ΧΙΙ. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» επισημαίνεται ότι «σε αρκετά σχολεία αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους χωρίς να γίνεται μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 682/77 (ΦΕΚ 244 Α’). Επειδή αυτό αποτελεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 41 και 42 του ν. 682/77), θα πρέπει στο εξής μαζί με τα δικαιολογητικά για την ετήσια ανανέωση της άδειας λειτουργίας του σχολείου, να ζητείται και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς».

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web