ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 13 του Νόμου 2986\2002 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το Άρθρο 5 του Νόμου 3194\2003
Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης
«1. Οι παρ. 2,3,4 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’ ) αντικαθίστανται ως εξής:
“2. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β’ προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη.
3. α) Μετά την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνον για τους λόγους που προβλέπονται από:
i. Τα εδάφια α έως ε του άρθρου 33 παρ. 4 του παρόντος.
ii. Το άρθρο 11 του ν. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ (ΦΕΚ 56 Α’ ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του ν. 1566/1985.
iii. Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του τμήματος αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτό καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30, παρ. 5 του ν. 682/1977.
β) Κατά τη λήξη της τετραετίας ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου μπορεί να καταγγείλει χωρίς αιτιολογία τη σύμβαση μόνον για το 33% των εκπαιδευτικών οι οποίοι συμπληρώνουν εξαετή υπηρεσία.
Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνουν δύο εκπαιδευτικοί μπορεί να καταγγέλλεται η σύμβαση ενός από αυτούς. Σε περίπτωση κατά την οποία εξαετία συμπληρώνει ένας μόνον εκπαιδευτικός και σε διάστημα έως δύο ετών από τη συμπλήρωση της εξαετίας συμπληρώσει εξαετία και άλλος εκπαιδευτικός του σχολείου, είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός από τους δύο.
4. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α’ του άρθρου 28 του παρόντος προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη ης εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 3 μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με το εδάφιο α’ της ίδιας παραγράφου”
2. «Α) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των ιδιωτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών τεχνικών επαγγελματικών εκπαιδευτηρίων, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον έχουν υπηρετήσει μέχρι την απόλυσή τους επί έξι σχολικά έτη με δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για κάθε σχολικό έτος ή σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου διδασκαλίας συμπληρώνουν, με αναγωγή αυτού, δεκαοκτάωρη εβδομαδιαία διδασκαλία για τέσσερα τουλάχιστον σχολικά έτη, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167 Α΄).
Β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών του άρθρου 7 της παραγράφου 4 του ν. 3027/2002, εφόσον η υπηρεσία τους στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες μέχρι την απόλυσή τους είναι τουλάχιστον δύο σχολικών ετών και με τη σειρά που εξαρτάται από το χρόνο υπηρεσίας τους στις σχολικές μονάδες με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται υπηρεσία δέκα μηνών. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης. Όσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 της παραγράφου 1 του ν. 3027/2002, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον διδακτικά έτη».
ΠΡΟΣΘΗΚΗ με το άρθρο 5 του Νόμου «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
1. Όσοι προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α΄), εφόσον έχουν διορισθεί σε μόνιμες οργανικές θέσεις οι προσωρινοί αναπληρωτές που έχουν την ίδια με αυτούς προϋπηρεσία.
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για όσους απολύθηκαν από ιδιωτικά σχολεία κατά τα έτη 1996 μέχρι και 2001.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 62 της παραγράφου 3 του ν. 1566/1985.
4. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες, τη διαδικασία και τις συνέπειες της κατάργησης ιδιωτικών σχολείων, τάξεων και τμημάτων γενικής εκπαίδευσης, εφαρμόζονται και στα ιδιωτικά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.).
Γ) Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 15 του ν. 2740/1999
(ΦΕΚ 186 Α’).
Δ) Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη αρνητικής έκθεσης αξιολόγησης, μη υποκείμενης σε ένσταση, αποτελεί κώλυμα πρόσληψης των απολυόμενων ιδιωτικών εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση.
Ε) Το εδάφιο στ’ της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 682/1997 καταργείται.
3. Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρώνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 682/1977.
4. Δεν επιτρέπεται, διαρκούντος του σχολικού έτους, ο διορισμός ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε άλλο ιδιωτικό σχολείο από αυτό του αρχικού διορισμού του.»

Άρθρα του Ν.3848/2010 που τροποποιούν τους νόμους 682/1977, 1566/1985, 2986/2002
N.3848/2010
Άρθρο 9
10. Μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των διοριζόμενων εκπαιδευτικών ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα από καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) γονείς περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, που έχουν τα τυπικά προσόντα διορισμού, β) εκπαιδευτικοί με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, γ) εκπαιδευτικοί γονείς τέκνων με ποσοστό μόνιμης αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον δώδεκα μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και δ) ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). Οι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών αυτών, εφόσον έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη ιδιότητα μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως.
14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 47
14. Στο άρθρο 27 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α) Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς τον οικείο διευθυντή εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους. β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»
15. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.» Στην παράγραφο 3α του ίδιου άρθρου, η λέξη «τετραετίας» αντικαθίσταται από τη λέξη «διετίας».
16. Στο άρθρο 30 του ν. 682/1977 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής: «iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.» και β) Η παράγραφος 3β καταργείται. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου ξεκινά από το σχολικό έτος 2010−2011.Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web