Απόφαση ΠΥΣΔΕ Τρικάλων 14ης Απριλίου 2009

ΠΡΑΞΗ 10η

Στα Τρίκαλα και στο γραφείο της Δ/νσης ΔΕ, Τρικάλων σήμερα την 14-4-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 μ.μ. το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΔΕ (ΠΥΣΔΕ) συγκροτήθηκε με την αριθμ. 9729/02-01-2009 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσσαλίας "Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ", αποτελούμενο από τους:
1. Κουρεντή Νικόλαο, Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Δ.Ε., ως Πρόεδρο
Ζ. Μιχάλη Ιωάννη, Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως τακτικό μέλος
3. Ντόβα Αντώνιο, Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Τρικάλων, ως Αναπληρωματικό μέλος
4. Κουρουτό Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή Πατησίων, ως εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ)
5. Σελέκο Δημήτριο, κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ),
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, παρουσία και του γραμματέα αυτού, Τσίγκα Δημήτριου, υπαλλήλου κλάδου ΠΕΟΙ-Διοικητικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πάρει απόφαση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Τροποποίηση διοριστήριων ιδιωτικών εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
3. Επανεξέταση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ.
4. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
Πριν αρχίσει η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων, πήρε το λόγο ο κ. Σελέκος και ζήτησε να εισαχθεί ως κύριο θέμα στη συνεδρίαση η καταγγελία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στο Εκπαιδευτήριο «ΑΘΗΝΑ», τουλάχιστον για την Γ Λυκείου. Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συζητηθεί το παραπάνω θέμα που ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται ως εξής:
1. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης,
2. Καταγγελία της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στο Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»,
3. Τροποποίηση διοριστήριων ιδιωτικών εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
4. Επανεξέταση προϋπηρεσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ (Κιμέρη-Μπούρα).
5. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Επικύρωση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
Ο γραμματέας του Συμβουλίου, διάβασε το πρακτικό της αριθμ. 7/18-3-2009 συνεδρίασης του ΠΥΣΔΕ, το οποίο επικυρώνεται από τα μέλη του,

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Καταγγελία της ΟΙΕΛΕ για την αναντιστοιχία διδασκόντων και βαθμολογούντων στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά».
Η κ. Γουγουλάκη παρουσίασε τα ωρολόγια προγράμματα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ», που κατατέθηκαν στη Δ. Δ.Ε. Ν. Τρικάλων στις 30-10-2008, 26-01-2009 και 3-3-2009. Το λόγο πήρε ο κ. Σελέκος ο οποίος υποστήριξε ότι σχεδόν σε όλα τα μαθήματα της Γ' Λυκείου και σε όλα τα προγράμματα, που κατατέθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, υπάρχει διαφοροποίηση στους διδάσκοντες και στις ώρες διδασκαλίας . Κατόπιν τούτου δηλώνει ότι υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των κατατεθέντων προγραμμάτων. Το συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του κ. Σελέκου.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Τροποποίηση διοριστηρίων ιδιωτικών Εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων "Αθηνά". Σε αναμονή του πορίσματος της Ε.Δ.Ε. από τον Κ. Γεροθανάση και λόγω της μη έγκρισης του ωρολογίου προγράμματος του ανωτέρω σχολείου από τη Δ/νση Δ.Ε. Ν. Τρικάλων, το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητηθεί το θέμα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Επανεξέταση προϋπηρεσίας Ιδιωτικών εκπαιδευτικών τέως ιδιωτικού ΤΕΕ
Το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

Η εισηγήτρια του θέματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου :
α) Τις διατάξεις του άρθρου 33, του Ν, 682/1977.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ, 7, του Ν. 2740/1999.
γ) Την υπ' αριθμ. 90/12-1-2009 αίτηση του κ. Δαΐτση Σιδέρη, κλάδου ΠΕ04,01, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ».
δ) Το με υπ' αριθμ 235/16-1-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»,
ε) Το με αριθμ. 217/18-3-2009 έγγραφο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ» με την Υπεύθυνη Δήλωση του κ, Δαΐτση ότι δεν έχει διδάξει από την αρχή του Σχολικού Έτους μέχρι 12-1-2009 στο σχολείο και τη Βεβαίωση του σχολείου ότι δεν έχει διδάξει για το παραπάνω διάστημα.
στ) Τις γνωμοδοτήσεις του Γ. Νοσοκομείου Τρικάλων,

Το Συμβούλιο
αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
αποφασίζει ομόφωνα
Γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Δαΐτση Σιδέρη, ιδιωτικού εκπαιδευτικού των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων "ΑΘΗΝΑ", με την επισήμανση ότι το χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέχρι και 16-09-2008 δεν δίδασκε όπως είχε καταγγείλει η Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και ενώ το σχολείο "ΑΘΗΝΑ" βεβαίωνε δια του ωρολογίου προγράμματος το αντίθετο. Το ΠΥΣΔΕ έλαβε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Γ.Ν. Τρικάλων, όπου εμφανώς βεβαιώνεται ότι εισήχθη για θεραπεία τα διαστήματα αυτό.
Ύστερα από το ανωτέρω και αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη και υπογράφεται.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗ

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web