ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούνται ενημερωτικές επισκέψεις κλιμακίων Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.-Σ.Ι.Ε.Λ. σε ιδιωτικά σχολεία.  Από τις συζητήσεις με συναδέλφους για θέματα που τους απασχολούν, προέκυψαν ορισμένα κεντρικά ερωτήματα για τα οποία η Ομοσπονδία επιθυμεί να κάνει τις εξής επισημάνσεις:

ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ερώτηση: Μπορεί ένα ιδιωτικό σχολείο να μου μειώσει ωράριο/μισθό;
Κάποια ιδιωτικά σχολεία επιχειρούν δια της πλαγίας οδού να ελαττώσουν το εργασιακό κόστος, μειώνοντας τις ώρες των εκπαιδευτικών, ή σε μερικές ακραίες περιπτώσεις, ζητώντας ακόμη και την υπογραφή νέας ατομικής σύμβασης με μειωμένες αποδοχές.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία,απαγορεύεται η παραίτηση εκπαιδευτικού από μέρος του ωραρίου του. Επιπλέον, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την ιδιωτική εκπαίδευση (Ν. 4415/2016 και Ν. 4472/2017), σε περίπτωση μείωσης ωρών από κλείσιμο τμήματος/τάξης, οι ώρες αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις δραστηριότητες, την ενισχυτική διδασκαλία κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλούμε του συναδέλφους να μην υπογράφουν κανένα χαρτί που περιγράφει αλλαγή των υφιστάμενων όρων εργασίας τους και να ενημερώνουν άμεσα την Ομοσπονδία για οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ερώτημα: Ποιες είναι οι αποδοχές μας και κάθε πότε πρέπει να πληρωνόμαστε;
Στο ερώτημα αυτό που θέτουν κυρίως νέοι ιδιωτικού εκπαιδευτικοί η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ.3 του ν. 682/77, οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών «κατατίθενται υπό του ιδιοκτήτου του σχολείου την 25ην εκάστου μηνός εις το πλησιέστερον υποκατάστημα Τραπέζης εκ του οποίου και εισπράττονται υπό των δικαιούχων. Εξαίρεσις εκ των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται μόνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μισθολογικές καταστάσεις αυτές πρέπει να υπογράφονται από τους εκπαιδευτικούς κάθε μήνα και να κατατίθενται έγκαιρα προς έλεγχο στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες θα πρέπει να επιβάλλουν τις πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν. 682/77 στους ιδιοκτήτες που δεν καταβάλλουν τις νόμιμες αποδοχές.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των αποδοχών, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την ΟΙΕΛΕ ή/και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, διότι πληθαίνουν τα περιστατικά μη καταβολής αποδοχών σε ιδιωτικά σχολεία με την ψευδεπίγραφη στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων (όπως σύντομα θα αποκαλύψουμε με έρευνα του Κλαδικού μας Ινστιτούτου) επίκληση της οικονομικής βιωσιμότητάς τους.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ερώτημα: Τι ισχύει με την υπερωριακή απασχόληση;
Υπάρχουν δύο είδη υπερωριακής απασχόλησης:
Α) Οι υπερωρίες ανάθεσης διδακτικού έργου
Σύμφωνα με το Ν. 1566/1985 οι εκπαιδευτικοί (ιδιωτικοί και δημόσιοι) παραμένουν στην σχολική μονάδα μέχρι 30 ώρες το μέγιστο (αναλόγως του ωραρίου του). Η παραμονή εκπαιδευτικού στο σχολείο πάνω από αυτό το όριο πρέπει να είναι οικειοθελής και να αμείβεται υπερωριακά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 περ. Γ΄ του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α΄/16-12-2015), για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.
Β) Οι υπερωρίες για άλλες εκδηλώσεις (Ενημερώσεις γονέων, OpenDays, Bazaar, εκδηλώσεις σε ώρες εκτός λειτουργίας σχολείου – απογεύματα, Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λπ.)
Η συμμετοχή των συναδέλφων για δραστηριότητες πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού είναι προαιρετική και τους καταβάλλεται η προβλεπόμενη από το νόμο υπερωριακή αμοιβή. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 73 του νόμου 4310/2014 προβλέπει τα εξής: «Για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών πολιτισμικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού, εντός χρονικού διαστήματος από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους, επιτρέπεται η προαιρετική απασχόληση των εργαζομένων στα σχολεία αυτά. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για υπερωριακή εργασία ή και εργασία κατά τις Κυριακές». Η κάθε ώρα απασχόλησης αμείβεται με το 1/280 του μισθού που αντιστοιχεί στο Μ.Κ. του κάθε εκπαιδευτικού προσαυξημένο κατά 40%, όπως προβλέπεται για τα Σάββατα και για τις Κυριακές (άρθρο 20 του νόμου 4354/15).
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ερώτημα: Τι συμβαίνει με την υπηρεσιακή μας εξέλιξη; Πότε αλλάζουμε Μισθολογικό Κλιμάκιο;
Όπως είναι γνωστό, η υπηρεσιακή μας εξέλιξη έχει «παγώσει» για τη διετία 2016-17. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον έλεγχο της προϋπηρεσίας και των προσόντων τους (μεταπτυχιακές απουδές), ώστε να πραγματοποιηθεί ορθά η τοποθέτηση στα νέα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) από 1/1/2018.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ερώτημα: Τι γίνεται σε περίπτωση ανακοίνωσης προγράμματος εσωτερικής αξιολόγησης σε ένα ιδιωτικό σχολείο;
Όπως είναι γνωστό, στο παρελθόν έγινε προσπάθεια από ορισμένους σχολάρχες, με τη θερμή υποστήριξη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών και τη συνεργασία, δυστυχώς, κάποιων Διευθυντών Ιδιωτικών Σχολείων, να επιβάλουν αυθαίρετα, αντιεπιστημονικά και παράνομα συστήματα δήθεν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – από μη πιστοποιημένους αξιολογητές – που κύριο στόχο είχαν τη μείωση του μισθολογικού κόστους, τη δίωξη ανεπιθύμητων – «απείθαρχων» συναδέλφων, που υπερασπίζονται τη νομιμότητα, καθώς και τη χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, παρακάμπτοντας τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
Η ισοτιμία ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτικών είναι απολύτως κατοχυρωμένη (Σύνταγμα της Ελλάδος – άρθρο 16, παρ. 8, ν.682/77,καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών, νομολογία δικαστηρίων κ.λπ.). Μάλιστα, όταν το Μάρτιο του 2016 προέκυψε ζήτημα εσωτερικού συστήματος αξιολόγησης σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Αττικής, εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση(επί Υπουργίας Ν. Φίλη) που ζητούσε από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ελέγξουν άμεσα τη διενέργεια παράνομων αξιολογήσεων στα ιδιωτικά σχολεία της χώρας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Ερώτημα: Έχουν δικαίωμα οι διοικητικοί/ακαδημαϊκού υπεύθυνοι σχολικών μονάδων, τάξεων, ή κλάδων να αξιολογούν εκπαιδευτικούς, ή να εμπλέκονται στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη;
Κι εδώ η νομοθεσία είναι σαφής. Σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο των Εκπαιδευτικών, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι «διοικητικός και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος» στο χώρο, ενώ ο Σχολικός Σύμβουλος Ειδικότητας έχει την ακαδημαϊκή ευθύνη. Πλην των παραπάνω,για τα αντίστοιχα θέματα, ουδείς άλλος έχει το δικαίωμανα εντέλλεται, να ελέγχει ή να αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία. Οποιαδήποτε απόπειρα να υποκατασταθούν οι παραπάνω από άλλα πρόσωπα (π.χ. «συντονιστές», «τομεάρχες», «κλαδάρχες» κ.ά.) είναι παράνομη, αντιδεοντολογική και συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Ερώτημα: Τι προβλέπει ο νόμος για την προστασία της νέας μητέρας;
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εργαζόμενη δεν μπορεί να απολυθεί από την εργασία της από τη στιγμή που γιατρός διαπιστώνει εγκυμοσύνη (ακόμη κι αν δεν το έχει αποκαλύψει στον εργοδότη της) και καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης. Η προστασία της μητρότητας (απαγόρευση απόλυσης – βλαπτικής μεταβολής όρων εργασίας) διαρκεί για 18 μήνες από τη γέννηση του παιδιού.
Επίσης, η νέα μητέρα-εκπαιδευτικός έχει ευνοϊκή μεταχείριση στο χώρο εργασίας της μέχρι το τέκνο της να γίνει δύο ετών (πχ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση εφημεριών και από άλλες πρόσθετες διδακτικές υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/1985).
ΕΝΤΥΠΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ
Ερώτημα: Μας ζητούν να «πειράξουμε» τα απουσιολόγια. Τι μπορούμε να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση;
Επισημαίνουμε στους συναδέλφους ότι τα«έντυπα ημερησίων δελτίων φοιτήσεως» (απουσιολόγια) αποτελούν δημόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα και με επιμέλεια. Οποιαδήποτε παραχάραξη δημοσίου εγγράφου αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό και ποινικόαδίκημα.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ερώτημα: ‘Εχω εργαστεί κάποια χρόνια σε Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η προϋπηρεσία μου αυτή συνυπολογίζεται στη συνολική εκπαιδευτική μου προϋπηρεσία;
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν αναγνωρίζεται προϋπηρεσία ιδιωτικών ή δημόσιων εκπαιδευτικών λειτουργών στη μη τυπική εκπαίδευση.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web