγητή συναφούς κλάδου και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συναφούς επιστημονικού κλάδου, ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
Οι υποψήφιοι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να λάβουν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
Α)  με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά.
Β) Όσοι ήδη παρακολουθούν προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010, που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του Ν. 4547/2018 (12/6/2018). Πρόκειται, σύμφωνα με το Ν. 3848/2010, για προγράμματα σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, που παρέχονται από τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web