ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Η ΟΙΕΛΕ ζητά με κατεπείγουσα αίτηση από το Υπουργείο Παιδείας την Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών


Με σημερινό, κατεπείγον αίτημά της, η ΟΙΕΛΕ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας πλήρη ενημέρωση για την Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων για το ενδεχόμενο σοβαρών και συστηματικών παραβιάσεων, εκ μέρους του, της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα, η ΟΙΕΛΕ ζητά τη δημοσίευση της ίδιας της Εκτίμησης Αντικτύπου, που αποτελεί κρίσιμο τμήμα της συμμόρφωσης των σχολείων με τον Κανονισμό Λειτουργίας (GDPR) και η πραγματοποίηση της οποίας απαιτεί, σύμφωνα με εκτίμηση ειδικών, εργασία πολλών ανθρώπων για σημαντικό χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον για το χώρο της εκπαίδευσης όπου πρέπει να εκτιμηθεί πιθανή διαρροή δεδομένων για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ταυτόχρονα, ερωτά το Υπουργείο εάν, μεταξύ άλλων όπως προβλέπεται στο νομοθετικό πλαίσιο, ζητήθηκε και ποια ήταν η γνώμη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας, αν ζητήθηκε η γνώμη άλλων σχετικών εμπειρογνωμόνων, αν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή όχι και για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς των εκπαιδευτικών.

Ακολουθεί η κατεπείγουσα αίτηση της ΟΙΕΛΕ:

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ

 

Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ.13, με ΑΦΜ 090193047 νομίμως εκπροσωπούμενο, με αρ.τηλ. 2105230819, emailoieleomospondia@gmail.com

 

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, νομίμως εκπροσωπούμενο.

 

Στις 15/5/2020 δημοσιεύθηκε υπ’ αριθμ 57233/Υ1 Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 1859) με τίτλο «Σύγχρονη εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση».

Στη σελ.1 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, αναφέρονται επί λέξει τα εξής :

Έχοντας υπόψη:

..

  1. Την από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) κατ’ άρθρο 35 παρ. 1 του Γ.Κ.Π.Δ.

 

Ως Ομοσπονδία, η οποία εκπροσωπεί πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία ιδιωτικών εκπαιδευτικών, έχοντας υποχρέωση έναντι των περίπου 65.000 ιδιωτικών εκπαιδευτικών οι οποίοι συνιστούν υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συνιστούν το 100% της συγκεκριμένης ειδικής πληθυσμιακής ομάδας, έχοντας άμεσο έννομο συμφέρον εκ της νόμιμης και καταστατικής θέσης μας προς την υποβολή της παρούσας, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αιτούμαστε :

 

  1. Όπως δημοσιεύσετε και καταστήσετε εύκολα προσβάσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων το συντομότερο δυνατό την αναφερόμενη από 15.05.2020 εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων [Ομάδα Εργασίας του αρ.29, έγγραφο με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο» για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679» ].

 

  1. Όπως μας ενημερώσετε γραπτώς αν και πότε ζητήθηκε η γνώμη του ΥΠΔ του Υπουργείου Παιδείας καθώς και ποιο το περιεχόμενό της . [αρ.39 παρ.1 περιπτ.γ’ ΓΚΠΔ]

 

  1. Όπως μας ενημερώσετε γραπτώς για το αν και πότε ζητήσατε τη γνώμη ειδικών εμπειρογνωμόνων για την ΕΑΠΔ καθώς και ποιο το περιεχόμενό της [ βλ. ανωτέρω έγγραφο Ομάδας Εργασίας αρ.29].

 

  1. Όπως μας ενημερώσετε γραπτώς αν και πότε ζητήσατε και πραγματοποιήσατε διαβούλευση με την ΑΠΔΠΧ για τη συγκεκριμένη ΕΑΠΔ, ποιο το αποτέλεσμά της ή αν όχι για ποιο λόγο δεν προβήκατε σε διαβούλευση. [ αρ.36 παρ.1 ΓΚΠΔ ]

 

  1. Όπως μας τεκμηριώσετε ειδικότερα και γραπτώς για ποιο λόγο δε ζητήθηκε η γνώμη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, είτε άμεσα είτε μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων [ βλ. ανωτέρω έγγραφο Ομάδας Εργασίας αρ.29].

 

  1. Όπως δημιουργήσετε και δημοσιοποιήσετε έστω και την παρούσα στιγμή στοιχεία επικοινωνίας του κοινού με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχετε ορίσει [αρ.38 παρ.4 ΓΚΠΔ].

 

Σας επισημαίνουμε ότι όλα τα ανωτέρω αιτήματα, συνιστούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες προκαλούν σοβαρό κίνδυνο και για τις οποίες επιφυλασσόμαστε σχετικά.

Ανάπτυξη και Σχεδίαση: Γιάννης Παπαδόπουλος, Τάσος Μπάρμπας, Μιγκιπή Αναστασία

Designed by Posicionamiento Web