ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΙΕΛΒΕ, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών συναδέλφων, δημοσιοποιούν σήμερα έναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό σχετικά με τα είδη των αδειών που ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και τη νομική τεκμηρίωση για τις άδειες αυτές, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοσή τους (στην περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτείται).
Οι άδειες που δικαιούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι:
ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
 (άρθρο 16, περ.Ε΄ και άρθρο 62 παρ 7 του Ν. 1566/85 σε συνδυασμό με τα άρθρα 51 και 53 του Υ.Κ.  )
 1. Προβλέπεται άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, η οποία χορηγείται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου), όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, όπως η θεραπεία δυσιάτων ασθενειών του ιδίου του εκπαιδευτικού, ή των μελών της οικογενείας του, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών ή η ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα στο μήνα Ιούνιο το αργότερο, ώστε η ζητούμενη άδεια να αρχίζει με την έναρξη του σχολικού έτους. Μόνο σε σοβαρές και αιφνίδιες περιπτώσεις, που δεν μπορούν να προβλεφθούν, υποβάλλονται αιτήσεις και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή ύστερα από γνωμοδότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), για σχολικό και όχι για διδακτικό έτος και δεν μπορεί να παρατείνεται για περισσότερα από πέντε συνεχόμενα σχολικά έτη.
   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του Ν.4351/2015 (Φ.Ε.Κ.164/τ.Α΄/4-12-2015), έγινε τροποποίηση της παρ.2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του Ν.1566/1985 (Α΄) και αντικαταστάθηκε ως εξής: «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»
Επομένως, η συνολική διάρκεια της άδειας άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών αυξάνεται από  τρία (3) σε πέντε (5) σχολικά έτη.
 1. Προβλέπεται η χορήγηση στον εκπαιδευτικό άδειας χωρίς αποδοχές μετά από αίτηση του, εφόσον οι ανάγκες της Υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους και χορηγείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. (Οι περιπτώσεις 1 και 2 που αναφέρονται παραπάνω, η άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου που αναφέρθηκε στο Δ1., καθώς και η τετράμηνη άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές που αναφέρθηκε στο Δ2., δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τα πέντε (5) σχολικά έτη. )
 2. Εκπαιδευτικός, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική Υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε Υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία.
 3. Στον εκπαιδευτικό που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο εκπαιδευτικός δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από το σχολείο του.
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:
(Άρθρο 35, παρ. 2 του Ν. 682/1977)
Οι αναρρωτικές άδειες χορηγούνται σύμφωνα μμε τις προυποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ανήκει ο εκπαιδευτικός (π.χ ΙΚΑ)
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ:
 (άρθρο 48 του Υ.Κ. και  άρθρο 35 του Ν. 682/1977)
Οι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λειτουργοί των ιδιωτικών σχολείων δικαιούνται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να παίρνουν έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατά τη διάρκεια του  διδακτικού έτους. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από αίτησή τους και προηγούμενη γνωμάτευση απο τον διευθυντή και τον ιδιοκτήτη του σχολείου.
 ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ:
(άρθρο 35 παρ.3 Ν. 682/1977, άρθρο 11του Ν2874/2000 ,άρθρο 9 του Ν2224/1994)
Οι έγγυες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια κυήσεως και τοκετού συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων που προβλέπεται από τον ασφαλιστικό φορέα.
Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε. 2000 – 2001, άρ. 7)
ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 Νομοθεσία:
(άρθρο 53, παρ, 2 του Ν. 3528/07, άρθρο 53, παρ. 2, εδάφια α’ και δ’ του Ν. 2721/99 και άρθρο 53, παρ 2 του Ν. 2683/1999
Σχετικές Εγκύκλιοι:
Φ2/234/36036/Δ5-21/3/2008, Φ.18/73943/Δ5-4-7-2001, 45031/δ5-9/5/2006, Δ5/11044-18/11/2001
  Η μητέρα ιδιωτική εκπαιδευτικός με άιτησή της ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της άδειας λοχείας (για λόγους αποφυγής καθυστερήσεως της εγκρίσεως και αδικαιολογήτου απουσίας τους από το σχολείο )  στη διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται μπορεί να κάνει χρήση για την ανατροφή του παιδιού της άδειας εννέα (9) μηνών με αποδοχές (από την οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου πρώην ΕΛΙΓΕ). Αίτηση χρήσης της άδειας αυτής μπορεί να κάνει η μητέρα μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του.
Εφόσον το τέκνο υπερβεί το χρονικό όριο αυτό η μητέρα εκπαιδευτικός δεν δικαιούται την άδεια αυτή (σε κάθε περίπτωση η έναρξη της άδειας ανατροφής μπορεί να γίνει μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει το τέταρτο έτος της ηλικίας του και λήγει υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του ορίου αυτού) . Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Εναλλακτικά, η μητέρα εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη μείωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου, κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, με παράλληλη απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του αρθ. 13 του Ν. 1566/1985 (παρ. 2α άρθ. 53 του Ν. 2721/1999 ΦΕΚ112 τ. Α΄ ), εφόσον το παιδί είναι ηλικίας έως (2) ετών.
Επίσης την  άδεια αυτή δικαιούνται και οι νεοδιόριστες μητέρες.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ:
Α. ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1.Σχετική αίτηση
 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (το διοριστήριο) ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (στην οποια αναφέρονται οι ώρες διδασκαλίας )
 3. Βεβαίωση χορήγησης επιδομάτων μητρότητας (κυοφορείας και λοχείας ) από το ΙΚΑ
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα γίνει χρήση της εννεάμηνης άδειας και όχι του μειωμένου ωραρίου
 5. Υπεύθυνη χρήση του συζύγου οτι δεν θα κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ή του μειωμένου ωραρίου
 6. Διοριστήριο του/της εκπαιδευτικού που θα αναπληρώσει τη μητέρα κατά το διάστημα της απουσίας της
Β. ΠΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΛΙΓΕ)
(Τηλ: 210-3443115)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Φωτοαντίγραφο διοριστηρίου.
 2. Βεβαίωση διακοπής μισθοδοσίας από το σχολείο (η οποία θα αναφέρει ότι έχει διακοπεί η μισθοδοσία από το σχολείο για το διάστημα της Άδεια ανατροφής τέκνου και οι αποδοχές κατά το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας).
 3. Ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου (Α.Δ.Κ.Υ) από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής μισθολογικής κατάστασης με σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη(να φαίνονται αναλυτικά τα ποσά και τα ταμεία κρατήσεων).
 5. Σε περίπτωση μειωμένου ωραρίου: Αντίγραφο ωρολογίου προγράμματος του σχολείου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Πάνω στη φωτοτυπία σημειώστε χειρόγραφα:
 8. Α.Φ.Μ.
 9. Δ.O.Y.
 10. Διεύθυνση κατοικίας.
 11. Τηλέφωνο.
 12. ΑΜΚΑ.
 13. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ.
 14. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης στην οποία ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι πρώτο όνομα.
 15. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986: Προς Υπουργείο Παιδείας με το εξής κείμενο: «ΔΕ ΘΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΗΘΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΩΝ». Η ημερομηνία υπογραφής θα πρέπει να είναι προγενέστερη από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 1. Καθημερινά 12:00-14:00, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2167.
 2. Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΤΜΗΜΑ Δ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2167
Τηλέφωνα: 210-3443115 (κύριος Σπανόπουλος), 210-3443344 (κυρία Μπατσικούρα)
 1. Μέσω e-mail: t11doy4b@minedu.gov.gr
 1. Μέσω Φαξ: FAX: 210-3442482
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Για τις εκπαιδευτικές άδειες πρέπει να τονιστεί ότι εκδίδεται εγκύκλιος κάθε χρόνο, επομένως το κείμενο που ακολουθεί ήταν αυτό που ισχύει για την τρέχουσα σχολική χρονιά (2016-7)
Οι Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που πληρούν τα κριτήρια, δικαιούνται Εκπαιδευτικής άδειας (εγκύκλιος σχολικού έτους 2016-2017)
Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016- 2017, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν τις ακόλουθες οδηγίες της  εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας, κυρίως ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Υπενθυμίζουμε ότι, για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 47 του Ν.682/1977 (Φ.Ε.Κ. 244 τ. Α ́), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α ́/9-2-2007), των περ. α, β, γ, δ & ε της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2986/2002, όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 21 του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013 και παρ. 2 του Ν.4235/2014) καθώς και της παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (Φ.Ε.Κ. 240 τ. Α ́).
Α. Προϋποθέσεις για την χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στους Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης όταν:
α) συμπληρώνουν διετή υπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση μέχρι 31-8-2016
β) στην περίπτωση αίτησης για άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εξωτερικό, γνωρίζουν τουλάχιστον πολύ καλά τη γλώσσα της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβούν.
Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα. Επίσης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση ή παράταση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εξωτερικό, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
Α) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εξωτερικό για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.
Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2016, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
ε. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
Β) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εξωτερικό για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού.
Στην τελευταία περίπτωση η άδεια χορηγείται υπό τον όρο ότι θα υποβληθεί η βεβαίωση εγγραφής έως 31/10/2016, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
ε. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
στ. Αποδεικτικά στοιχεία για την πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας, στην οποία πρόκειται να μεταβεί ο εκπαιδευτικός.
Γ) Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εσωτερικό για Μεταπτυχιακές Σπουδές.
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημιακού Τμήματος ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Ο εκπαιδευτικός έχει την υποχρέωση να υποβάλει έως 31/10/2016 τη βεβαίωση εγγραφής, διαφορετικά θα διακόπτεται η άδεια.
γ. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
δ. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
α. Αίτηση.υπηρεσιακής εκπαίδευσης θεωρημένη από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. δ. Πρόγραμμα σπουδών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Δ) Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές στο Εσωτερικό για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ή του επιβλέποντος καθηγητή ότι ο εκπαιδευτικός πληροί τις προϋποθέσεις, για να συνεχίσει την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στο επόμενο έτος. Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του για όλο το χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.
γ. Λεπτομερής έκθεση προόδου, που εκδίδεται από τον επιβλέποντα καθηγητή. Αυτή θα περιλαμβάνει περιγραφή της πορείας των σπουδών, καταγραφή των ερευνητικών ή άλλων εργασιών που ανατέθηκαν στον εκπαιδευτικό, αξιολόγηση της συμμετοχής στα προγράμματα στα οποία έχει ενταχθεί, ικανοποιητική ή όχι ανταπόκριση στην ανελλιπή φοίτηση και στην εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων, καθώς και πρόταση για τυχόν συνέχιση της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.
δ. Προγραμματισμός εργασιών για το ζητούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Τα δικαιολογητικά β, γ και δ πρέπει να είναι θεωρημένα από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω περιπτώσεων θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υπογραφής της εγκυκλίου μέχρι και 24-06-2016 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία θα πρέπει να διαβιβάσει τα σχετικά έγγραφα μέχρι και 30-06-2016 στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ε. Δικαιολογητικά χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών (περ. Ε ́, άρθρο 16 του Ν.1566/1985 & παρ.1 άρθρο 37 του Ν.4351/2015).
α. Αίτηση.
β. Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο Πανεπιστήμιο.
γ. Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρονται το έτος έναρξης των σπουδών, η πρόοδος των σπουδών, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο αιτών, καθώς και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των σπουδών του.
δ. Πρόγραμμα σπουδών, από τη Γραμματεία του Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή προγραμματισμό εργασιών, που υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της ανωτέρω περίπτωσης θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την ημερομηνία υπογραφής της εγκυκλίου μέχρι και 24-06-2016 στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη άδεια χωρίς αποδοχές χορηγείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, ύστερα από γνώμη του οικείου Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται:
-να καταθέσει μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας και εντός έτους το αργότερο, τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών και αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας ή Διδακτορικής Διατριβής.
-να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εκπαίδευση της βαθμίδας που ανήκει ή άλλης βαθμίδας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο της εκπαιδευτικής του άδειας και πάντως όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών. Από το συνολικό χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον έτη πρέπει να διανυθούν στην εκπαιδευτική βαθμίδα, στην οποία ανήκε ο εκπαιδευτικός κατά την αρχική χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας και τέλος,
-στις περιπτώσεις υπαίτιας διακοπής της εκπαιδευτικής άδειας ή αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι καταβληθείσες πρόσθετες αποζημιώσεις, καθώς και οι καταβληθείσες αποδοχές, ολικά ή μερικά, κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών υπηρεσιακού συμβουλίου.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (6ΜΗΝΟ ΟΑΕΔ)
(Προβλέπεται μόνο για τις αναπληρώτριες ιδιωτικών εκπαιδευτικών που τελούν σε άδεια (μητρότητας, εκπαιδευτική κ.λπ.)
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 142, Ν.3655/08). 
Με το άρθρο 142 του ν.3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. 
ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 
Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας η εργαζόμενη δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου όπως αυτό ισχύει. 
ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ 
Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ. 
ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. 
ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ – ΘΑΝΑΤΟΥ
   Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου (εργάσιμες νοούνται όλες οι μέρες εκτός από τις επίσημες αργίες: η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η εορτή των Τριών Ιεραρχών για τους εκπαιδευτικούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) η Κοίμηση της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου για τα Α.Ε.Ι. και τις Ανώτερες Σχολές, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές.). Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους.
   Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού, οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών συνεχόμενα με το γεγονός. Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.
   Για τις δύο αναφερόμενες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν σχετική ληξιαρχική πράξη και συγκεκριμένα για την άδεια θανάτου, εφόσον δεν προκύπτει ο βαθμός συγγένειας, μπορεί να συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση.
 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
(άρθρο 11 παρ.3 Ν.4326/2015)
Στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι:
 1. i) εν ενεργεία αθλητές και αθλήτριες, μέλη των εθνικών ομάδων ή προεθνικών ομάδων των αναγνωρισμένων,  σύμφωνα με τον Ν.2725/99, αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων,
 2. ii) προπονητές ή προπονήτριεςτων ανωτέρω,
iii) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών, που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων, καθώς και
 1. iv)διεθνείς διαιτητές και κριτέςπου λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αγώνες, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ή σε αγώνες Champions League, όταν πρόκειται για αγώνες ποδοσφαίρου Κωφών αναγνωρισμένους από την UEFA, μπορεί να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, προκειμένου να συμμετέχουν στους αγώνες αυτούς. Ίδια άδεια μπορεί να χορηγηθεί και σε εκπαιδευτικούς εν ενεργεία αθλητές ή αθλήτριες μέλη των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων, σύμφωνα με το Ν.2725/99, αθλητικών ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και στους προπονητές ή προπονήτριές τους, κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε επίσημους αγώνες για την πρόκριση στις ανωτέρω διεθνείς διοργανώσεις.
   Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, ύστερα από αίτησή του, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από:
α) βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία πιστοποιεί ότι ο/η εκπαιδευτικός είναι μέλος της Ολυμπιακής ή της προ−Ολυμπιακής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση,
β) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο/η εκπαιδευτικός  έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που συμμετέχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και
γ) βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας που πιστοποιεί ότι ο αγώνας για τον οποίο ζητείται η άδεια αποτελεί αγώνα πρόκρισης για τις ανωτέρω διεθνείς οργανώσεις.
   Τα ανωτέρω  εφαρμόζονται ανάλογα και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ), κωφοί αθλητές, αθλητές-συνοδοί αυτών, μέλη εθνικών ομάδων,  προπονητές ή προπονήτριες αυτών, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή των Αγώνων,καθώς και στους εκπαιδευτικούς διαιτητές και κριτές που συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών, καθώς και σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος. Την προαναφερόμενη βεβαίωση στους συμμετέχοντες χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή προκειμένου για τους κωφούς η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
   Στη  συγκεκριμένη  διάταξη δεν εμπίπτουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του Π.Δ.410/1988 (άρθρο 89) και συμπληρωματικά στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web