ΧΧΙΙΙ. Προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με το άρθρο του Νόμου 2986\2002 «Οι προσλαμβανόμενοι ή απασχολούμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ως μετακλητοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ανάθεση έργου, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρώνονται στα διδακτικά τους καθήκοντα με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 682/1977». Ο οικείος Διευθυντής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενος Γραφείου Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και συνεπώς μπορεί στη θέση του να προσληφθεί αναπληρωτής.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web