ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Παρουσιάζουμε σήμερα συνοπτικά τις σημαντικότερες προβλέψεις του νέου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση. Αύριο θα ακολουθήσει αναλυτική παρουσίαση που θα συνοδεύεται από πίνακα σύγκρισης με τις προβλέψεις του Ν. 4472/2017.
Οι σημαντικότερες προβλέψεις του νέου νόμου είναι οι ακόλουθες:
  • Ιστορικής σημασίας είναι η πρόβλεψη (άρθρο 37, παρ. 2) για την αξιολόγηση των στελεχών των ιδιωτικών σχολείων (Διευθυντές, Υποδιευθυντές, Προϊστάμενοι) με τον ίδιο τρόπο που αξιολογούνται οι ομόλογοί τους στο δημόσιο. Όπως είχαμε τονίσει και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η πρόβλεψη αυτή αποτελεί μια μικρή ανάσα δημοκρατίας στο ιδιωτικό σχολείο καθώς μέχρι σήμερα τα Διευθυντικά στελέχη των σχολείων (σε πολλές περιπτώσεις ο ίδιος ο σχολάρχης ή «άνθρωπός» του) ήταν πλήρως ανεξέλεγκτα. Δείτε εδώ τον τρόπο αξιολόγησης των Διευθυντικών Στελεχών με βάση το νέο νόμο. Στα άρθρα 38- 46 του νέου νόμου περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντικών Στελεχών της Εκπαίδευσης
  • Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 1 που περιγράφει το πεδίο εφαρμογής για τις υποστηρικτικές δομές αναφέρεται με σαφήνεια πως οι δομές αυτές υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτική εκπαίδευση.Ως σημαντικό παράδειγμα (στο άρθρο 4) αναφέρονται τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) των οποίων ως αποστολή περιγράφεται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων.
  • Στο άρθρο 2 ορίζεται σαφώς ως «εκπαιδευτική υπηρεσία» η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Επομένως, η υπηρεσία στην ιδιωτική εκπαίδευση προσμετράται πλέον για την επιλογή στελεχών στη δημόσια εκπαίδευση.
  • Σημαντικές οι προβλέψεις για το Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 54 προβλέπεται ότι ως Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. του ΙΕΠ μπορεί να επιλέγονται και εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με το άρθρο 59 προβλέπεται ότι προσλαμβάνονται στο ΙΕΠ ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί ως Ειδικοί Σύμβουλοι, ενώ με το άρθρο 64 θεσπίζεται η συμμετοχή μας σε ομάδες εργασίας του Ινστιτούτου. Τέλος, με το άρθρο 68 ορίζεται πως το ΙΕΠ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για ζητήματα μείζονος σημασίας, ζητά τη γνώμη των οργανώσεων των εκπαιδευτικών(ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ).
  • Στην παράγραφο 3 του άρθρου 84 προβλέπεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σχολικού συμβούλου (θεσμού ο οποίος καταργείται με το παρόν σχέδιο νόμου) στο νέο θεσμό των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για τις ακόλουθες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 56 του Ν. 4472/2017:
Α) Τη συγκρότηση του ΕΩΠΔ
Β) Την σύνταξη έκθεσης για την καταγγελία σύμβασης ιδιωτικού εκπαιδευτικού αορίστου χρόνου για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας και επαγγελματικής ασυνέπειας.
  • Με το άρθρο 107 του σχεδίου νόμου προβλέπεται η εκκίνηση εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος από το Υπουργείο Παιδείας που θα συνδέεται με άλλα συστήματα του δημόσιου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εποπτεία του χώρου των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web