ΧΙΧ. Έλληνες εκπαιδευτικοί στα ξένα σχολεία

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 22 του νόμου 2817\2000 (ΦΕΚ, Α’, 78\14-3-2000) για την «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι:

«α) Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα ξένα σχολεία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 682\1977, όπως ισχύει.

β) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν στα ξένα σχολεία της ημεδαπής θεωρείται ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζεται ως κανονική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και προσμετράται για την υπηρεσιακή ένταξη και εξέλιξή τους.

γ) Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αποδεικνύεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης, καθώς και από τα λοιπά σχετικά έγγραφα, όπως τα έγγραφα ανάληψης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πράξη πρόσληψης ή αποχώρησης, η διάρκεια της προϋπηρεσίας πιστοποιείται και υπολογίζεται από το βιβλιάριο ενσήμων του Ι.Κ.Α. ή την πράξη αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής ως συντάξιμης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των καθηγητών των σχολείων της ιδιωτικής εκπαίδευσης».

Oι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ισότιμο ή αντίστοιχο Ελληνικού ΑΕΙ δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νόμου 2817\2000, άρθρο 9 παράγραφος 22.

(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Z2139\4-5-2000)

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web