Εγκύκλιος ορισμού Διευθυντών σε Ιδιωτικά Σχολεία: Παραμένει το διευθυντικό δικαίωμα,αλλά εισάγονται κάποια αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής


Εξεδόθη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών/Προϊσταμένων ιδιωτικών σχολικών μονάδων κατ’ εφαρμογήν του Ν. 4547/2018. Το βασικό συμπέρασμα της εγκυκλίου είναι ότι ο σχολάρχης εξακολουθεί να έχει τον κύριο λόγο στην επιλογή του διευθυντικού στελέχους (άρα παραμένει το διευθυντικό δικαίωμα), όμως εισάγονται επιτέλους κάποια αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής, όπως η εμπειρία και η κατάρτιση του υποψηφίου.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον την αντίδραση των θιασωτών της «αριστείας» στην εκπαίδευση που κόπτονται για τον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα των σχολείων. Θα χειροκροτήσουν άραγε την έκδοση της εγκυκλίου, η οποία προβλέπει συγκεκριμένα στοιχειώδη κριτήρια ποιότητας που θα αποτρέψουν φαινόμενα, όπως την επιλογή από το σχολάρχη ακόμη και πρωτοδιόριστου, εντελώς άπειρου εκπαιδευτικού,ώστε να αποτελεί πειθήνιο όργανό του και να βάζει υπογραφή σε παράνομα έγγραφα λαμβάνοντας πλήρως την πειθαρχική και ποινική ευθύνη;
Εν ολίγοις, μπορεί το φαινόμενο του ανθρώπου του σχολάρχη στη θέση του Διευθυντή να συνεχίσει να ισχύει, τουλάχιστον όμως στις διευθυντικές θέσεις θα είναι έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη κι όχι άπειροι εκπαιδευτικοί που οι ιδιοκτήτες φορτώνουν πάνω τους την ευθύνη κάθε παρανομίας των ιδιωτικών σχολείων. Δεν πρέπει να ξεχνούμε την τεράστια ευθύνη που έχουν οι Διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, μεταξύ των οποίων είναι η κατάρτιση του ΕΩΠΔ, η έκδοση και υπογραφή των τίτλων σπουδών, η σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων που μπορούν να συντελέσουν στην απόλυση συναδέλφων τους. Είναι, επομένως, κατ’ αρχήν σωστή η εφαρμογή του νόμου και ο καθορισμός ανάλογων κριτηρίων με αυτά που ισχύουν και στη δημόσια εκπαίδευση. 
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Ν. 4547/2018, τα στοιχειώδη κριτήρια επιλογής για τους Διευθυντές/Υποδιευθυντές/Προϊστάμενους των ιδιωτικών σχολείων είναι τα ακόλουθα:
  • Βασική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση διευθυντικού στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ).
  • Διευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες.
  • Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία.
  • Εκπαιδευτικοί που τους έχει επιβληθεί η ποινή της προσωρινής παύσης, ή δεν έχουν προσκομίσει αληθή κριτήρια, δεν μπορούν να επιλεγούν ως διευθυντικά στελέχη.
Τον έλεγχο των κριτηρίων αυτών κάνει, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4547/2018 ενισχυμένη σύνθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τη συμμετοχή 1 Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και 1 εκπαιδευτικού με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Μόνο σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που να συγκεντρώνει τα στοιχειώδη κριτήρια, μπορεί να επιλεγεί ως διευθυντικό στέλεχος ο αμέσως επόμενος σε προϋπηρεσία, βάσει του Ν. 682/77, με αιτιολογημένη έκθεση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Τέλος, θυμίζουμε ότι η επιλογή των διευθυντικών στελεχών γίνεται σε ετήσια βάση.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web