ΧΙ. Οργανικότητα ιδιωτικών δημοτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «η ανώτατη οργανικότητα των δημοτικών σχολείων που προβλέπεται από τον ν. 1566/85, δεν τηρείται από πολλά σχολεία. (…). Διευκρινίζεται ότι τα σχολεία που έχουν ιδρυθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο ν. 1566/85, μπορούν να λειτουργούν με όσα τμήματα προϋπήρχαν του προαναφερθέντος νόμου».

Η οργανικότητα των Δημοτικών σχολείων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 του Νόμου 1566\1985 έχει ως εξής:

10 ως 25 μαθητές\τριες
Μονοθέσιο
26 ως 50 μαθητές\τριες
Διθέσιο
51 ως 90 μαθητές\τριες
Τριθέσιο
91 ως 120 μαθητές\τριες
Τετραθέσιο
121 ως 150 μαθητές\τριες
Πενταθέσιο
151 ως 180 μαθητές\τριες
Εξαθέσιο
181 ως 210 μαθητές\τριες
Επταθέσιο
211 ως 240 μαθητές\τριες
Οκταθέσιο
241 ως 270 μαθητές\τριες
Εννεαθέσιο

271 ως 300 μαθητές\τριες

Δεκαθέσιο
301 ως 330 μαθητές\τριες
Ενδεκαθέσιο
331 ως 360 μαθητές\τριες
Δωδεκαθέσιο

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web