Χ. Παρεκκλίσεις στα προγράμματα των ιδιωτικών σχολείων

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι επειδή «πολλά σχολεία έχουν εισαγάγει επιπλέον ώρες διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών, χωρίς να έχουν ζητήσει άδεια παρέκκλισης από το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα (…) απαιτείται άδεια παρέκκλισης, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας». Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού τηρούνται οι διατάξεις του Νόμου 682\1977. Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται «ότι δεν επιτρέπεται να λειτουργούν εσωτερικά φροντιστήρια στα ιδιωτικά σχολεία. Επιτρέπεται όμως η λειτουργία του θεσμού του ολοήμερου σχολείου στα δημοτικά, κατά τα ισχύοντα και εφαρμοζόμενα στα δημόσια σχολεία». Επίσης αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η λειτουργία κέντρων μελέτης για παιδιά δημοτικού σχολείου».

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 649\2000 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «δεν αποκλείεται στα ιδιωτικά σχολεία να παράσχουν πρόσθετες δραστηριότητες προς υποβοήθηση των μαθητών για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού κ.λ.π., όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 4 του Νόμου 2837\2000. Οι ανωτέρω δραστηριότητες όμως δεν αποτελούν φροντιστήρια υπό την έννοια του άρθρου 63 του Α.Ν. 2545\1940, αλλά παροχή πρόσθετων υπηρεσιών των ιδιωτικών σχολείων, που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, για τις οποίες δεν καταβάλλονται επιπλέον δίδακτρα ή άλλη αμοιβή, πέραν των οριζομένων στο νόμο. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται υπό των ιδιωτικών σχολείων κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους».

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web