ΧΙV. Άδειες ανατροφής τέκνου

Από τις διατάξεις του άρθρου 53 του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τΑ/1999) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», από την ημερομηνία ισχύος του με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις. Οι μητέρες εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του νόμου 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ.Α/85) και του άρθρου 30 παρ. 14 του νόμου 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α/92).

Η σχετική αίτηση για χρήση των εννέα (9) μηνών θα πρέπει να υποβληθεί από τις ενδιαφερόμενες στη Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης που ανήκουν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της άδειας λοχείας προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα της αναπλήρωσης.

Ο χρόνος της χορηγούμενης άδειας δεν διακόπτεται λόγω των διακοπών και των αργιών των σχολείων (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.λ.π.) δηλαδή οι ημέρες αυτές υπολογίζονται στο χρόνο της άδειας.

Διευκρινίζουμε ότι οι εννέα (9) μήνες χορηγούνται συνεχόμενοι την επομένη της λήξης άδειας λοχείας ύστερα από υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

(Σχετική είναι η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ2\15084\21-4-1999)

Από το άρθρου 53, παράγραφος δ του νόμου 2721/3-6-1999 (ΦΕΚ 112 τ.Α/99) προβλέπεται ο ότι «τα ανωτέρω ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων». Οι αποδοχές για την άδεια ανατροφής τέκνου (9μηνη) καταβάλλονται από τον ειδικό Λογαριασμό Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web