ΙΙ. Λύση σύμβασης εργασίας

1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
2. Λύση σύμβασης εργασίας

3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
5. Ισότιμα σχολεία
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
7. Άλλες ρυθμίσεις1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 2986\2002 «κατά την διάρκεια του πρώτου έτους υπηρεσίας ή κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με καταβολή αποζημίωσης δύο μηνών στον εκπαιδευτικό». Σύμφωνα με την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. η καταγγελία της σύμβασης είναι «χωρίς αιτιολογία». «Η καταγγελία της σύμβασης, κοινοποιείται στον οικείο Προϊστάμενο και στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό». «Εάν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης που γίνεται κατά τη λήξη της διετίας, ή της τετραετίας, αυτή κοινοποιείται στους ως άνω φορείς, το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου του έτους απόλυσης. Ο οικείος Προϊστάμενος εκδίδει την πράξη απόλυσης, μόνο όταν η καταγγελία είναι σύννομη».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μετά την έκδοση της πράξης απόλυσης από τον Διευθυντή Διεύθυνσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου μπορεί να εκδοθεί και βεβαίωση προϋπηρεσίας για κάθε χρήση, στην οποία θα υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας.
«Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου».
2. Λύση σύμβασης εργασίας
Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «η καταγγελία της σύμβασης, κοινοποιείται στον οικείο Προϊστάμενο και στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό». «Εάν πρόκειται για καταγγελία σύμβασης που γίνεται κατά τη λήξη της διετίας, ή αορίστου χρόνου, αυτή κοινοποιείται στους ως άνω φορείς, το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου του έτους απόλυσης. Ο οικείος Προϊστάμενος εκδίδει την πράξη απόλυσης, μόνο όταν η καταγγελία είναι σύννομη».
Tο άρθρο 7, παρ. 2 του νόμου 817/78 προβλέπει ότι οι απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου «ενεργούνται κατόπιν δεκαπενθημέρου τουλάχιστον προειδοποιήσεως, [συν]επάγονται δε έννομα αποτελέσματα την 31η Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται».
Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν και για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν διετία ή είναι αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 682/77, δε γίνεται διάκριση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Μετά την έκδοση της πράξης απόλυσης από τον προϊστάμενο μπορεί να εκδοθεί και βεβαίωση προϋπηρεσίας για κάθε χρήση, στην οποία θα υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας.
2. Σε κάθε περίπτωση για να είναι έγκυρη η καταγγελία από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου της Σύμβασης Εργασίας του εκπαιδευτικού, πρέπει να είναι έγγραφη, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Νόμου 682\1977 και την απόφαση του Αρείου Πάγου 776\1980.
3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
«Μετά την πάροδο της διετίας η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου, οπότε είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους λόγους που προβλέπονται από το άρθρο 33, παρ. 4, εδάφια α ως ε του Νόμου 682\1977 καθώς και το άρθρο 30 όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3848/2010 «α) Στην παράγραφο 3α προστίθεται περίπτωση iv ως εξής: «iv. Κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους είναι δυνατή η καταγγελία της σύμβασης ενός εκπαιδευτικού ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια της ίδιας έδρας, του ίδιου ιδιοκτήτη και με την ίδια διεύθυνση θεωρείται ότι αποτελούν ενιαία εκπαιδευτική μονάδα. Στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης αυτής καταβάλλεται η αυξημένη αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.» και β) Η παράγραφος 3β καταργείται.»
i). «Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν λόγω:
α) σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, διαπιστουμένης υπό της οικείας κατά τόπον πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου και μετ’ ένστασιν του ενδιαφερομένου υπό της δευτεροβαθμίου υγειονομικής επιτροπής του Δημοσίου, ούσης υποχρεωτικής δια τον οικείον ασφαλιστικόν φορέα.
β) συμπληρώσεως του 70ού έτους της ηλικίας των ή χρόνου υπηρεσίας θεμελιούντος δικαιώμα προς λήψιν πλήρους συντάξεως εκ φορέως ασφαλίσεως των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
γ) επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απολύσεως υπό του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.
δ) πράξεως τελεσθείσης υπό του ιδιωτικού εκπαιδευτικού εντός της προ του διορισμού του πενταετίας, συνιστώσης έλλειψιν των, εις τον δημόσιον υπάλληλον προσηκόντων ηθικών προσόντων, εφ’ όσον δεν παρήλθε διετία από του διορισμού, μετ’ απόφασιν του υπηρεσιακού συμβουλίου.
ε) ανεπαρκείας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, διαπιστουμένην υπό του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και στηριζομένην εις δύο τουλάχιστον υπηρεσιακάς εκθέσεις συντασσομένας υπό του οικείου επιθεωρητού και απεχούσας αλλήλων εν τουλάχιστον διδακτικόν έτος.
στ) καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου».
ii). Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου. 1351/1983 παρ. 1 εδ. Δ’, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 5 του Νόμου. 1566/1985 το οποίο προβλέπει: «Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:
α)Για κατάργηση σχολείων
β)Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ’ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων».
iii). «Εφόσον υπάρχει διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη- εκπαιδευτικού. Το γεγονός της διαταραχής διαπιστώνεται μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης και στην οποία συμμετέχουν ένας Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης με αρμοδιότητα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, ως Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης εργοδοτικής οργάνωσης ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Εάν δεν υπάρχει Πάρεδρος του Τμήματος Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής Πάρεδρος άλλου Τμήματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πρόταση της επιτροπής αυτής εκτελείται με απόφαση του διευθυντή της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση απόλυσης για το λόγο αυτόν καταβάλλεται στους απολυόμενους εκπαιδευτικούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 παρ. 5 του ν. 682/1977».
Σύμφωνα με την Δ5\79526\26-7-2002 του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «στην τελευταία περίπτωση, ο εκπαιδευτικός συνεχίζει να παρέχει εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο μέχρι πέρατος της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται, στις διατάξεις του άρθρου 13 του Νόμου. 2986/2002».
«Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων θα μεριμνήσουν για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής, όταν υπάρξει καταγγελία του ιδιοκτήτη». Συνεπώς οι τριμελείς επιτροπές δεν είναι μόνιμες αλλά συγκροτούνται κατά περίπτωση. «Στους απολυόμενους [της τελευταίας περίπτωσης], καταβάλλεται αποζημίωση ενός μηνός για κάθε έτος προσφοράς υπηρεσιών στο ίδιο σχολείο και μέχρι 25 ετών».
"
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
Στην περίπτωση που καταργούνται τμήματα ή τάξεις, η προβλεπόμενη διαδικασία είναι να προηγηθούν οι αιτήσεις των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, για αναστολή ή κατάργηση των τμημάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 682\1977 και ακολούθως να συνέλθει το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ιδιοκτητών για να λάβει τη σχετική απόφαση.
Στη συνέχεια θα συνέλθει το ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ, με τη συμμετοχή των αιρετών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, προκειμένου να ελέγξει και να εγκρίνει τις καταγγελίες σύμβασης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 62, παράγραφος 5 του νόμου 1566\1985: «Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση (Ο νομοθέτης δεν ορίζει την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση μόνο στο ιδιωτικό σχολείο που εργάζεται ο εκπαιδευτικός ή μόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά τη συνολική προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Η ίδια διατύπωση υπάρχει και στο άρθρο 11 παρ. 2 του νόμου 1351\1983) με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ΄ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682\1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων (Προφανώς στην περίπτωση αυτή νοούνται και οι μέτοχοι, όταν η ιδιωτική σχολική μονάδα έχει μετοχική ιδιοκτησία)». Ο Νόμος 3848/2010, άρθρο 47, παράγραφος 14 προσθέτει : « β) Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, κατά την περίπτωση 2 της παραγράφου 1Δ του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α΄), όπως ισχύει, ο διευθυντής του σχολείου, με σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού, μπορεί να προτείνει στο οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση, την τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες.»
5. Ισότιμα σχολεία
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του νόμου 682/77, για την απόλυση των εκπαιδευτικών των Ισότιμων σχολείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΚΥΣΔΕ ή ΚΥΣΠΕ).
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά των πράξεων των διοικητικών οργάνων που αποφασίζουν κατά νόμο για τις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των διοικητικών αυτών πράξεων, σύμφωνα με πάγια αρχή του Διοικητικού Δικαίου. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπως είναι γνωστό, είναι εκτελεστές από τη Διοίκηση σύμφωνα με τη σχετική επιταγή του Συντάγματος. Σημειώνουμε ότι για τις αποφάσεις των Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων (Διοικητικό Εφετείο), μπορεί να αποφασίσει να ασκηθεί έφεση του Υπουργού Παιδείας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Άλλες ρυθμίσεις
Α. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να μην εγκρίνουν προσλήψεις αναπληρωτών ιδιωτικών εκπαιδευτικών στις θέσεις υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα σχολεία των οποίων τις απολύσεις απέρριψε το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή το ΚΥΣΔΕ ή το ΚΥΣΠΕ.
Β. Με την Γνωμοδότηση 193\2004 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διευκρινίζεται ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τη λήξη της διετούς διάρκειάς της, εγκύου ιδιωτικής εκπαιδευτικού. Αναστέλλεται το δικαίωμα καταγγελίας του εργοδότη, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθενείας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 1483\1984. Η εκπαιδευτικός δικαιούται 9μηνης άδειας ανατροφής παιδιού σύμφωνα το άρθρο 53, παράγραφος 2α του νόμου 2721\1999 με αποδοχές καταβαλλόμενες από τον Ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης.
Γ. Η έγκριση της καταγγελίας σύμβασης κάθε περίπτωσης γίνεται από το αρμόδιο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web