ΧIΙΙ. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού

1. Περιπτώσεις παραίτησης
2. Διαδικασία παραίτησης

1. Περιπτώσεις παραίτησης

Η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού ρυθμίζεται με το άρθρο 33 του Νόμου 682\1977 για την περίπτωση της συνταξιοδότησης.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «οι διοριζόμενοι εις την δημόσιαν εκπαίδευσιν ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι εκ του ιδιωτικού σχολείου εις το οποίον υπηρετούν, άμα τη αναλήψει υπηρεσίας εις την δημοσίαν εκπαίδευσιν»

(σχετικό είναι και το έγγραφο Φ.361.1\668\47514\Δ1\1-6-2004 του ΥΠΕΠΘ).

2. Διαδικασία παραίτησης

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 9 του νόμου 2740\99 (ΦΕΚ, Α’, 186\16-9-1999) για το «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι «Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποβάλλονται από τον παραιτούμενο αυτοπροσώπως στον ιδιοκτήτη του σχολείου και αυθημερόν αυτοπροσώπως στον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν εν προκειμένω οι διατάξεις του ν. 682/1977.»

Με βάση αυτή τη διάταξη οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων που ρυθμίζει η περ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 682/77 και με τις οποίες επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού θα υποβάλλονται από τον παραιτούμενο αυτοπροσώπως στον ιδιοκτήτη του σχολείου που υπηρετεί και αυθημερόν αυτοπροσώπως στο Διευθυντή της Διεύθυνσης ή Γραφείου Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει το σχολείο. Κατά τα λοιπά για τις παραιτήσεις ισχύει η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 682/77.

Στην έννοια της παραίτησης της παραπάνω διάταξης περιλαμβάνεται και η παραίτηση του σχετικού δικαιώματος μείωσης ή συμπλήρωσης του πλήρους ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Ιδιωτικών Σχολείων. Σχετική είναι η απόφαση του ΥΠΕΠΘ Δ5\12413\27-10-1999.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web