ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ


Με έγγραφη απάντησή του στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης δίνει οριστικά τέλος σε κάθε απόπειρα εσωτερικής αξιολόγησης που διεξάγουν κάποια ιδιωτικά σχολεία.
Ο Υπουργός Παιδείας στο έγγραφό του διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι:
  • Α. Το Π.Δ 152/2013 (περ. ιβ, παρ.1, άρθρο 4),  ορίζει   σαφέστατα ότι δημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εν προκειμένω της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολογούνται από τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικοτήτων και όχι από άλλα πρόσωπα.
  • Γ. Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών, η αποτίμηση του επιστημονικού και παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνεται με τα διαφοροποιημένα κριτήρια που επιλέγει κάθε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Επομένως, το κάθε εκπαιδευτήριο, οφείλει να ακολουθεί τη νομιμότητα και να εφαρμόζει σωστά τις υπάρχουσες ρυθμίσεις.
  • Επιπλέον, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 10/25-01-2016 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την (αυτο-)αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών (Π.Δ. 152/2013, Υ.Α. 30972/Γ1/05-03-2013|ΦΕΚ Β/614/15-03-2013) καθορίζει σαφώς τους αξιολογητές, τους τομείς, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, που ισχύουν για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά σχολεία, αδιακρίτωςΆτομα που δεν έχουν θεσμική αρμοδιότητα δεν μπορούν να ασκήσουν αξιολογικό έργο.
Στο έγγραφο του ο Υπουργός προσθέτει ότι τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να οργανώνουν ενδο-σχολικής μορφής επιμορφωτικά προγράμματα, εργαστηριακής κατά βάση προσέγγισης, σε θέματα που οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων κρίνουν αναγκαία,  με την αξιοποίηση κατάλληλων επιμορφωτών.
Τα εν λόγω βιωματικά επιμορφωτικά σεμινάρια μπορούν να διαρθρώνονται σε τέσσερις φάσεις: 
  1. Επιμόρφωση, 
  1. Εφαρμογή στην τάξη με τη στήριξη του επιμορφωτή, 
  1. Συζήτηση επιμορφωτή και εκπαιδευτικού και έκθεση ανατροφοδότησης, χωρίς τη χρήση βαθμολογικής ή λεκτικής κλίμακας και 
  1. Κοινός προγραμματισμός επιμορφωτή και εκπαιδευτικού για επόμενη επιμόρφωση, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι επιμορφωτές των ως άνω εκδηλώσεων δεν μπορούν να είναι αξιολογητές.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web