ΧΧ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν σε κάθε είδους προγράμματα επιμόρφωσης που διοργανώνονται για τους δημοσίους εκπαιδευτικούς και σε ποσοστό που ορίζεται με Υπουργική απόφαση. Οι καλούμενοι στην επιμόρφωση λαμβάνουν τις αποδοχές τους για το χρονικό διάστημα της απουσίας από το σχολείο λόγω της επιμόρφωσης από τον Λογαριασμό της Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας» (Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων).

Οι ιδιοκτήτες δε των σχολείων προσλαμβάνουν προσωρινούς αναπληρωτές για την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών που καλούνται για επιμόρφωση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244/τΑ/1977).

Κατά την έννοια της διάταξης αυτής και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων που συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα λαμβάνουν από τον φορέα που διοργανώνει το πρόγραμμα επιμόρφωσης την κάθε είδους αποζημίωση που τυχόν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, του φορέα αυτού, όπως ακριβώς και οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web