Εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων

Εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων
Απόστολος Ανδρέου
Σ.Ι.Ε.Λ. – Β.Ε.
Αθήνα 2004
ΠΗΓΕΣ
Ι. Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία – Διάρκεια συμβάσεων
1. Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
2. Πίνακες Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
3. Πρόσληψη από το Β’ Πίνακα
4. Πρόσληψη από το Α’ Πίνακα
5. Άλλες ρυθμίσεις
6. Διοριστήρια
ΙΙ. Λύση σύμβασης εργασίας
1. Λύση σύμβασης εργασίας κατά τη διετία
2. Λύση σύμβασης εργασίας κατά την τετραετία
3. Λύση σύμβασης εργασίας στην περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου
4. Κατάργηση ή αναστολή τάξεων ή τμημάτων
5. Ισότιμα σχολεία
6. Προσφυγή στη Δικαιοσύνη
7. Άλλες ρυθμίσεις
ΙΙΙ. Αποζημιώσεις λόγω λύσης σύμβασης εργασίας
1. Κατηγορίες αποζημιώσεων
2. Υπολογισμός αποζημιώσεων
3. Αξίωση αποζημίωσης
IV. Πρόσληψη απολυμένων εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων στη δημόσια εκπαίδευση
   Δικαιολογητικά
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
V. Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών της Δημόσιας Εκπαίδευσης με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου Χρόνου
1. Προϋποθέσεις μονιμοποίησης και διαδικασία μονιμοποίησης
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη μονιμοποίηση
3. Τοποθέτηση μονιμοποιηθέντων
4. Υπηρεσιακή κατάσταση μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών
5. Επικουρική ασφάλιση
6. Υπηρεσιακή κατάσταση μη μονιμοποιηθέντων εκπαιδευτικών (Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)
7. Αναγνώριση υπηρεσίας
VΙ. Σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών – Περίπτωση αναπλήρωσης
VΙΙ. Υπολογισμός βαθμολογικών προαγωγών
VΙΙΙ. Διευθυντές ιδιωτικών σχολικών μονάδων
ΙΧ. Αποδοχές εκπαιδευτικών
Χ. Παρεκκλίσεις στα προγράμματα των ιδιωτικών σχολείων
ΧΙ. Οργανικότητα ιδιωτικών δημοτικών σχολείων
ΧΙΙ. Μεταβιβάσεις ιδιωτικών σχολείων
ΧIΙΙ. Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού
1. Περιπτώσεις παραίτησης
2. Διαδικασία παραίτησης
ΧΙV. Άδειες ανατροφής τέκνου
XV. Άδειες εκπαιδευτικές
1. Κατηγορίες αδειών
2. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας
3. Όργανα χορήγησης της άδειας
4. Άλλες ρυθμίσεις
5. Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών
XVΙ. Βαθμολογητές – επιτηρητές
XVΙΙ. Δεύτερη απασχόληση
XVΙΙΙ. Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ
ΧΙΧ. Έλληνες εκπαιδευτικοί στα ξένα σχολεία
ΧΧ. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
ΧΧΙ. Εποπτεία-καθοδήγηση
ΧΧΙΙ. Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων
ΧΧΙΙΙ. Προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
XXIV. Δημόσιος-υπαλληλικός κώδικας
XXV. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση
1.Αρμόδια όργανα
2.Δικαιολογητικά

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web