ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΓΕΝΝΑ ΕΥΘΕΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Λόγω της έκτασης που έχει πάρει στο δημόσιο διάλογο το ζήτημα της καταβολής των διδάκτρων και η οικονομική εκτίμηση της τηλεκπαίδευσης, συχνά μάλιστα με υποτίμηση του δύσκολου έργου των εκπαιδευτικών, ο δικηγόρος-εργατολόγος κ. Γ. Μελισσάρης εξέδωσε γνωμοδότηση βάσει της σχετικής ΚΥΑ οικ. 14199/249 (ΦΕΚ Β 1217/8.4.2020) και του άρθρου πεντηκοστού τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 13-4-2020 (ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020).

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης δεν γεννά ευθεία αξίωση αναπροσαρμογής διδάκτρων, διότι συνοπτικά:
  • Στο Ν. 3279/2004 (νομοθεσία για τα δίδακτρα) δεν προβλέπεται ουδεμία περίπτωση αναπροσαρμογής προς τα κάτω των διδάκτρων (αφού δεν είναι νοητή η μη εφαρμογή του υποχρεωτικού προγράμματος) παρά μόνο προς τα πάνω (π.χ. στην περίπτωση προσθήκης υποχρεωτικού μαθήματος).
  • Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και οι «εργατοώρες» που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την ουσιαστική εκδίπλωση ενός εξ αποστάσεως μαθήματος είναι πολλαπλάσιες σε σύγκριση με τα συμβατικά μαθήματα σε καθεστώς κανονικότητας, χωρίς μάλιστα να λάβουμε υπόψη και τον πρόσθετο φόρτο λόγω του επείγοντος, έκτακτου κι αιφνιδιαστικού χαρακτήρα που είχε το όλο εγχείρημα.
  • Η διάταξη της ΚΥΑ που κάνει λόγο για «κατ’αναλογία παρεχομένης υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης» με την ενδεχόμενη συμφωνία για αναπροσαρμογή διδάκτρων, δεν αποτελεί έναν πλήρη κανόνα δικαίου («lex perfecta») αλλά είναι σαφέστατα ένας μη αυτοτελής κανόνας δικαίου, δηλ. μία λεγόμενη ατελής νομική διάταξη («lex imperfecta») καθώς δεν περιλαμβάνει ουδεμία κύρωση και η παράβασή της δεν συνεπάγεται ούτε ακυρότητα ούτε άλλου είδους ποινή (ποινική, χρηματική κλπ.). Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν επαναλήφθηκε στη, μεταγενεστέρως εκδοθείσα, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξειδίκευσε τις συνέπειες των λοιπών περιπτώσεων της ανωτέρω ΚΥΑ.
Επομένως, τυχόν αναπροσαρμογή διδάκτρων εναπόκειται καθαρά σε διαπραγμάτευση των δύο μερών, δεν έχει όμως υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Διαβάστε εδώ τη γνωμοδότηση του κ. Μελισσάρη

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web