SOS: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


Τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουμε σωρεία καταγγελιών και ερωτήσεων από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς σχετικά με κρίσιμα εργασιακά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με καταγγελίες σύμβασης (διετίας, αορίστου χρόνου, απολύσεις καλοκαιρινών μηνών), παραιτήσεις και με θέματα προστασίας της μητρότητας.
Καταγράφουμε ορισμένες από τις πιο συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και καλούμε κάθε συνάδελφο να επικοινωνεί με την Ομοσπονδία για οποιαδήποτε απορία:
Ε: Μπορεί ο ιδιοκτήτης να καταγγείλει τη σύμβασή μου για τους καλοκαιρινούς μήνες και να με επαναπροσλάβει το Σεπτέμβριο;
Α: Όχι. Καμία καταγγελία σύμβασης δεν φέρει νόμιμα αποτελέσματα, εάν πρώτα δεν έχει προηγηθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Άρα, δεν μπορεί να γίνει καταγγελία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ/στον ΟΑΕΔ, αν δεν έχει προηγηθεί διοικητική πράξη υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα: Οι συμβάσεις διετίας καταγγέλλονται αποκλειστικά και μόνο στη λήξη της, δηλ. την 31/8 του δεύτερου έτους από την έναρξη της σύμβασης. Επίσης, συμβάσεις αορίστου χρόνου καταγγέλλονται με συγκεκριμένους τρόπους που περιγράφονται στο Ν. 4472/2017 (δείτε σχετικό ερώτημα πιο κάτω). Πλέον η «κομπίνα» αυτή που μεταχειρίζονται κάποιοι ιδιοκτήτες προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή των μισθών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζεται με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καμία καταγγελία σύμβασης στον ΟΑΕΔ δεν ισχύει, αν δεν έχει προηγηθεί η διαπιστωτική πράξη απόλυσης από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης προχωρήσει σε μια τέτοια παράνομη ενέργεια (καταγγελία σύμβασης στο τέλος Ιουνίου-αρχές Ιουλίου), άμεσα παραπέμπεται πλέον στον εισαγγελέα.

Ε: Βρίσκομαι στο τέλος της πρώτης χρονιάς της σύμβασης διετίας. Μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβασή μου;
Α: Όχι. Όπως προαναφέρθηκε, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να καταγγελθούν κατά τη διάρκειά τους. Ειδικότερα, για τις διετείς συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών ο Ν. 4415/2016 είναι σαφής. Ο ιδιοκτήτης δύναται να την καταγγείλει στο τέλος του δεύτερου έτους (την 31/8 του δεύτερου έτους από την έναρξη της σύμβασης), ενώ, αν δεν το πράξει, η σύμβαση μετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου.
Ε: Βρίσκομαι στο τέλος της σύμβασης διετίας και μόλις διαπιστώθηκε ιατρικά η εγκυμοσύνη μου. Μπορεί το σχολείο να καταγγείλει τη σύμβασή μου, ενώ βρίσκομαι στην περίοδο προστασίας της μητρότητας;
Α: Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σε περίπτωση που το σχολείο προτίθεται να καταγγείλει τη σύμβαση στο τέλος της διετίας, το έννομο αποτέλεσμα της καταγγελίας (η απόλυση) δεν μπορεί να λάβει χώρα στο τέλος του σχολικού έτους που λήγει η διετία, αλλά στο τέλος του σχολικού έτους (31/8) κατά τη διάρκεια του οποίου λήγει η προστασία της μητρότητας. Για παράδειγμα, αν η διετής σύμβαση ιδιωτικής εκπαιδευτικού που είναι έγκυος λήγει την 31/8/2018 και ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να καταγγείλει τη σύμβασή της, ενώ η προστασία μητρότητας λήγει το Νοέμβριο του 2018, τότε η συνάδελφος απολύεται στις 31 Αυγούστου 2019.
Ε: Είμαι αορίστου χρόνου εκπαιδευτικός και το σχολείο με ενημέρωσε ότι απολύομαι. Είναι νόμιμη η καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού και ποιες είναι οι διαδικασίες για την εξέτασή της;
Α: Με την εξαίρεση καταγγελιών σύμβασης που συμβαίνουν για λόγους που σχετίζονται με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (λόγοι απόλυσης δημόσιων εκπαιδευτικών) οι συμβάσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου μπορούν να καταγγελθούν με δύο τρόπους:
  1. Με αιτιολογημένη έκθεση του σχολείου για διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού.
  2. Για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη με κριτήρια που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από τις οποίες η πρώτη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την επιστημονική ευθύνη του οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον ανωτέρω συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά αν η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή.
Και οι δύο αυτές περιπτώσεις καταγγελιών σύμβασης εξετάζονται από ανεξάρτητη επιτροπή που απαρτίζεται από 3 πρωτοδίκες, ενώ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και ένας από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοδοτών. Δέον να σημειωθεί ότι μετά την έγκριση της καταγγελίας σύμβασης από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της πολιτείας, ο εκπαιδευτικός παραμένει στο σχολείο έως ότου εκδοθεί η τελική διοικητική πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Ε: Πληροφορήθηκα ότι το σχολείο μου σκοπεύει να καταργήσει τάξεις/τμήματα στα οποία εγώ εργάζομαι. Κινδυνεύω να απολυθώ;
Α: Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απόλυση μπορεί να συμβεί μόνο εάν μηδενίζεται το ωράριο κάποιου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση αυτή απολύεται ο εκπαιδευτικός που έχει τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. Σε περίπτωση που οι ώρες απλώς μειώνονται, δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του ωραρίου του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι ώρες που χάνονται λόγω της κατάργησης τάξης/τμήματος πρέπει να αναπληρωθούν από ώρες δραστηριοτήτων (ενισχυτική διδασκαλία, όμιλοι, δραστηριότητες κ.λπ.)
Ε: Από το σχολείο με πιέζουν να παραιτηθώ. Δεν επιθυμώ να το πράξω, διότι δεν θέλω να χάσω την προϋπηρεσία μου. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;
Α: Η παραίτηση είναι νόμιμη, μόνο εάν έχει υποβληθεί με την αυτοπρόσωπη παρουσία του εκπαιδευτικού και την υπογραφή του αυθημερόν τόσο στο σχολείο, όσο και στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.Σε κάθε άλλη περίπτωση (πχ υποβολή της παραίτησης μόνο στο σχολείο) η παραίτηση είναι άκυρη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Δεν υπογράφουμε κανένα χαρτί που να αναφέρει λήξη σύμβασης. Τέτοιου είδους χαρτιά που μας δίδονται προς υπογραφή με το πρόσχημα της «λύσης της συνεργασίας» αποτελούν επί της ουσίας αποδοχή παραίτησης εκ μέρους μας με αποτέλεσμα να χάνεται η προϋπηρεσία! Η σύμβαση διετίας, όπως προαναφέραμε, λήγει την 31/8 του δεύτερου έτους από την έναρξη της σύμβασης, ενώ για τις αορίστου χρόνου συμβάσεις, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web