Βασική Νομοθεσία

Α/Α

Επίσημη περιγραφή

Σχόλια

Παρατηρήσεις

4415/16

Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

 

 

1351/83

Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

 

 

3848/10

Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση

κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.

Τροποποίηση του 2986 - Νόμος ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κωδικοποίηση αλλαγών μετά τον Ν.3848/2010

2986/02

Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Οργάνωση των περιφερειακών γραφείων, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και λοιπά.

Στο άρθρο 13 αναφέρονται οι διατάξεις για την πρόσληψη και απόλυση εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία

3194/03

Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις

Νομοθετικές ρυθμίσεις για αναπληρωτές πληροφορικής, για ειδική αγωγή, ανώτατη εκπαίδευση και θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

Στο άρθρο 5 “Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης” αναφέρονται οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη στο δημόσιο ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

682/77

Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων

Ο πρώτος νόμος περί ιδιωτικής εκπαίδευσης

Κεφάλαιον Δ’ -Άρθρο 36  βρίσκεται το “τουλάχιστον” για τις αμοιβές.

1566/85

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

Αναφέρονται οι βασικές διατάξεις και η οργάνωση όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Γενικός νόμος περί εκπαίδευσης

1824/88

Νόμος 1824 της 30/30.12.88. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.- (Α’ 296)

Γενικός νόμος για την εκπαίδευση που έχει όμως άρθρα συγκεκριμένα και για την Ιδιωτική

Στο άρθρο 6 αναφέρεται η “Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία”. Στο άρθρο 21 αναφέρεται η “Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικής στη δημόσια εκπαίδευση”

2640/98

Δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις για τεχνική εκπαίδευση

Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι “Ιδιωτικές σχολικές μονάδες” και πως θα γίνει η λειτουργία τους στον τομέα την τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης

Ενημερώθηκε 7/9/2016

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web