ΙΧ. Αποδοχές εκπαιδευτικών

Με την Δ5\63855\19-6-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Θέματα λειτουργίας και προσωπικού των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» διευκρινίζεται ότι «οι ρυθμίσεις του ν. 2986/13-2-2002 που αφορούν την αύξηση του επιδόματος εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών και τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος ειδικής απασχόλησης, έχουν εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Γενικώς «οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τουλάχιστον τας εκάστοτε αποδοχάς μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων των ομοιόβαθμων δημόσιων εκπαιδευτικών» (ν. 682/77, παρ. 1 του άρθρου 36). Επιπλέον τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία επιδόματα, δεν μπορούν να συμψηφιστούν με άλλα επιδόματα που χορηγεί το ιδιωτικό σχολείο, μέσα στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών».

Τα ιδιωτικά σχολεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις για κάθε είδους αποδοχές στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων περί μισθοδοσίας, προαγωγών κτλ. και σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει παραβάσεις και πλημμέλειες να εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία κυρώσεων.

(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ55945\3-7-1997)

Η καταβολή των μισθών των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 682\77.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Επίδομα
Ποσό
Συζύγου
35
Συζύγου με 1 παιδί
53
Συζύγου με 2 παιδιά
72
Συζύγου με 3 παιδιά
106
Συζύγου με 4 παιδιά
153
Συζύγου με 5 παιδιά
226
Επίδομα Μεταπτυχιακού
45
Επίδομα Διδακτορικού
75
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων-ΤΕΕ
235
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Διευθυντών Γυμνασίων και 4θεσίων
Δημοτικών Σχολείων και άνω
176
Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης
Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
88
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Διευθυντών Ενιαίων Λυκείων-ΤΕΕ
130
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Διευθυντών Γυμνασίων και 4θεσίων
Δημοτικών Σχολείων και άνω
115
Επίδομα θέσης Ευθύνης
Υποδιευθυντών, Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
35

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web