ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΜΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ)


Μετά από καταγγελίες συναδέλφων σύμφωνα με τις οποίες σε κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τους μεταφέρεται ότι δεν δικαιούνται αποζημίωση απόλυσης λόγω της καταγγελίας σύμβασης της διετίας, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
  • Η σύμβαση διετίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δεν λήγει αυτόματα, αλλά καταγγέλλεται. Επομένως, απαιτείται η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης.
  • Με βάση την εργατική νομοθεσία, η απόλυση είναι έγκυρη μόνο όταν καταβληθεί η αποζημίωση ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Επίσης, είναι άκυρη η καταγγελία σε περίπτωση που δεν έχουν τακτοποιηθεί όλες οι οφειλές δεδουλευμένων!

Σε περίπτωση που δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα, ή η αποζημίωση απόλυσης, η έκδοση και η υπογραφή διαπιστωτικής πράξης απόλυσης από τον Δ/ντη εκπαίδευσης είναι άκυρη! Παρακαλούμε όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που θεωρούν ότι η καταγγελία της διετούς σύμβασής τους έχει ζήτημα νομιμότητας, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ομοσπονδία (τηλ. 2105230819 email oieleomospondia@gmail.com).

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
Βάσει του Συντάγματος και των εκτελεστικών του νόμων, οι εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Όπως, άλλωστε, έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από τα Ανώτατα Δικαστήρια (ενδεικτικά αναφέρουμε την ΣτΕ 622/2010), τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια δεν αποτελούν αμιγείς επιχειρήσεις και οι νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς σταθερές, κατά το δυνατόν, συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν απερίσπαστα να εκτελούν τα καθήκοντά όπως για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση του σκοπού της Παιδείας, ο οποίος,  έχει αναχθεί σε συνταγματικό λόγο δημοσίου συμφέροντος.
Στο πνεύμα της διάταξης του άρθρου 16, παρ. 8 του Συντάγματος και της πάγιας νομολογίας εντάσσεται και η ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 28, παρ. 1 του Ν. 4415/2016, σύμφωνα με τον οποίο η σύμβαση διετίας (η αρχική σύμβαση ιδιωτικού εκπαιδευτικού) καταγγέλλεται και δεν λήγει αυτόματα.
Άρθρο 28
Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση
1 (…)
2.Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
Επιπροσθέτως, στην υπ. αριθμ. 84485/Ν1/23-5-2018 Απόφαση του Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας κ. Αγγελόπουλου καθίσταται σαφές ότι η σύμβαση της διετίας καταγγέλλεται, άρα δεν λήγει αυτόματα, επομένως απαιτείται αποζημίωση απόλυσης. 
Μετά την έκδοση του διοριστηρίου, οι αντισυμβαλλόμενοι (ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου και ο προσλαμβανόμενος εκπαιδευτικός) συνάπτουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψη του εκπαιδευτικού. Ο ιδιοκτήτης του σχολείου έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την εν λόγω σύμβαση εργασίας στη λήξη του χρόνου συνομολόγησής της (δηλ. την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους). Η καταγγελία της συμβάσεως ορισμένου χρόνου με περιεχόμενο τη λύση της κατά την ημερομηνία λήξεώς της, οφείλεται στο ότι η σύμβαση αυτή δεν λήγει αυτόματα (δηλ. με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος συνομολόγησής της) και έχει ως σκοπό την αποτροπή μετατροπής της 1 Το άρθρο 30 του ν.682/1977 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν.4415/2016 (Α’ 159). 2 σύμβασης σε αορίστου χρόνου, κατά τη βούληση του εργοδότη. Με την καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου στη λήξη της διετίας, ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου εκφράζει διαδικαστικά την αντίθεσή του προς τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου και η εν λόγω μετατροπή διαπιστώνεται με σχετική πράξη του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web