ΧΧΙ. Εποπτεία-καθοδήγηση

Σχετικά με την αρμοδιότητα καθοδήγησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι σχολικοί σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικών, Μουσικής, Καλλιτεχνικών μαθημάτων και Φυσικής Αγωγής καθοδηγούν και αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων που διδάσκουν τα οικεία μαθήματα στα δημοτικά σχολεία.»

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web